Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Józef
Nazwisko: Dekowski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 06-04-1946
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Salomea


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach sprawy krypt. "Siatka" założonej 23.01.1982 przez Wydz. V KWMO Toruń w zw. z tym, że "po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej". Wobec powyższego objęty postępowaniem śledczym do nr RSD 2/82. "Sąd Wojew.[ódzki] w Toruniu w dn. 15.02.1982 r. wydał wyrok uniewinniający". Sprawę zakończono 30.11.1983 i złożono w archiwum do nr 1064/II. Materiały zostały zniszczone 02.02.1990. Materiałów archiwalnych do nr 1064/II brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Podejrzany o to, "że w styczniu 1982 r. w Toruniu jako członek NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od działalności związkowej w szczególności organizując kolportaż ulotek i pism "Solidarności" oraz "Polskiego Ruchu Oporu" o treści antypaństwowej" na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex-Elana" w Toruniu. 23.01.1982 zatrzymany. 25.01.1982 śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Toruniu (1Ds.127/82). Akt oskarżenia sporządzono 10.02.1982 i przekazano do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu (II K 13/82). IPN By 082/41 (94/III).
Akta prokuratorskie 10.02.1982 oskarżony o to, "że w styczniu 1982 r. w Toruniu, jako członek Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" na Wydziale "Torlen III" Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex-Elana" wbrew postanowieniom dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym nie odstąpił od udziału w działalności związkowej organizując tajną łączność mężów zaufania "Solidarności" w poszczególnych brygadach w celu zbierania funduszy na cele związkowe oraz w celu kolportowania nielegalnych wydawnictw "Solidarności". Postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Toruniu (1Ds 127/82) i Wydz. Śledczy KWMO Toruń (RSD 2/82). Śledztwo zamknięto 08.02.1982 i sprawę przekazano wraz z aktem oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu (II k 13/82). IPN By 85/517.
Akta sądowe Akta sądowe w sprawie postępowania prowadzonego przeciwko ww. przez Prokuraturę Rejonową (1 Ds. 127/82) i Wydz. Śledczy KWMO w Toruniu (RSD 2/82). Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z 15.02.1982 (II K13/82) uniewinniony. W wyniku wniesionej przez Prokuratora Generalnego rewizji nadzwyczajnej do Izby Karnej Sądu Najwyższego (V Krn 271/82), sprawa została przekazana do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu (II K 71/82) do ponownego rozpatrzenia, który 30.11.1982 odroczył rozprawę, a następnie 23.12.1982 postępowanie wobec w/w zawiesił. 12.08.1983 Sąd Wojewódzki w Toruniu (II K 25/83) podjął zawieszone postępowanie i na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1983 o amnestii postanowił postępowanie karne w stosunku do oskarżonego umorzyć. IPN By 54/3, IPN BU 754/263 (V Krn 271/82).
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 253/82-OEA wydanej przez KWMO Toruń z powodu "nieprzestrzegania obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". 12.05.1982 umieszczony w Areszcie w Wejherowie, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Internowanie uchylono 14.10.1982 decyzją nr 215/82. IPN Gd 159/321
Akta internowania Internowany w ramach Akcji "Jodła" prowadzonej na terenie Torunia w zw. z tym, że "z chwilą wprowadzenia stanu wojennego jako b. członek NSZZ >Solidarność< nie odstąpił od działalności związkowej organizuje kolportaż ulotek i pism o treści antypaństwowej na terenie ZWCH >Elana<. W związku z powyższym miał przedstawiony zarzut z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 roku o stanie wojennym. Dekowski Krzysztof w dalszym ciągu nie przestrzega obowiązującego porządku prawnego (...). Zajmuje postawę wrogą ustrojowi PRL i nakłania innych do podobnych poczynań". W aktach: decyzja o internowaniu w/w nr 253/82-OEA z 11.05.1982 i decyzja o uchyleniu internowania nr 215/82 z 14.10.1982. IPN By 082/1 t. 2 (54/III), IPN By 076/321
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 10.11.1983 rejestrowany przez Wydz.V WUSW Toruń pod nr 10217 jako osoba do SOR krypt. "Dyktator" założonej 01.12.1980 pod nr 6563 przez Wydz. III "A" KWMO Toruń w zw. z "wrogą działalnością" innej osoby, przewodniczącego b. KZ NSZZ "Solidarność" w ZWCH "Elana" w Toruniu. Krzysztof Dekowski objęty rozpracowaniem ze względu na utrzymywanie kontaktów z głównym figurantem sprawy i zakończeniem SOS krypt. "Siatka", w ramach której był sprawdzany. W ramach SOR krypt. "Dyktator" poddany kombinacji operacyjnej przy pomocy TW pseud. "Zygmunt". Rozpracowywanie Krzysztofa Dekowskiego w ramach SOR krypt. "Dyktator" zakończono 16.07.1984 i materiały dot. ww. przerejestrowano do nr 11458 dot. KE krypt. "Asystent". Materiały SOR "Dyktator" złożono w archiwum pod nr 2224/II, następnie zniszczono 12.01.1990. Zachował się mikrofilm sygn. 2224/2. IPN By 0104/284 (2224/2) mkf.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Asystent" założonego 16.07.1984 na fakt, że "utrzymuje kontakty z osobami prowadzącymi nielegalną działalność antypaństwową na bazie tzw. podziemia NSZZ >Solidarność<. W przeszłości organizował nielegalne struktury oraz kolportaż nielegalnych materiałów bezdebitowych czym naruszył art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym. Wszczęte postępowanie przygotowawcze umorzono warunkowo na podstawie przepisów ustawy o amnestii z dnia 23 lipca 1983 r.". Zakończono ze względu na to, że "nie potwierdzono działalności opozycyjnej". Złożono do archiwum pod nr 1765/II, 23.01.1990 "zniszczono we własnym zakresie". Zachował się mikrofilm sygn.1765/2. IPN By 0104/56 (1765/2) mkf.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figurant SOS, następnie od 17.11.1988 przekwalifikowanej na SOR krypt. "Lista" założonej 20.10.1988 pod nr 16766 na podstawie materiałów agenturalnych na fakt "wrogiej działalności politycznej". Sprawa dotyczyła "prowadzenia sondażu w Pomorskich Zakładach Drobiarskich >Poldrób< w Toruniu (...) przez byłego działacza >Solidarności< Krzysztofa Dekowskiego". "Sondaż (...) polegał na zbieraniu podpisów osób, które chciały należeć do związku zawodowego >Solidarność<". Celem sprawy krypt. "Lista" było uniemożliwienie figurantowi "prowadzenia działalności niezgodnej z prawem" na terenie zakładu oraz bieżąca kontrola jego zachowania i postępowania. "Sprawę zakończono ze względu na małą aktywność NSZZ >Solidarność< na terenie w/w przedsiębiorstwa". Materiały nr 16766 zniszczono "we własnym zakresie" 19.01.1990. Materiałów archiw. brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN BU 0364/333.
Sprawa Kontrolna W ramach Sprawy Kontrolnej "Lista II" Wydział IV Departamentu VI MSW kontrolował SOS, przekwalifikowaną na SOR krypt. "Lista" prowadzoną przez RUSW w Toruniu pod nr 16766 dot. organizowania i działalności związku zawodowego "Solidarność" na terenie Pomorskich Zakładów Drobiarskich "Poldrób" w Toruniu. Powodem zakończenia sprawy krypt. "Lista II" była "dezaktualizacja zagrożenia - rejestracja NSZZ >Solidarność<". IPN BU 0364/333/1 (5714/K)
.