Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Justyn
Nazwisko: Tokarczuk
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś Lęborska
Data urodzenia: 14-04-1951
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Operacyjne zabezpieczenie NSZZ 'Solidarność' przed negatywną działalnością grup antysocjalistycznych". W/w zarejestrowano do sprawy 14.10.1980 pod nr 18920. 27.12.1981 przerejestrowano na SOS. Mat. o sygn. IV-1364 częściowo zniszczone. Brak akt "Gniazdo". Wpis na podst. zapisów ewid.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 12.01.1983 przerejestrowany ze sprawy "Gniazdo" do KE "Teolog" z zachowaniem nr rej. 18920. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 11.01.1984 przerejestrowany do SOS/SOR "Gryf" z zachowaniem nr rej. 18920. Sprawa prowadzona przez Wydz. V, następnie od 30.05.1989 przez Insp. 2 WUSW Bydgoszcz. Materiały SOR "Gryf" zniszczono "we własnym zakresie". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Dot. wydarzeń w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w dniu 19.03.1981 podczas VI sesji WRN- przedstawiciele MKZ NSZZ „Solidarność” Bydgoszcz nie chcieli dobrowolnie opuścić sali obrad. W/w figuruje jako wiceprzewodniczący MKZ w Bydgoszczy. 8 i 11.04.1981 przesłuchany w charakterze świadka. IPN By 99/50 t. 2
Akta operacyjne Dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. W aktach plany rozmów ostrzegawczych, wykazy osób internowanych i przewidzianych do internowania, arkusze ewidencyjne osób internowanych, opinie o internowanych. A. Tokarczuk występuje w "Meldunku nr 2" Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku z 12.12.1981 jako działacz NSZZ "Solidarność" z regionu Bydgoszcz, zatrzymany w hotelu "Monopol". IPN Gd 0207/10 t. 1 (911/2; IPN 0754/10)
Akta operacyjne Materiały dot. internowanych z terenu woj. bydgoskiego. W/w został internowany na podst. art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego i umieszczony w ZK w Strzebielinku, następnie w OO w Białołęce. Oskarżony o „podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. bydgoskiego”. 23.12.1982 uchylono decyzje o internowaniu. IPN By 069/1357 t. 5 (1364/IV)
Akta internowanego Internowany na podst. art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego i umieszczony w ZK w Strzebielinku, następnie w OO w Białołęce. Decyzja o internowaniu nr CA 09390, decyzja o uchyleniu internowania Nr 725. IPN 448/501 (499A/12/82)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 24.08.1982 SO "Klan" przemianowano na "Związek". Materiały zawierają m.in. charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany spraw, stenogramy ze spotkań. W/w figuruje w „Wykazie delegacji bydgoskiej NSZZ „Solidarność”” na I Krajowym Zjeździe Delegatów, w meldunku nr 9 z 28.09.1981 dot. operacyjnej ochrony II tury I Zjazdu NSZZ „Solidarność” - wybór na kandydata do KKP z rejonu Bydgoszcz. Występuje w meldunku operacyjnym z 14.09.1981 wśród członków Komisji Problemowej wybranej na I KZD NSZZ „Solidarność” oraz w meldunku nr 74 z 9.10.1981 i meldunku operacyjnym z 12.10.1981, jako wybrany do składu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Figuruje na piśmie Naczelnika Wydz. III „A” KWMO Gdańsk do Naczelnika Wydz. „B” KWMO Gdańsk z 16.11.1981 dot. zabezpieczania pobytu członków Prezydium Komisji Krajowej. IPN GD 003/166 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dotyczące założeń taktyki działania w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych, zawierają m.in. wykazy członków NSZZ "Solidarność", wykazy osób internowanych, poszukiwanych do internowania, doniesienia agenturalne, analizy pracy operacyjnej. W/w figuruje jako członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z Regionu Bydgoszcz. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. Woj. Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Bydgoszczy oraz zrzeszonych w nich zakładów i spółdzielni z terenu woj. bydgoskiego. W/w figuruje jako wiceprzewodniczący prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" regionu bydgoskiego, inspirator i założyciel organu związkowego "Wolne Związki" oraz "Serwisu Informacyjnego", od lipca 1981 wiceprzewodniczący prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy oraz delegat na Zjazd NSZZ "Solidarność". IPN By 069/1376 t. 4 (1386/IV)
Akta operacyjne Materiały zawierające "sprawozdania, oceny, informacje dot. aktualnej sytuacji operacyjno- politycznej" na terenie Bydgoszczy. W/w przechodzi w dokumentacji jako II Z-ca Przewodniczącego, główny rzecznik prasowy, szef wydawnictwa bydgoskiego MKZ "Wolne Związki", organizator i uczestnik strajku okupacyjnego w Zakładach Rowerowych "Predom-Romet" w Bydgoszczy. IPN By 077/493 (68/13), IPN By 077/598 t.1-2 (70/13-14); IPN By 077/492 (68/12)
Teczka TW W teczce znajdują się doniesienia dot. Antoniego Tokarczuka. IPN By 0085/241 t. 1 (35158/I)
Teczka TW W teczkach znajdują się doniesienia dot. Antoniego Tokarczuka. IPN By 0085/1509 t. 2-4 (40805/I)
Akta paszportowe 25.02.1985 Wydz. V WUSW w Bydgoszczy wniósł zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 25.02.1985 do 25.02.1987 (zarejestrowane pod nr 24238). W 1985 na podst. decyzji Nacz. Wydz. Paszportów WUSW w Bydgoszczy odmówiono wydania paszportu na wyjazd do RFN powołując się na art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17.06.1959 o paszportach. O decyzji powiadomiono Wydz. V. IPN By 175/666 (EABY 45897); zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta administracyjne Nakazy osadzenia, przeszukania i zwolnienia aresztowanych oraz zlecenia prac fotograficznych. Akta dot. m.in. A. Tokarczuka w związku z nakazem osadzenia i zwolnienia z aresztu śledczego w dniu 23.04.1988. IPN By 077/632 (brak dawnej sygnatury).
.