Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Dernoga
Miejsce urodzenia: Dąbrówka Wisłocka
Data urodzenia: 29-02-1932
Imię ojca: Józef
Imię matki: Karolina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy działalności NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Ww. figuruje w "wykazie osób stale przebywających w okupowanym gmachu Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy" kierowanym do Wicedyrektora Dep. IV MSW w Warszawie z 30.03.1981. Ww. występuje w notatce służbowej Inspektora Sek. V A Wydz. IV z 17.03.1981 dotyczącej strajku okupacyjnego w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy podczas którego ww. zabierał głos w dyskusji. IPN By 069/1376 t. 2 (1386/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę wszczęto 23.08.1981 przeciwko ww. i innym w związku z tym, „że grupa rolników indywidualnych, w tym działaczy NSZZ RI «Solidarność» bezprawnie wtargnęła na grunty należące do RSP «Zgoda» w Janikowie obsiewając żytem 5 ha pola, a następnie na grunty Kombinatu PGR Kruśliwiec w m. Węgierce, zaorując około 3 ha pola”. Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu prowadząca śledztwo w sprawie „bezprawnego wtargnięcia na grunty RSD we wsi Sielec”, decyzją z 25.11.1981 umorzyła śledztwo „wobec braku cech przestępstwa”. Kolegium ds. Wykroczeń w Janikowie 22.02.1982 podczas rozprawy uniewinniło ww. motywując swoją decyzję „niedopatrzeniem się znamion wykroczenia zawartych w art. 157§1 KW”. We wniosku o zakończenie SOR krypt. „Ziemia” z 09.03.1982 znajduje się informacja o „wstrzymaniu wobec ww. wydania zezwolenia na wyjazdy zagraniczne do KK i KDL, gdyż istnieją ku temu podstawy”. 18.03.1982 SOR krypt. „Ziemia” została zakończona. IPN By 044/1115 (5940/II)
Akta operacyjne Dotyczy osób internowanych z woj. bydgoskiego. Ww. zatrzymany i internowany w ramach akcji „Jodła” od 12.12.1981 do 24.12.1981 w OO. w Potulicach. W materiałach znajduje się nakaz zatrzymania i doprowadzenia ww. do OO. w Potulicach z 12.12.1981, pokwitowanie odbioru osoby internowanej z 13.12.1981 oraz decyzja o uchyleniu internowania nr 37/81 z dnia 24.12.1981. IPN By 069/1357 t. 1 (1364/IV)
Akta internowanego Józef Dernoga internowany na mocy decyzji nr 37/81 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy. Powodem internowania było to, że ww. „mógł podjąć działalność zakłócającą porządek publiczny” na zasadzie art. 42 dekretu z 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. Decyzją nr 12/81/U z 24.12.1981 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy uchylono internowanie. IPN By 97/24 (40/A/24)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Oracz” z powodu „antysocjalistycznej działalności na bazie b. «Solidarności»”. Sprawę zakończono w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej oraz legalizacją «Solidarności». Materiały 11.10.1989 złożone w archiwum pod sygn. 7311/II zniszczono 25.01.1990. Materiałów o sygn. 7311/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.