Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Mazurowicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 22-08-1936
Imię ojca: Adam
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie przez Wydz. III Oddziału WSW w Bydgoszczy z powodu uzyskania operacyjnych informacji o tym, że „czyni starania wraz z innymi działaczami opozycyjnymi [aby] zorganizować Tymczasową Radę Koordynacyjną NSZZ »Solidarność« Regionu Bydgoskiego”. Ww. niejednokrotnie figurował w aktach WSW z lat 1982-1984 m.in. z powodu organizowania opozycyjnych spotkań oraz udziału w „solidarnościowych” nabożeństwach w kościele przy Pl. Kościeleckich w Bydgoszczy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt IPN By 070/5215.
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa w sprawie przeciwko m.in. A. Mazurowiczowi, podejrzanemu o „gromadzenie w celu rozpowszechniania i rozpowszechnianie różnego rodzaju druków i pism, sygnowanych przez nieistniejący związek »Solidarność«, w treści których zawarte były nieprawdziwe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL” w okresie 12.1981-11.1984. Zatrzymany 25.11.1984, osadzony w AŚ KWMO Bydgoszcz i tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 27.11.1984 (nr sprawy Ds 56/84). Śledztwo zakończono aktem oskarżenia Prokuratury Wojewódzkiej Bydgoszcz 15.02.1985. Akta zawierają wzmiankę o zarejestrowaniu przez Wydz. III Zarządu V Szefostwa WSW pod nr. 4238 z powodu jego aktywnego zaangażowania w organizację Tymczasowej Rady Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Do akt dołączono zastrzeżenie wyjazdów za granicę w okresie 27.11.1984-27.11.1986 na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Bydgoszcz. IPN By 070/5215 (5759/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko A. Mazurowiczowi i innym, podejrzanemu o „gromadzenie w celu rozpowszechniania i rozpowszechnianie różnego rodzaju druków i pism, sygnowanych przez nieistniejący związek »Solidarność«, w treści których zawarte były nieprawdziwe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL” w okresie 12.1981-11.1984 oraz o działalność w „nielegalnych strukturach rozwiązanego związku »Solidarność«, których istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą”. W aktach m.in. informacje o przeszukaniu mieszkania i miejsca pracy ww. 25.11.1984 i 26.11.1984, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z 27.11.1984 oraz postanowienie z 25.01.1985 o przedłużeniu tymczasowego aresztowania do 25.02.1985. Dochodzenie w części dot. działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” umorzono postanowieniem z 06.02.1985 na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN By 99/31
Akta sądowe Akta procesu karnego w sprawie A. Mazurowicza i innych, oskarżonego o „gromadzenie w celu rozpowszechniania i rozpowszechnianie różnego rodzaju druków i pism, sygnowanych przez nieistniejący związek »Solidarność«, w treści których zawarte były nieprawdziwe wiadomości, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Wyrokiem z 05.07.1985 skazany został na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz na karę grzywny, w poczet której zaliczono okres pobytu w areszcie tymczasowym. Do akt dołączono postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 28.06.1989 o „przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć” powyższego „występku” na podstawie ustawy amnestyjnej z 29.05.1989. IPN By 70/11, t. 1-3
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego A. Mazurowicza, osadzonego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy w okresie 07.12.1984-05.07.1985 na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej Bydgoszcz z 27.11.1984 (znak sprawy Ds 56/84). Areszt uchylono na mocy postanowienia Wydz. III Karnego SR Bydgoszcz z 05.07.1985 (znak sprawy III K 205/85). IPN By 89/885 (41/773)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 30.06.1989 zarejestrowany pod nr. rej. 29185 do SOR "Unia" (nr rej. 29184). Materiały zniszczono 11.12.1989 "z uwagi na znikomą wartość operacyjną". Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Dokumentacja paszportowa dot. A. Mazurowicza. W aktach m.in. postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę w okresie 27.11.1984-27.11.1986 na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Bydgoszcz zatwierdzony 30.11.1984 (nr sprawy śledczej By 17/84) z powodu podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 273 § 1 i 2 w zw. z art. 271 § 1 kk. (gromadzenie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw). Zachował się też „Rejestr zastrzeżeń wyjazdów za granicę” Wydz. Śledczego KWMO/WUSW Bydgoszcz ze wzmianką o ww. zastrzeżeniu. IPN By 176/1571 (EA By 50071), IPN By 077/639
.