Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Janusz
Nazwisko: Adamkiewicz
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 21-11-1957
Imię ojca: Bogusław
Imię matki: Alfreda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Na podstawie zapisów kartotecznych wynika, że Marek Adamkiewicz w latach 1977-1979 był rejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Orędownicy" (nr rej 39113). Sprawa dotyczyła działalności SKS we Wrocławiu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta Prokuratury Rejonowej dla dzielnicy Wrocław-Śródmieście. W aktach znajdują się materiały dotyczące śledztwa 2 Ds 13/78 prowadzonego m. in. przeciwko Markowi Adamkiewiczowi w sprawie "groźby bezprawnej" czyli "wysyłania listów pogróżkowych do władz z terenu Wrocławia". Zastosowano areszt od 14.04.1978 do 15.04.1978. W samej sprawie nr 2 Ds 19/79 M. Adamkiewicz nie występuje. IPN Wr 048/1 t. 1, 2 (2 Ds 19/79).
Marek Adamkiewicz był rejestrowany jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Zebranie" (nr rej 2736) prowadzonej przez Wydział III KWMO w Tarnowie w 1978 roku z powodu "udziału w nielegalnym zebraniu lub zgromadzeniu o charakterze antysocjalistycznym". Sprawa została skierowana do Kolegium ds. Wykroczeń. Akta SOS krypt. "Zebranie" zostały zarchiwizowane pod sygn. 658/II. Materiały o sygn. 658/II zniszczono 3.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego KWMO w Szczecinie. Sprawa dotyczyła „rozpowszechniania druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL”. Marek Adamkiewicz jest wymieniony w aktach jako działacz KSS KOR, u którego w dn. 19.04.1979 dokonano przeszukania i znaleziono m. in.: „Droga”, „Biuletyn KSS KOR”, „Dwie rozmowy” i inne nielegalne wydawnictwa. IPN Sz 0013/324 t. 1-2 (14628/III).
Akta zatytułowane "Pisma dotyczące członka SKS-u Uniwersytetu Wrocławskiego - Marka Adamkiewicza 1978-1985". W aktach znajdują się m. in. oświadczenia w obronie M. Adamkiewicza. IPN Wr 142/15.
Z materiałów kartotecznych wynika, że Marek Adamkiewicz został odnotowany w latach 1979-1980 przez Wydział III KWMO w Szczecinie jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Maja" (nr rej 18694). Ww. był podejrzewany o utrzymywanie kontaktów z opozycją. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 13163/II. Materiały o sygn. 13163/II zniszczono 12.01.1990. Wpis w oparciu o dokumentację ewidencyjną.
Teczka zawiera akta prokuratorskie. W aktach znajduje się dotyczące Marka Adamkiewicza postanowienie Prokuratury Wrocław-Śródmieście z dnia 27.02.1982 o umorzeniu śledztwa 2 Ds 19/79 w sprawie "rozpowszechniania lub posiadania w celu rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia i kontroli różnych wydawnictw". IPN Wr 33/195 (III Dsn 9/82/Wr. VI).
Z zapisów kartotecznych wynika, że Marek Adamkiewicz był odnotowany w latach 1982-1984 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Jaź" (nr rej 23479) prowadzonej przez Wydział Śledczy KWMO, a następnie Wydział Śledczy WUSW w Szczecinie. Ww. był podejrzewany o wspieranie osób prowadzących wrogą działalność. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 15582/II. Materiały o sygn. 15582/II zniszczono 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka zawiera akta internowania. Marek Adamkiewicz był internowany od 8.05.1982 na wniosek Wydziału Śledczego KWMO w Szczecinie ponieważ "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej". Ww. został osadzony w OO w Wierzchowie Pomorskim, a następnie w Strzebielinku. Internowanie uchylono 25.11.1982. IPN Sz 0012/367 t. 3 (848/IV).
Teczka zawiera akta internowanego. Marek Adamkiewicz został internowany od 8.05.1982 na wniosek Wydziału Śledczego KWMO w Szczecinie. Podczas internowania ww. został osadzony najpierw w OO w Wierzchowie Pomorskim oraz OO w Strzebielinku, ponieważ "może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej". Zgodnie z decyzją o uchyleniu internowania nr 218/82 z dnia 25.11.1982 został zwolniony w dniu 27.11.1982. IPN Gd 159/366.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowana krypt. "Alternatywa"(nr rej 48429) prowadzonej przez Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku w latach 1984-1989. Rozpracowanie dotyczyło Ruchu "Wolność i Pokój" oraz Ruchu "Społeczeństwa Alternatywnego". W materiałach rozpracowania przechodzi Marek Adamkiewicz jako jeden z organizatorów protestu głodowego w sprawie zwolnienia osób więzionych za odmowę służby wojskowej. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 19960/II. IPN Gd 0027/3842 t. 3 ,4, 6, 8, 10-12 (19960/II).
Akta sądowe dot. Marka Adamkiewicza. Sprawa dotyczy odmowy złożenia przysięgi wojskowej w dniach 8.09.1984, 4.10.1984 oraz 5.11.1984. Zastosowano areszt tymczasowy od 16.11.1984. W dniu 18.12.1984 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie skazał M. Adamkiewicza na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Sz 363/113 (Sg 190/84).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Tuba"(nr rej 33768) prowadzonej przez Wydział Śledczy WUSW w Szczecinie w latach 1986-1987. Rozpracowanie dotyczy kolportażu nielegalnego czasopisma „Gryf” wydawanego przez „Organizację Solidarność Walcząca” Regionu Pomorza Zachodniego. Marek Adamkiewicz przechodzi w aktach sprawy jako członek WiP ściśle współpracujący z „Solidarnością Walczącą”, u ww. w trakcie rozpracowania dokonano przeszukania. Akta sprawy zostały złożone do archiwum pod sygn. 16683/II. IPN Sz 0053/276 (16683/2) mikrofilm.
Akta sprawy o wykroczenie. W dniu 03.10.1986 Marek Adamkiewicz został zatrzymany i osadzony w areszcie DUSW Warszawa-Śródmieście za udział w nielegalnym zgromadzeniu Ruchu "Wolność i Pokój". Decyzją Kolegium ds. Wykroczeń ukarany grzywną 50.000 zł. IPN BU 01326/514 (RSoW-5/86).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Zespół" (nr rej 35720) prowadzonej w latach 1986-1990 przez Wydział III WUSW w Szczecinie. Sprawa była prowadzona początkowo jako Kwestionariusz Ewidencyjny, następnie w dniu 4.02.1987 została przekształcona w SOR. Marek Adamkiewicz występuje w tym rozpracowaniu jako podejrzewany o działalność w Ruchu "Wolność i Pokój". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 17620/II. IPN Sz 0011/1970 (17620/II).
Akta paszportowe Marka Adamkiewicza. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu Z-01350/86/AESz do WKŚ od dnia 21.10.1986 do dnia 21.10.1988 wydane na wniosek Wydziału Śledczego w Warszawie. Wniosek uzasadniono uczestnictwem w nielegalnej manifestacji w Warszawie oraz nieuiszczoną karą grzywny. W dniu 19.10.1988 zastrzeżenie zostało przedłużone do dnia 19.10.1989. W aktach znajduje się również informacja o wydaniu zastrzeżenia Z-02594/88/EASz do KK od 7.12.1988 do 7.12.1990. IPN Sz 468/410453 (EASz 410453).
Akta administracyjne Wydziału II WUSW w Szczecinie. Jest to korespondencja Wydz. II WUSW Szczecin z lat 1986-1989, dotycząca marynarzy PLO i PŻM. Marek Adamkiewicz występuje w piśmie ze stycznia 1988 oraz w meldunku operacyjnym z dn. 05.02.1988 dotyczących jego zamiaru wystąpienia z petycją do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie strefy nadmorskiej. IPN Sz 0012/497 t. 26 (1522/IV).
Teczka zawiera akta administracyjne Wydziału Śledczego WUSW w Szczecinie zatytułowane "Korespondencja Wydz. Śledczego WUSW" z maja 1987. W aktach znajdują się pisma dotyczące udziału Marka Adamkiewicza w spotkaniach organizacji "WiP". M. Adamkiewicz jest wymieniony również w "wykazie osób proponowanych przez Wydział III do internowania w okresie wizyty papieża". IPN Sz 0012/475 t. 4 (1515/IV).
.