Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Tomasz
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Bierutów
Data urodzenia: 22-08-1964
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie uniewinnił ww. od przypisanych mu czynów w wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 5.06.1982 r.(sygn. akt SoW 491/82).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. kolportażu na terenie Opola nielegalnych ulotek o treści antypaństwowej, przynależności do nielegalnej organizacji „Wolność i Niepodległość”. M. Wojciechowski został dorejestrowany do SOR w dn. 1.06.1982. IPN Wr 065/811 (11738/2) j.1-5
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany na podstawie postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu z dn. 21.04.1982 r. Oskarżony był o to, że "w okresie od stycznia do kwietnia 1982 w Gogolinie i Opolu, brał udział w nielegalnym związku o nazwie >Wolność i Niepodległość< mającym na celu popełnienie przestępstwa polegającego na rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości poprzez sporządzanie i wręczanie ulotek innym osobom”. Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 5.06.1982 r. tymczasowe aresztowanie uchylono. IPN Wr 129/117
Akta sądowe Wyrokiem Sądu ŚOW we Wrocławiu z dn. 5.06.1982 r. skazany za działalność w grupie „Wolność i Niepodległość” oraz kolportaż ulotek na umieszczenie w zakładzie poprawczym w zawieszeniu na 3 lata. Postanowieniem sądu z dn. 10.10.1983 r. na mocy amnestii karę darowano. IPN Wr 101/6502 (SoW 491/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] M. Wojciechowski występuje w aktach sprawy. Sprawę założono na podstawie informacji TW „Marek” z której wynikało, że kilka osób założyło „nieformalną grupę prowadzącą negatywną działalność polityczną w środowisku studenckim Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Były to osoby wywodzące się z Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŚ. IPN Ka 048/365 (42204/II)
Akta administracyjne Figuruje w aktach dot. osób skazanych przez Kolegium do Spraw Wykroczeń. W dn. 12.06.1987 r. w Częstochowie w czasie uroczystości związanych z pobytem papieża M. Wojciechowski wspólnie z innym działaczem KPN eksponował transparent z napisem KPN. Został ukarany w trybie przyspieszonym przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie m. Częstochowy karą grzywny w wysokości 50 tys. zł. IPN Ka 021/47 (51/CZ), IPN Ka 021/50 (54/CZ)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Figurant sprawy założonej na podstawie informacji tajnego współpracownika o "nielegalnej propagandzie politycznej na Uniwersytecie Śląskim". W dn.12.04.1988 r. M. Wojciechowski został przerejestrowany do SOR „Bojownik”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS założono na podstawie materiałów agenturalnych i dotyczyła ona "działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny" w środowisku akademickim Uniwersytetu Śląskiego. W dn. 28.11.1987 r. SOS przekwalifikowano na SOR. Sprawę zakończono w dn. 30.01.1990 r., materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne Sprawa dot. zorganizowania w dn. 10.03.1988 r. w Gliwicach manifestacji w dwudziestą rocznicę wydarzeń Marca 1968, która wyszła spod kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św., ww. był wśród osób zatrzymanych. IPN Ka 029/1046 (10001/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. uczestnictwa M. Wojciechowskiego w zgromadzeniu przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w dn. 23.03.1988 r., podczas którego wręczono rektorowi uczelni petycję w formie listu otwartego. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figuruje w aktach sprawy dot. „Solidarności Walczącej” w Katowicach. IPN Ka 079/11 t. 4 (44008/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Figuruje w aktach sprawy dot. studentki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego pobitej w czasie interwencji „służb porządkowych” w czasie manifestacji w dn. 11.11.1988 r. pod katedrą p.w. Chrystusa Króla w Katowicach. Figurantka KE z M. Wojciechowskim brała udział w marszu ekologicznym w Katowicach w dn. 31.03.1989 r., podczas którego kolportowała pismo „Bez Retuszu”. IPN Ka 048/793 (43949/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Ww. figuruje w aktach sprawy założonej w celu „zabezpieczenia przebiegu planowanego w dniach 1-2.04.1989 r. spotkania Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS w Uniwersytecie Śl.” IPN Ka 030/264 (535/IV)
.