Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Płuska
Nazwisko rodowe: Wójcik
Miejsce urodzenia: Pszów
Data urodzenia: 20-09-1943
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowanie operacyjne Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. IPN Ld 020/9 t. 1, 3, 5-7 (12/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 02.09.1981 Jadwiga Płuska jako członek Komisji Interwencyjnej ZR NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej, podczas czynności interwencyjnych w Woj. Zakł. Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia w Widawie ostro skrytykowała działanie władz wojewódzkich, partyjnych i terenowych. IPN Ld 038/366 (739/II); IPN Ld 055/357 (739/2 mkf)
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa w sprawie wyrażonej publicznie, krytycznej oceny wojewody sieradzkiego oraz członków KW PZPR i innych organów administracji terenowej, podczas pobytu interwencyjnego w Woj. Zakł. Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia w Widawie. Dnia 30.10.1981 sporządzono akt oskarżenia. Rozprawa wyznaczona na 15.12.1981 nie odbyła się z powodu internowania J. Płuski. Dnia 23.06.1982 Sąd Rejonowy w Sieradzu umorzył postępowanie na mocy dekretu o abolicji z dn.13.12.1981. IPN Ld pf 39/35 (36/III)
Akta internowania Internowana w okresie 13.12.1981-17.05.1982. Powodem internowania był czynny udział w tworzeniu KZ NSZZ "Solidarność" w Wieluńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, członkostwo w Prezydium ZR NSZZ Solidarność" Ziemi Sieradzkiej oraz Komisji Interwencyjnej. J. Płuska znajduje się również na wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 053/35 t. 34 (2/25/90); IPN Po 561/1; IPN Po 161/1 poz. 6534
Akta internowanego Internowana w okresie 13.12.1981-17.05.1982 za "wrogi stosunek do władz politycznych i administracyjnych PRL" kolejno: w ZK w Sieradzu, w Poznaniu, od 10.01.1982 w OO w Gołdapii. IPN Bi 51/9
Akta penitencjarne Karta depozytowa seria "C" nr 277485 dot. J. Płuski. IPN Po 204/1 (2/72)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowana z powodu podejrzenia o kontynuowanie działalności w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Inspiratorka wielu akcji protestacyjnych. Materiałów o sygn. 1298/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały z przeszukań. W dniach 29.02-09.03.1984 Wydz. Śledczy WUSW Sieradz prowadził czynności związane z przeszukaniem mieszkania J. Płuski celem znalezienia dowodów świadczących o kontynuowaniu podziemnej działalności związkowej w NSZZ "Solidarność". IPN Ld 053/9 t. 3 (1/10/90)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ w okresie od 25.11.1988 do 25.11.1990, wniesione na wniosek GUC Warszawa. Anulowane 05.06.1990. EASI 53242; IPN Ld 0072/3 t. 3
.