Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Janusz
Nazwisko: Jedynak
Miejsce urodzenia: Niesadna
Data urodzenia: 16-04-1949
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-158/11, zarządzenie z dn. 5.08.2011 r. dot. Tadeusza Janusza Jedynaka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka obiektowa/zagadnieniowa Tadeusz Jedynak występuje w aktach sprawy dotyczącej "zabezpieczenia operacyjnego" KWK „Manifest Lipcowy”. Akta zawierają m.in. dokumenty dotyczące osób zaangażowanych w tworzenie w zakładzie struktur NSZZ „Solidarność” w 1980 roku. IPN Ka 0103/216 t. 1-2 (K/243)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 23.04.1981 Tadeusz Jedynak został zarejestrowany jako figurant KE krypt. "Kierownik". 28.07.1981 zmieniono charakter zainteresowania na SOR. Sprawa dotyczyła struktur NSZZ „Solidarność” w KWK „Manifest Lipcowy” oraz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” utworzonych tam po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. Sprawę zakończono w związku z legalizacją „Solidarności”. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 44001/II. IPN Ka 048/845 (44001/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Tadeusz Jedynak - działacz Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz członek Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” - występuje w aktach SO krypt. „Debata” dotyczącej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Materiały zawierają m.in.: plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. IPN BU 236/243 (2282/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Tadeusz Jedynak występuje w aktach sprawy założonej na Zarząd Regionu Śląsko- Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Katowicach pod sygn. 425/IV. IPN Ka 030/166 (425/IV)
Akta internowania Tadeusz Jedynak został internowany na wniosek Wydziału V-2 KWMO w Katowicach, w związku z działalnością w Komisji Krajowej oraz Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Miejsca internowania: Katowice, Zabrze, Tarnów, Łupków, Rzeszów Załęże. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Katowicach pod sygn. 40129/II. IPN Ka 043/1020 (40129/II)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Tadeusza Jedynaka - członka Komisji Krajowej oraz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. IPN Ka 41/298 (5/82), IPN Rz 56/253
Akta prokuratorskie Akta dotyczą czołowych działaczy NSZZ "Solidarność", w tym Tadeusza Jedynaka oskarżonego o działalność w zawieszonym od 13.12.1981, a następnie zdelegalizowanym związku na obszarze PRL i poza jej granicami. Tadeusz Jedynak był ścigany listem gończym. W dniu 17.07.1984 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Tadeusza Jedynaka na okres 3 miesięcy. IPN BU 514/20 t. 1-4 (Pn.Śl.II 10/84, VPn.Śl.-7/84)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko członkom kierownictwa NSZZ „Solidarność”. Postępowanie umorzono na mocy amnestii ogłoszonej ustawą z 21.07.1984. Tadeusz Jedynak - członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Krajowej Komisji Koordynacyjnej Sekcji Górnictwa - występuje w treści Wyciągu z notatki z pobytu w KWMO Katowice w dniu 30.06.1982. Według ustaleń SB ww. był odpowiedzialny za bojkot uchwały sejmu PRL ws. wolnych sobót w sektorze górnictwa (uchwała sejmowa zakładała wyższe wynagrodzenie za pracę w wolne soboty). IPN BU 010092/1 (7596/3) cz. 3, 6 i 15.
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko członkom Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, którzy „redagowali, drukowali i kolportowali różne materiały, ulotki i apele, w których przekazywali fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny albo rozruchy uliczne oraz wiadomości mogące wpłynąć na osłabienie gotowości obronnej PRL”. W materiałach znajdują się 2 dokumenty dotyczące Tadeusza Jedynaka. Postanowieniem z 14.02.1986 prokurator NPW wyłączył z akt sprawy materiały dotyczące Tadeusza Jedynaka do innego postępowania. Został on oskarżony o to, że „w okresie od 3 lipca 1983r. do 17 czerwca 1985r. w Warszawie i innych miejscowościach Polski, czynił przygotowania do podjęcia w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej do obalenia przemocą socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. IPN BU 0582/261 (7653/III) - akta; IPN BU 01255/688 (7653/3) - mikrofilm.
Akta śledcze „W okresie 03.07.1983 – 17.06.1985 w Warszawie i innych miejscowościach Polski czynił przygotowania, w porozumieniu z innymi osobami, do podjęcia działalności zmierzającej do obalenia ustroju socjalistycznego w PRL. Akta przekazano do sądu 05.05.1986 r.” IPN BU 0582/226 (MSW 7575/III), IPN BU 01255/613 (MSW MF 7575/3)
Akta prokuratorskie W teczce znajdują się materiały wytworzone przez Biuro Śledcze MSW - Tadeusz Jedynak był "internowany w okresie XII 1981-XII 1982, od czerwca 1983 r. prowadził nielegalną działalność i ukrywał się. Od grudnia 1981 r. na obszarze PRL i za granicą jako członek nielegalnej TKK NSZZ >Solidarność< uczestniczył w działalności zagranicznych organizacji mających na celu "obalenie przemocą ustoju PRL, kolportował materiały o wrogich treściach godzących w PZPR i sojusz z ZSRR". W teczce znajduje się postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Tadeusza Jedynaka. IPN BU 734/1-11 (V PN Śl. 14/85, So. 201/86)
Akta prokuratorskie nadzoru Akta dot. zarzutów wobec ww. "usiłowania obalenia przemocą ustroju PRL", członkostwa w "nielegalnej organizacji" TKK NSZZ "Solidarność", przewodniczenia RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", uczestniczenia w konspiracyjnych zebraniach tych organizacji, organizowania i wzywania do "nielegalnych manifestacji", organizowania bojkotu wyborów do Rad Narodowych i Sejmu PRL, organizowania "nielegalnych wydawnictw" oraz ich upowszechniania, utrzymywania kontaktów z zagranicznymi organizacjami w celu szkodzenia interesom PRL, współorganizowania przerzutu do Polski obcych środków płatniczych i urządzeń poligraficznych oraz wydawnictw, książek, taśm magnetofonowych i nagrań wideo celem ich rozpowszechniania w Polsce, nagrywania przemówień "wzywających do zachowań antypaństwowych", a następnie przekazywania ich do kolportowania w Radiu "Solidarność". Sąd Najwyższy umorzył postępowanie karne i uchylił tymczasowe aresztowanie. IPN BU 514/22 t. 2 (V PN Śl. 14/85)
Akta karno-śledcze Sprawa dotyczyła udziału Tadeusza Jedynaka i innych w "nielegalnym zgromadzeniu" pod kościołem p.w. Najświętszej Marii Panny w Jastrzębiu w dn. 01.05.1987 r., którego uczestnicy nieśli transparent oraz wznosili okrzyki "prosolidarnościowe". Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 9982/III. IPN Ka 029/1028 (9982/III)
Akta operacyjne Akta dotyczą działań operacyjnych SB podjętych w związku z "zabezpieczeniem" III wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II w Polsce, w czerwcu 1987 roku. Tadeusz Jedynak występuje w treści szyfrogramu Szefa WUSW nr 10763/163 z dnia 5.06.1987. IPN Po 060/157/7
Akta śledcze Sprawa dotyczyła udziału Tadeusza Jedynaka w "nielegalnym zgromadzeniu". W dn. 18.02.1989 Sąd Rejonowy w Jastrzębiu wydał wyrok uniewinniający. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 10044/III. IPN Ka 029/1089 (10044/III)
Akta kontrolno-śledcze Sprawa dotyczyła "nielegalnej manifestacji", która odbyła się w Gliwicach 10.03.1988. Jej uczestnicy - w tym Tadeusz Jedynak - wznosili okrzyki "antypaństwowe". Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" WUSW w Katowicach pod sygn. 10001/III. IPN Ka 029/1046 (10001/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Tadeusz Jedynak - kandydat na posła KO "Solidarność" - występuje w materiałach SO założonej na Komitet Obywatelski „Solidarność”, który objął patronat nad kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu w 1989 roku. Akta zawierają meldunki pionów SB z poszczególnych Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych dotyczące „działań operacyjnych” podjętych w związku z kampanią wyborczą i wyborami. IPN BU 0236/410 (2533/IV)
Akta paszportowe Akta paszportowe Tadeusza Jedynaka zawierają postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata na okres 2 lat począwszy od 13.08.1985 (nr. Z-I 311/87). Zastrzeżenie wniósł naczelnik Wydziału I Biura Śledczego MSW; powód: Tadeusz Jedynak „działał jako członek w tzw. Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ >Solidarność< w okresie 3.07.1983–17.06.1985. Aktualnie prowadzone jest przeciwko niemu śledztwo nr V Pn.Śl. 14/85 z art. 122 kk.”. IPN Ka EAZO 16930
.