Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Zadworny
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 06-11-1967
Imię ojca: Edward
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Jest to korespondencja Wydz. II WUSW Szczecin dotycząca marynarzy PLO, PŻM. Adam Zadworny występuje w piśmie z dnia 12.04.1988 jako aktywny działacz WiP oraz NZS. IPN Sz 0012/497 t. 2 (1522/IV)
Materiały ewidencyjne Zatrzymany w dniu 4.05.1982 za udział w manifestacji ulicznej w Szczecinie. Wpis na postawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 27.11.1985 pod nr 33118 do sprawy o krypt. "Podrzutka" (nr 32666). Podejrzewany o "nielegalną propagandę polityczną". Materiałów o sygn. 16879/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kolportaż nielegalnego czasopisma „Gryf” wydawanego przez „Organizację Solidarność Walcząca” Regionu Pomorza Zachodniego. Adam Zadworny występuje w aktach jako członek WiP ściśle współpracujący z „Solidarnością Walczącą”, u którego w ramach sprawy dokonano przeszukania. IPN Sz 0053/276 (16683/2 mf)
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE/SOR] Podejrzewany o działalność w "Federacji Młodzieży Walczącej". Sprawa zarejestrowana jako KE, w dniu 4.02.1987 przerejestrowana w SOR. Adam Zadworny został zarejestrowany do sprawy pod numerem 36712 w dniu 16.07.1987, a wyrejestrowany ze sprawy w dniu 13.01.1988. IPN Sz 0011/1970 (17620/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzewany o organizację nielegalnej manifestacji w Szczecinie. IPN Sz 0053/252 (16644/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzewany o utrzymywanie kontaktów z członkami organizacji "Federacja Młodzieży Walczącej" oraz "Wolność i Pokój". Materiały zakończonej sprawy włączono do akt SOR "Zespół". IPN Sz 0011/1970 (17620/II)
Akta administracyjne "Korespondencja Wydz. Śledczego WUSW". A. Zadworny jest wymieniony w "wykazie osób proponowanych przez Wydział III do internowania w okresie wizyty papieża". IPN Sz 0012/475 t. 4 (1515/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu i druku ulotek oraz działalności NZS na szczecińskich uczelniach. Sprawa zerejestrowana jako SOS, w dniu 24.04.1988 przerejestrowana w SOR. Adam Zadworny został zarejestrowany do sprawy w dniu 13.01.1988. IPN Sz 0053/668 (17586/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzewany o organizację obchodów upamiętniających 20 rocznicę Marca 1968 r. IPN Sz 0053/450 (16937/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła zamiaru organizacji strajku okupacyjnego przez członków NZS. Jednym ze współorganizatorów strajku miał być A. Zadworny. Materiały zakończonej sprawy włączono do akt SOR "Zrzeszenie". IPN Sz 0053/668 (17586/2 mf)
Dokument ewiedncyjny Posiadanie nielegalnych czasopism. W dniu 08.11.1988 Kolegium ds Wykroczeń orzekło karę 50 tys. zł grzywny oraz przepadek nielegalnych czasopism. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie Uczestniczył w nielegalnym zgromadzeniu Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS w Warszawie. Odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie do Kolegium ds Wykroczeń. IPN BU 01326/908
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła podjęcia przez dwóch wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego starań na rzecz zmiany decyzji prodziekana o skierowaniu A. Zadwornego na powtarzanie II roku. IPN Sz 0053/583 (17274/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła działalności KPN na Uniwersytecie Szczecińskim. W dniu 17.04.1989 sprawę przerejestrowano w SOR. W sprawie występuje Adam Zadworny. Materiały zakończonej sprawy włączono do akt SOR "Karły". IPN Sz 0011/2077 (17921/II)
.