Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Zbigniew
Nazwisko: Butkiewicz
Miejsce urodzenia: Nidzica
Data urodzenia: 30-06-1955
Imię ojca: Witold
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Rozpracowywany jako członek Studenckiego Komitetu Solidarności Wyższych Uczelni Trójmiasta. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Gdańsku pod sygn. II-16433. Materiałów o sygn. II-16433 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany do SOS krypt. "Zecer" z powodu "wrogiej działalności antysocjalistycznej". W okresie studiów aktywnie uczestniczył w spotkaniach SKS-u i Towarzystwa Kursów Naukowych, udostępniał mieszkanie na organizowanie spotkań czołowych działaczy grup antysocjalistycznych, utrzymywał kontakty z członkami i sympatykami KSS KOR, drukował i prowadził systematyczny kolportaż materiałów bezdebitowych wydawanych przez KSS KOR, brał udział w imprezach zorganizowanych z związku z 61 rocznicą odzyskania niepodległości, rocznicą Konstytucji 3 Maja w 1980 oraz rocznicą wydarzeń grudniowych pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina w dniu 18.12.1979. Uczestniczył w strajkach sierpniowych 1980, był zaangażowany przy drukowaniu Biuletynu "Solidarności". Sprawę zakończono z powodu emigracji. Materiały złożone do archiwum pod sygn. II-18269 zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. II-18269 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa krypt. "Wasale" założona w związku z koordynowaniem poczynań SB odnośnie działalności Studenckich Komitetów Solidarności w kraju. Ww. przechodzi w "planie dalszych przedsięwzięć i czynności operacyjnych realizowanych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. "Młodzieżowcy" nr rej. 24211 w ramach której rozpracowuje się wrogą działalność na terenie Trójmiasta nieformalnych grup antysocjalistycznych w środowiskach młodzieżowych", sporządzonym 29.01.1979 i zatwierdzonym przez Naczelnika Wydz. III KW MO Gdańsk, jako student Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, w którego mieszkaniu odbyły się dwa spotkania nieformalnych grup gdańskiego SKS-u tzw. "latającego uniwersytetu". Ww. wyeliminowano z działalności w SKS-esie poprzez m.in. skreślenie z listy studentów. IPN BU 0222/701 t. 1 (54100/II/1)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Młodzieżowcy" (następnie "Rampa") zarejestrowana 08.11.1977 przez Wydz. III KWMO Gdańsk do nr 24211, przerejestr. 08.05.1979 do nr 28080 jako SOR "Historyk". Sprawę krypt. „Młodzieżowcy” założono w związku z powstaniem na terenie Trójmiasta Studenckiego Komitetu Solidarności. Celem rozpracowania było neutralizowanie oddziaływania gdańskiego SKS-u na środowiska studenckie gdańskich uczelni, ustalenie działaczy i sympatyków gdańskiego SKS-u przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji i środków techniki operacyjnej. Materiałów archiw. sygn. II-18344 brak. Wpis na podst. zapisów ewid. i akt IPN BU 0222/701 t. 1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta rozpracowywania działaczy opozycyjnych z uwagi na "propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii". A. Butkiewicz, działacz Studenckiego Komitetu Solidarności Wyższych Uczelni Trójmiasta, podpisał się pod apelem do studentów i maturzystów o przeciwstawienie się "naciskom, manipulacjom, próbom ograniczenia wolności" w związku z akcją werbowania młodzieży do PZPR, trwającą od czasu powstania pierwszego SKS. IPN BU 0204/1417 t. 28
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dot. nielegalnej działalności poligraficznej tzw. "Wydawnictwa im. Konstytucji 3-go Maja" powołanego w połowie 1978 w wyniku aktywności uczestników ROPCiO. SOR 16.12.1980 przejął do prowadzenia Wydz. V Dep. III MSW. A. Butkiewicz udostępniał swoje mieszkanie do odbywania spotkań w ramach tzw. "latającego uniwersytetu". W 1979 aktywnie włączył się do działań grupy poligraficznej zajmującej się wydawaniem materiałów na potrzeby KSS-KOR m.in. "Robotnik Wybrzeża". Inicjator opanowania drukarni w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, której urządzenia wykorzystał do masowego druku materiałów strajkowych. Szef wydawnictwa "Solidarność". IPN BU 0204/1781 t. 1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski” - notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Andrzej Butkiewicz figuruje jako aktywny członek Studenckiego Komitetu Solidarności w Gdańsku (SKS) oraz Ruchu Młodej Polski, prowadził działalność poligraficzną drukując "antysocjalistyczne materiały". IPN Gd 340/1 t. 1 (54427/II/1)
Akta śledcze Akta dotyczące redagowania i kolportowania na terenie woj. gdańskiego oraz przesyłania za granicę pism zawierających "fałszywe wiadomości dotyczące PRL" . A. Butkiewicz został zatrzymany 16.12.1979 w KM MO i wypuszczony 18.12.1979. Zarekwirowano u niego klisze fotograficzne, ulotki oraz plakaty dot. rocznicy grudnia 1970. Z notatki inspektora KW MO Gdańsk z 16.08.1980 wynika, że w nocy z 15 na 16 sierpnia 1980 w mieszkaniu A. Butkiewicza produkowane były ulotki zawierające postulaty Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej. Wyprodukowano ok. 2000 sztuk, które następnie kolportowano na terenie Stoczni Gdańskiej. IPN Gd 013/136 t. 4, 5, 12 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta dotyczące m.in. A. Butkiewicza, oskarżonego o sporządzanie i przechowywanie druków i pism "mających związek z przestępstwem" i wyrządzających "poważną szkodę interesom PRL". 16.12.1979 przeszukano mieszkanie ww. Postępowania w sprawie nr 4Ds 60/78 i 4Ds 46/80 prowadziła Prokuratura Rejonowa w Gdańsku, która 25.06.1980 postanowiła połączyć oba postępowania pod nr 4Ds.46/80. 22.02.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku śledztwo umorzyła na mocy dekretu z 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 286/1 t. 2, IPN Gd 286/2 t. 1, 6
Akta prokuratorskie Akta kontrolne śledztwa dot. Andrzeja Butkiewicza. 11.08.1979 oraz 16.12.1979 służba bezpieczeństwa dokonała przeszukania osoby i mieszkania ww. W wyniku przeszukania odnaleziono przedmioty służące do powielania dokumentów i publikacje o "treści antypaństwowej". W związku z powyższym wydano nakaz zatrzymania od 11.08 do 13.08.1979 oraz od 16.12 do 18.12.1979. IPN Gd 286/19
Akta prokuratorskie W aktach prokuratorskich dot. rozpowszechniania w 1978 na terenie woj. gdańskiego pism i publikacji zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL" na liście "organizacji antysocjalistycznych działających na terenie Trójmiasta" figuruje Andrzej Butkiewicz, współpracownik KSS KOR, działacz Wolnych Związków Zawodowych na Wybrzeżu. IPN Gd 321/70 t. 2
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. wydarzeń "Sierpnia 80". Charakterystyki działaczy opozycji, plany działania SB w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trójmieście, wydarzenia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i na uczelniach wyższych Trójmiasta. W aktach znajduje się charakterystyka A. Butkiewicza, który był członkiem grupy poligraficznej działającej w SKP, wydającej ulotki p.t. "Wytrzymamy" sygnowane przez MKS z dopiskiem Wolna Drukarnia Stocznia Gdynia. Ww. figuruje w donosie TW "Robert" z 20.08.1980 i donosie TW "Rybak" z 26.08.1980. IPN Gd 0046/346 t. 1 (914/2)
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna ochrona działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". A. Butkiewicz członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej, kierownik Działu Wydawnictw MKZ Gdańsk, utrzymywał kontakty z czołowymi działaczami opozycyjnymi, "zaangażowany w działalność antysocjalistyczną czynnie wspierający przerwy w pracy zakładów produkcyjnych Trójmiasta". IPN Gd 003/166 t. 1, 3, 8-9, 11-12, 23, 26, 28 (IV-185)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". A. Butkiewicz figuruje w arkuszu ewidencyjnym z 08.01.1981, który zgodnie z decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku został zniszczony oraz na wykazie z 13.12.1981 osób internowanych z woj. gdańskiego sporządzonym przez Wydz. Śledczy KW MO Gdańsk. Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" dot. ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 2 zniszczono protokołem brakowania nr 4/89 z 24.08.1989. IPN Gd 0207/8 (911/5), IPN Gd 0207/10 t. 1 cz.1 (911/2), IPN Gd 340/2 t. 1
Akta internowanego 13.12.1981 internowany w OO. w Strzebielinku. Powód: "zagrażałby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu poprzez podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". 15.10.1982 uchylono decyzję o internowaniu. IPN Gd 159/318, IPN Po 161/1
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. A. Butkiewicz figuruje w wykazie z 31.12.1981 osób internowanych w OO. w Strzebielinku na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta paszportowe W materiałach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę zarejestrowane pod nr 38963 do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie 6.02.1981-6.02.1983 wydane przez Wydz. III KW MO Gdańsk z powodu "aktywnej działalności antysocjalistycznej", utrzymywania kontaktów z przywódcami KOR, drukowania i kolportowania nielegalnych wydawnictw. 13.02.1981 otrzymał paszport służbowy na wyjazd do Szwecji, w związku z tym KW MO w Gdańsku wysłała szyfrogram do Wydz. Ewidencji i Techniki Operacyjnej Zarządu Zwiadu WOP o dokonanie przeszukania bagażu i osobistego ww. przy wyjeździe i wjeździe do kraju, gdyż "może przewozić literaturę bezdebitową". Przeszukania dokonano 16.02.1981 i 15.03.1981 w GPK Warszawa Okęcie. W aktach znajduje się informacja, że był figurantem SOS krypt. "Zecer". IPN Gd 645/115554 (EAGD 115554)
Akta administracyjne Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław- nazwiska na litery A-M (układ alfabetyczny). IPN BU 01232/204