Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Binkowski
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 26-11-1953
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 27.10.1980 zarejestrowany pod nr 4578 do SOR "Konsolidacja" nr rej. 4330 prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO Elbląg w okresie 18.08.1980-12.02.1981 (3.09.1980 SOS "Konsolidacja" przerejestrowano na SOR). Następnie kontrolowany pod nr 4578 w ramach KE krypt. "Alumn", ostatecznie zarejestrowany do SOR "Konfetti" nr rej. 5626 prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW Elbląg w okresie 8.04.1982-23.12.1983 dot. kolportażu ulotek na terenie zakładu pracy w okresie stanu wojennego. Sprawę zakończono skierowaniem do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 908/II. Materiałów o sygn. II-908 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta internowanego Jerzy Binkowski internowany w okresie 13.12.1981-18.03.1982 na mocy decyzji nr 35/CH/81 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu. Powodem internowania było "zagrożenie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego przez to, że ww. nakłaniałby do wrogich wystąpień". Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu nr 31/82 z 17.03.1982 uchylono internowanie. 18.03.1982 został zwolniony z ZK w Iławie. IPN Bi 71/149
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. m.in. Binkowskiego Jerzego, podejrzanego o kontynuowanie działalności w ramach zdelegalizowanego związku zawodowego "Solidarność" w okresie od kwietnia do grudnia 1982 oraz o kolportaż ulotek mogących "wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Zatrzymany 16.02.1983 i aresztowany w ZK w Elblągu do 16.05.1983. 04.06.1983 środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastąpiono dozorem milicyjnym. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na mocy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983 umorzył 16.08.1983 śledztwo wobec wszystkich podejrzanych. IPN Gd 011/85 t. 2-3 (146/III)
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 16.08.1983 w sprawie postępowania Pg.Śl.II-28/82 prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Elblągu umorzono śledztwo wobec wszystkich oskarżonych na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN Gd 253/9530-9538 (3958/91/3954-3958/91/3962)
Akta paszportowe Odmówiono wydania paszportu do Włoch w 1978. Brak wydania paszportu motywowano odmową powrotu do kraju z Włoch brata ww. Wydz. V KWMO/WUSW w Elblągu postanowił o zastrzeżeniu wyjazdów do wszystkich krajów świata [WKŚ] w okresie 1.04.1982-31.12.1983 (Z-I-1400/82) oraz w okresie 04.11.1983-04.11.1985 (Z-I-1535/83). W aktach paszportowych jest wzmianka o figurowaniu Jerzego Binkowskiego w Sprawie Obiektowej [SO] o krypt. "Telimena" (brak bliższych informacji). EAEL 18348
Akta administracyjne Korespondencja, zadania, struktura organizacyjna oraz sprawozdania z działalności MKZ NSZZ "Solidarność" Region Elbląg. Protokoły z zebrań Prezydium zarządu Regionu. Binkowski Jerzy figuruje w aktach jako przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu oraz kandydat do Zarządu Regionu Elbląg. IPN Gd 07/50 t. 5 (51/5)