Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Paweł
Nazwisko: Kotzbach
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 19-12-1942
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna Romana Kotzbacha byłego aktywnego działacza NSZZ "Solidarność", który na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Bydgoszczy kolportował ulotki o "wrogiej treści antypaństwowej". Z figurantem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zakończono ze względu na "zaprzestanie wrogiej działalności". Materiałów o sygn. II-6035 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Ginekolog" z powodu udziału 1.05.1983 w zorganizowanym przez podziemie polityczne kontrpochodzie przed Bazyliką św. Wincentego a' Paulo w Bydgoszczy, gdzie nawoływał przechodniów do uczestnictwa w nim. Materiały złożono pod sygn. II-6035, następnie zniszczono protokołem brakowania. Materiałów o sygn. II-6035 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne dochodzenia Akta dot. udziału w "nielegalnej manifestacji" i podejmowaniu 1.05.1983 w Bydgoszczy działań mających wywołać "niepokój publiczny". Roman Kotzbach zatrzymany 04.05.1983, zwolniony 05.05.1983 po przedstawieniu zarzutów. Nie zastosowano aresztu tymczasowego. W aktach znajduje się informacja z 09.05.1983 o zastrzeżeniu przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy wyjazdów za granicę do WKŚ w okresie 15.06.1983-15.06.1985 w związku z toczącym się postępowaniem. 11.07.1983 umorzono postępowanie w części dot. Romana Kotzbacha, gdyż nie ustalono, czy był organizatorem pochodu, czy też aktywnym uczestnikiem. 27.07.1983 materiały dot. w/w przekazano do Kolegium ds Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy (Ds 50/83). IPN By 070/5183 (5715/III)
Akta prokuratorskie W związku z toczącym się dochodzeniem By 7/83 postanowiono 05.05.1983 Romanowi Kotzbachowi zarzut "zorganizowania grupy osób w demonstrujący tłum, co mogło prowadzić do naruszenia porządku i ładu publicznego". W/w nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. 11.07.1983 Prokuratura Wojewódzka umorzyła dochodzenie "z uwagi na brak cech przestępstwa". 27.07.1983 sprawę dot. w/w przekazano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Bydgoszcz. 01.08.1983 umorzono śledztwo dot. pozostałych uczestników na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN By 99/7-9
Akta sądowe Akta w sprawie przeciwko m.in. Romanowi Kotzbachowi, któremu postawiono zarzut napadu rabunkowego na funkcjonariusza MO, wykonującego czynności służbowe oraz przywłaszczenia mienia należącego do WUSW Bydgoszcz w dn. 01.05.1985 podczas manifestacji przy Bazylice w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (III K 370/86) wyrokiem z 18.09.1986 uznał w/w winnym zarzucanych mu czynów i skazał na karę 1 roku pozbawienia wolności, na mocy art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw darował oskarżonemu orzeczoną karę pozbawienia wolności. Zarówno Prokurator jak i obrońca wnieśli do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy prośbę o rewizję wyroku. 02.02.1987 Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy (III Kr 1023/86) uniewinnił w/w od zarzutu przywłaszczenia mienia będącego własnością WUSW Bydgoszcz. 04.09.1987 Sąd Najwyższy w Warszawie (V KRN 227/87) oddalił rewizję nadzwyczajną złożoną przez Prokuratora Generalnego PRL. IPN By 298/16 t. 1-5
Akta penitencjarne Akta dot. Romana Kotzbacha, który na mocy decyzji Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 30.05.1985 został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Zwolniony 18.07.1985 ze względu na stan zdrowia. IPN By 89/1885 (41/756)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa prowadzona w celu "rozpoznania (...) likwidowania aktów terroru" na terenie woj. bydgoskiego. W/w figuruje w wykazie "elementu podejrzanego" ze względu na prowadzenie sprawy przez Wydz. Śledczy WUSW Bydgoszcz 7/84 (akta prokuratorskie Ds 34/83). Sprawę zakończono "w związku z rozwiązaniem Służby Bezpieczeństwa oraz brakiem podstaw do prowadzenia dalszych działań rozpoznawczo-ustaleniowych". IPN By 069/1436 (1456/IV)
Zabezpieczenie operacyjne Zabezpieczenie Romana Kotzbacha. W okresie rejestracji był w zainteresowaniu WSW w Bydgoszczy "p[rzed] rozpr[acowywaniem]". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta operacyjne Meldunki o sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bydgoskim. R. Kotzbach przechodzi w aktach jako były przewodniczący koła NSZZ "Solidarność" w Klinice oraz jeden ze współzałożycieli "Solidarności" w bydgoskiej służbie zdrowia. 14.09.1982 w wyniku przeszukania w miejscu pracy, zamieszkania i garażu zarekwirowano "nielegalne" broszury i ulotki "o treści antysocjalistycznej". IPN By 077/337 t. 12
Akta operacyjne Meldunki o sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bydgoskim za okres 01.05-31.08.1983. Roman Kotzbach były przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Klinice Szpitala Zespolonego w Bydgoszczy przechodzi w aktach jako uczestnik kontrpochodu zorganizowanego 01.05.1983 w Bydgoszczy, aresztowany 04.05.1983. 05.05.1983 postanowiono zarzut naruszenia porządku. IPN By 077/337 t. 15 (101/15)
Akta operacyjne Meldunki dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego od lipca 1984 do czerwca 1985. Roman Kotzbach figuruje w meldunku operacyjnym z 17.07.1984 jako uczestnik spotkania byłych internowanych i aresztowanych w kaplicy przy kościele św. Wincentego a' Paulo w Bydgoszczy 16.07.1984, podczas którego zabierał głos oraz w meldunku operacyjnym z 31.05.1985 - wobec w/w zastosowano areszt tymczasowy w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniem. IPN By 077/338 t. 2-3 (118/2, 118/3)
Akta paszportowe Akta Romana Kotzbacha. W materiałach znajdują się informacje o postanowieniach dot. zastrzeżeń wyjazdów zagranicznych: Z-III-1462/79, ZT-174/82, ZOP-113/82, ZT-205/83 wniesione 12.05.1983 przez Wydz. Śledczy KW MO Bydgoszcz o zastrzeżeniu wyjazdów do WKŚ w okresie 15.06.1983-15.06.1985 w związku z toczącym się postępowaniem RSD-7/83. 20.11.1984 Wydz. III WUSW Bydgoszcz wniósł postanowienie ZT-460/84 o zastrzeżeniu wyjazdów do WKŚ w okresie 12.11.1984-12.11.1986. Zastrzeżenie ZT-460/84 zarejestrowano pod nr 23785, odwołano 06.05.1987. IPN By 263/239 (EABy 20812), IPN By 077/639
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące Romana Kotzbacha. IPN By 0085/241 t. 4, 5 (35158/I)