Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Holewiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 27-03-1956
Imię ojca: Krzysztof
Imię matki: Lidia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wacław Holewiński został zarejestrowany 13.04.1979 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Daniel”, nr rejestr. 25779. Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. III KS MO i Wydz. III-2 SUSW w latach 1979-1989. Dnia 30.05.1980 materiały zostały przekazane do Wydziału III-2, który 18.12.1980 zmienił charakter zainteresowania na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Powodem rozpracowania W. Holewińskiego była jego działalność w Niezależnej Oficynie Wydawniczej „NOWA” - "od roku 1980" oraz w wydawnictwie „Przedświt” - "od roku 1984". Sprawę zakończono 23.09.1989 z powodu "zaniechania wrogiej dział[alności]". Dnia 8.11.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 10487/II. Materiały o sygn. 10487/II zniszczono w grudniu 1989, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wacław Holewiński od 7.10.1981 został objęty dochodzeniem Wydziału Śledczego KS MO w sprawie „nieleg[alnego] druku mat[eriałów] mogących wyrządzić poważną szkodę inter[esom] PRL” (nr rejestr. S-35/81). Był też podejrzany o „nakłanianie do druku wydaw[nictw] bezdebitowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych”. Dnia 30.04.1982 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła postępowanie. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KS MO pod sygn. 2911/III. IPN BU 0331/175 (2911/III).
W dniu 13.01.1982 Wacław Holewiński został zatrzymany i osadzony na 48 godzin w areszcie KS MO. Dnia 15.01.1982 został internowany w tzw. Ośrodku Odosobnienia na warszawskiej Białołęce. Powód internowania: „w kwietniu 1979 r. (…) udostępnił swoje mieszkanie działaczom warszawskiego SKS-u oraz ich sympatykom na zorganizowanie nielegalnego spotkania. (…) uczestniczył w spotkaniu poświęconym działalności TKN-u w Auli >B< na SGPiS. O[d] lutego 1980 r. (…) jest zaangażowany w działalność grupy drukującej >Krytykę<. Z ostatnich informacji wynika, iż w[yżej] wym[ieniony] zorganizował własną bazę poligraficzną dla potrzeb antysocjalistycznej grupy KSS >KOR<. Utrzymuje kontakty z osobami głęboko zaangażowanymi we wrogą działalność antysocjalistyczną”. Zwolniony z internowania mocą decyzji komendanta stołecznego MO z 21.07.1982. IPN BU 0787/361 (3837/III) – akta, IPN BU 01326/1636 (3837/3) – mikrofilm.
Akta internowanego. Dnia 13 stycznia 1982, miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego, Wacław Holewiński - ówczesny "aktywny działacz" Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów - został zatrzymany na wniosek Wydziału III-2 KS MO. Dnia 15.01.1982 został formalnie internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia na warszawskiej Białołęce. Prowadzenie jego akt jako internowanego zakończono 29.07.1982 - w związku ze zwolnieniem z więzienia. IPN BU 448/144 (144/07/82).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przeciw W. Holewińskiemu przez Wydział Śledczy SUSW w okresie od 31.05.1984 do 6.08.1984 (nr rejestr. S-29/84). Był podejrzany o "udział w konspiracyjnych strukturach", o „działaln[ość] w b[yłym] NSZZ >Solidarność<” oraz o przechowywanie „nielegalnych wydawnictw” z zamiarem ich rozpowszechniania. W dniu 6.08.1984 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła postępowanie. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 3084/III. IPN BU 01205/145 (3084/III) – akta, IPN BU 01326/192 (3084/3) – mikrofilm.
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego wytworzone w związku z aresztowaniem Wacława Holewińskiego dn. 31.05.1984 i osadzeniem go w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Powód aresztowania: „w okresie do 30 maja 1984 r. w Warszawie uczestniczył w konspiracyjnych strukturach rozwiązanego NSZZ >Solidarność<, przechowywał materiały drukarskie, podejrzany o próbę rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw”. Dnia 6.08.1984 został zwolniony z aresztu. IPN BU 483/16.
W aktach paszportowych Wacława Holewińskiego z lat 1979-1989 znajdują się 4 postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata - wniesione przez Wydziały III, III-2 oraz Wydz. Śledczy KSMO/SUSW. Zastrzeżenia te obowiązywały w okresie od marca 1980 do lutego 1989. Powodem ich wnoszenia była działalność opozycyjna wyżej wymienionego oraz toczące się – w związku z tą działalnością – sprawy śledcze. Akta paszportowe zawierają również m.in. decyzje o odmowie wydania paszportu oraz skargi skierowane przez Wacława Holewińskiego do ministra spraw wewnętrznych. IPN BU 728/16851 (EAGP 16851).
.