Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Kawalec
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 25-08-1953
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Kawalec był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Samorząd" nr rejestr. 6898. Sprawa prowadzona przez Wydz. III KSMO w latach 1973-1977 dotyczyła „członków nieformalnej grupy podejmującej akcje wymierzone przeciw integracji ruchu młodzieżowego na wyższych uczelniach". Figuranci utrzymywali „kontakty z ośrodkami dywersji ideologicznej na Zachodzie, gdzie opublikowali w >Kulturze< paryskiej (...) artykuł dot[yczący] koncepcji monoorganizacyjnego ruchu młodzieżowego". W toku sprawy Służba Bezpieczeństwa rozpoznała skład grupy oraz metody i formy prowadzonej przez nią działalności. Udokumentowano powiązania członków grupy ze środowiskiem „Komandosów". Ponadto „realizowano działania dezintegrujące w grupie i przeciwdziałające wpływom na ogół studentów". Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C" KSMO pod sygn. 4511/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0246/520 (4511/II) – akta, IPN BU 01322/639 (4511/2) – mikrofilm.
Zarejestrowany 6.02.1974 na podstawie materiałów agenturalnych pod nr. 8166 przez Wydział III KSMO do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Samorząd” (nr rej. 6898). 31.07.1978 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Wydziałowi III-2, który 9.08 zmienił kryptonim na „Matematyk”. 10.03.1980 materiały przejął Wydział III-A-1. 5.03.1981 sprawę przejął Wydział II, a następnie 26.11.1983 Wydział V-2. w dn. 9.08.1984 sprawę ponownie przejął Wydział III i zmienił charakter zainteresowania na KE. Powodem kontroli operacyjnej Stefana Kawalca była jego działalność w środowiskach opozycji demokratycznej. W latach 70-tych utrzymywał kontakty ze środowiskiem „Komandosów”, następnie należał do KOR/KSS „KOR”. Po powstaniu „Solidarności” był pracownikiem Regionu Mazowsze i wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. W toku sprawy stwierdzono, że figurant „prowadzi wrogą działalność p[rzeciw]ko linii polityczn[ej] partii”. Materiały zniszczono w styczniu 1990 r., wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa. Stefan Kawalec został objęty śledztwem Wydziału Śledczego KSMO prowadzonym przeciwko działaczom KOR/KSS „KOR” (nr rej. S-39/76). Podejrzani „od 1975 r. do 1977 r. w kraju i poza granicami Państwa Polskiego (…) w celu działania na szkodę interesów politycznych PRL weszli w porozumienie z przedstawicielami wrogich ośrodków zagranicznych m.in. paryskiej >Kultury< i radia >Wolna Europa< korzystając ze środków finansowych tych organizacji. Ponadto kolportowali i rozpowszechniali różnego rodzaju maszynopisy zawierające wrogie i fałszywe wiadomości o PRL”. 16.06.1978 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia Wydziałowi II Biura Śledczego MSW (nr rej. S-13/76). W toku śledztwa Stefan Kawalec został zatrzymany. Funkcjonariusze przeszukali jego mieszkanie, gdzie znaleźli „dokumenty wskazujące na rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. IPN BU 0141/7 (2613/III) t. 1-7 – akta, IPN BU 01326/92 (2613/3) – mikrofilm.
Akta prokuratorskie. W maju 1977 r. na wniosek Wydziału Śledczego KSMO Stefan Kawalec został objęty śledztwem prokuratorskim w sprawie „nielegalnego kolportażu”, ponieważ „gromadził i rozpowszechniał kilkaset klepsydr informujących o mającym się odbyć nabożeństwie żałobnym po śmierci St[anisława] Pyjasa”. 28.05.1977 wyżej wymienionemu przedstawiono zarzuty; nie zastosowano wobec niego środka zapobiegawczego. Przesłuchany w charakterze świadka Stefan Kawalec „nie przyznał się do zarzuconych mu czynów, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień i podpisów w protokóle przesłuchania podejrzanego”. 16.11.1977 śledztwo wobec wyżej wymienionego zostało umorzone. IPN BU 576/38 (II Ds.-172/76), IPN BU 576/39 (II Ds. 134/77).
Stefan Kawalec został objęty śledztwem dotyczącym działalności KOR/KSS „KOR” (nr. S-26/78). „W okresie do 1980r. w W[arsza]wie i innych miejscowościach brał udział w nieleg[alnym] związku pod nazwą >Komitet Samoobrony Społecznej KOR<”. Tymczasowo aresztowany w okresie od 29.08. do 1.09.1980. W 1982 r. akta dotyczące części podejrzanych (w tym wyżej wymienionego) wyłączono ze sprawy i zarejestrowano pod nr. S-17/82. 27.02.1982 śledztwo zostało zawieszone. 19.02.1985 ponownie je podjęto (nr RSD-26/85) i umorzono na postawie ogłoszonej 21.07.1984 amnestii. Akta zarchiwizowano w Wydziale „C” SUSW pod sygn. 3325/III. IPN BU 0331/534 (3325/III).
Akta prokuratorskie. Jako działacz KOR/KSS „KOR” Stefan Kawalec został objęty postępowaniem dotyczącym „udziału w nielegalnym związku”. 19.02.1985 prokurator umorzył śledztwo na postawie ogłoszonej 21.07.1984 ustawy o amnestii. IPN BU 576/262, IPN BU 597/6 (II Ds.-34/85).
Stefan Kawalec występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Arka" nr rejestr. 56436, w ramach której Wydział III/V/II Depa. III MSW rozpracowywał w latach 1979-1988 działalność Ruchu Młodej Polski na terenie całego kraju. IPN GD 340/1 t. 2.
Stefan Kawalec występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Debata” nr rejestr. 66477 prowadzonej przez Wydz. III Dep. III-A MSW w 1981 r., dotyczącej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Materiały zawierają m.in.: plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. IPN BU 236/243 (2282/IV).
Stefan Kawalec występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. "Klan"/ "Związek" nr rejestr. 37004, w ramach której Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała działalność NSZZ „Solidarność" w województwie gdańskim. 24.08.1982 zmieniono kryptonim sprawy na „Związek”. Materiały zawierają charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań spraw, stenogramy ze spotkań. IPN GD 003/166 (185/IV) t. 8, 19, 25.
Akta internowanego Stefana Kawalca, który został internowany po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 na wniosek Wydziału II KSMO. Osadzony w Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołęce. Powód: „prowadził wrogą działalność w ramach KSS >KOR<”. Decyzję o internowaniu uchylono 16.12.1982; w dniu następnym Stefan Kawalec został zwolniony. IPN BU 448/187 (187/12/82).
Teczka personalna członka Prezydium Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” Stefana Kawalca przejęta przez Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego. Wymienioną funkcję Kawalec pełnił od 1.11.1981. Akta o sygn. 52547/II zniszczono w 1989 r., zachował się mikrofilm sygn. IPN BU 01222/2403 (9967/2).
Stefan Kawalec został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z racji kontaktów z obcokrajowcami w listopadzie 1978 i grudniu 1983 roku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych, komunistycznych i Jugosławii. W materiałach ewidencyjnych brak informacji o jednostce, która wniosła zastrzeżenie. W zachowanych, niekompletnych aktach paszportowych Stefana Kawalca o sygn. IPN BU 1005/66457 (EAGM 66457) znajduje się informacja o anulowaniu wyjazdu do Francji w 1970 r., jednak brak zapisów wskazujących na przyczynę anulowania tego wyjazdu. Ponadto w kwestionariuszach Stefan Kawalec zapisał, że w 1980 r. otrzymał odmowę wyjazdów do Anglii, Francji i Holandii. Akta paszportowe nie zawierają postanowień o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych. IPN BU 1005/66457 (EAGM 66457) oraz zapisy kartoteczne.
.