Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Paweł
Nazwisko: Żurek
Miejsce urodzenia: Bartoszyce
Data urodzenia: 17-07-1949
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Felicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów i wydawnictw mogących wyrządzić szkodę interesom PRL". Bogdan Żurek, przewodniczący Komitetu Obrony Więzionych i Represjonowanych za Przekonania przy KZ NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej, 11.11.1981 wygłosił przemówienie z okazji 63 rocznicy niepodległości Polski przez radiowęzeł Stoczni Gdańskiej im. Lenina. IPN Gd 013/136 t. 11 (III-8551)
Akta Operacyjne Dokumentacja dotycząca przygotowań i przeprowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Figuruje w >Wykazie osób przewidzianych do internowania przed dniem 13.12.1981 zatrudnionych w Stoczni Gdańskiej im. Lenina<, w >Wykazie osób do realizacji w I rzucie w sprawie krypt. "Wiosna"< sporządzonym 23.09.1981 przez Wydz. III "A" KW MO Gdańsk. Ww. był aktywnym uczestnikiem strajków w sierpniu 1980, 27.05.1980 brał udział w głodówce na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku. W materiałach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu sporządzony 24.09.1981 oraz wniosek o uchylenie internowania w związku z tym, że 10.05.1982 uzyskał zgodę na wyjazd stały do Belgi. Internowanie uchylono 23.07.1982. IPN Gd 340/2 t. 1-2 (911/2);IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1,3 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna ochrona działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1983 przemianowano na "Związek". W/w, członek KZ NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej im. Lenina, został wyznaczony na kuratora do pełnienia dozoru nad jedną z osób, która nielegalnie próbowała przekroczyć granicę PRL. W/w przechodzi w meldunku operacyjnym z 02.03.1982 jako członek Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych i Represjonowanych za Przekonania, który wraz z innymi osobami od 28.05.1981 do 06.06.1981 na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku brał udział w głodówce na znak solidarności ze strajkiem głodowym w Fabryce Domów w Sosnowcu. IPN Gd 003/166 t. 13, 17 (IV-185)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na fakt strajku głodowego na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku podjętego przez B. Żurka w okresie 28.05.1981-06.06.1981 na znak solidaryzowania się ze strajkującymi z Fabryki Domów w Sosnowcu. Sprawę zakończono z powodu wyjazdu ww. za granicę. Materiały złożone w archiwum pod sygn. II-18414 zniszczono. Materiałów o sygn. II-18414 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe Akta Bogdana Żurka. W materiałach znajduje się informacja o decyzji Biura Paszportów MSW z 23.12.1981 o anulowaniu wpisu uprawniającego do przekraczania granicy PRL w dowodzie osobistym. W aktach znajduje się charakterystyka sporządzona w kwietniu 1982 przez Wydz. V KWMO Gdańsk oraz informacja, że był rejestrowany przez KWMO Gdańsk do nr 39815. IPN Gd 00133/17 (EAGD 204412)
Akta śledcze W aktach znajdują się materiały dot. internowania. B. Żurek, przewodniczący Komitetu Obrony Więzionych i Represjonowanych przy KZ NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej, internowany w ramach akcji krypt. "Jodła" 13.12.1981 na mocy decyzji nr 102/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu za to, że "występuje publicznie i prowadzi działalność polityczną wymierzoną przeciwko zasadom ustroju socjalistycznego PRL". Został zatrzymany w Prudniku, gdzie przybył 12.12.1981 na uroczystość poświęcenia sztandaru związkowego ZPB "Frotex", osadzony w Opolu, następnie w OO. w Nysie. IPN Wr 012/3196 t. 10-11, 14, 17 (III/2499)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie podjęcia działań w celu "wywołania niepokoju publicznego" przez kilku aktywistów byłej "Solidarności" na terenie Słupska w 1984. Śledztwo wszczęte 9.08.1984 na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupsku i powierzone do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW Słupsk zawieszono 30.10.1984. Bogdan Żurek, internowany 13.12.1981 za działalność "antysocjalistyczną" na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina w lipcu 1982 wyjechał do RFN, gdzie utrzymywał kontakty z Radiem Wolna Europa. Z informacji operacyjnych wynikało, że miał zamiar przyjechać do Polski w 1985 i podjąć kontakt z działaczami byłej "Solidarności" zamieszkałymi na terenie Słupska. IPN Gd 012/76 t. 2 (116/III)
.