Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bernard
Nazwisko: Bujwicki
Miejsce urodzenia: Kamienica
Data urodzenia: 16-02-1946
Imię ojca: Edward
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne W czasie "wydarzeń marcowych" członek Studenckiego "Komitetu 25". 11 - 21.03.1968 uczestniczył w manifestacjach studenckich w Krakowie. 16.12.1971 materiały z Wydz. III KWMO Kraków przesłano do Wydz. III KWMO Białystok. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Wymieniany w dokumencie >Plan podstawowych działań operacyjnych Wydz. III "A" KWMO w Białymstoku na rok 1981 oraz ocena stanu bezpieczeństwa za rok 1980< sporządzonym w styczniu 1981. Bernard Bujwicki spotkał się z przedstawicielem władz MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku i otrzymał pełnomocnictwo na reprezentowanie MKZ na terenie województwa białostockiego. 12.10.1980 wybrany członkiem Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Prowadził aktywne działania w kierunku powiększenia liczby członków Związku. IPN Bi 0037/186/2.
Akta operacyjne Teczka "Gotowość" zawiera materiały dotyczące przygotowań KWMO w Białymstoku do wprowadzenia stanu wojennego. B. Bujwicki występuje m.in. w meldunku dot. przebiegu operacji krypt. "Jodła" i wniosku naczelnika Wydziału III "A" KWMO w Białymstoku w sprawie internowania. IPN Bi 047/2227 (212/1).
Sprawa Obiektowa [SO] SO krypt. "Klan" 24.08.1982 przemianowana na "Związek" dotyczy operacyjnej ochrony działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Bernard Bujwicki występuje w sprawie jako członek Prezydium KZ Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol" w Białymstoku, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Białystok, kandydat do Komisji Krajowej podczas I Zjazdu Krajowego "Solidarności". Kontrolowany w Białymstoku w ramach sprawy krypt. "Miasto". W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych i członek międzyuczelnianego komitetu strajkowego w Krakowie. Jeden ze współzałożycieli ruchu związkowego "Solidarność" na Białostocczyźnie. Od 09.1980 do 21.01.1981 członek Prezydium MKZ i przewodniczący Sekcji Interwencyjnej oraz członek Krajowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/166 (185/IV).
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa krypt."Miasto" dotyczy Międzyzakładowego Komitetu NSZZ "Solidarność" Region Białystok. W zachowanych aktach sprawy brak dokumentów dotyczących B. Bujwickiego. IPN Bi 011/66 (351/IV). Akta zachowały się w stanie szczątkowym.
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Białymstoku ponieważ "mógłby podjąć aktywne działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". Zwolniony 16.04.1982. IPN Bi 07/213 (602/III).
Akta internowanego W okresie 13.12.1981 - 05.01.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku, 05.01.1982 - 05.04.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, 05.04.1982 - 16.04.1982 w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Zwolniony 16.04.1982. IPN Bi 6/3, IPN Bi 6/75, IPN Gd 162/7 (7/4/82).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona z powodu powołania 14.12.1981 przez działaczy "Solidarności" w Białymstoku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, którego członkowie prowadzili kolportaż ulotek o treści antypaństwowej oraz próbowali odtworzyć dawne struktury związkowe. Bernard Bujwicki 22.05.1983 uczestniczył w spotkaniu byłych członków Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", a 31.08.1983 w uroczystościach związanych z trzecią rocznicą podpisania porozumień gdańskich. IPN Bi 012/493 (2846/II).
Materiały administracyjne Materiały dotyczą NSZZ "Solidarność" Region Białystok. B. Bujwicki występuje w szyfrogramie do Biura Studiów SB MSW w Warszawie z 14.09.1985 jako jeden z sygnatariuszy "Apelu 100". Podczas rozmowy ostrzegawczej przeprowadzonej na terenie zakładu pracy, w obecności dyrektora naczelnego i sekretarza POP, B. Bujwicki nie chciał udzielić informacji kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach złożył swój podpis oraz odmówił złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. IPN Bi 0037/186/1.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany jako były zastępca przewodniczącego Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku, który prowadził "szkodliwą politycznie" działalność na terenie Białegostoku. Materiały o nr 3701/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Występuje w dokumencie z 27.07.1988 dotyczącym spotkań podziemia "Solidarności" Regionu Białystok z przedstawicielami Związków Zawodowych z Francji. Spotkania odbywały się na terenie Białegostoku i dotyczyły wymiany doświadczeń w prowadzeniu działalności związkowej. IPN Bi 0037/186/3.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie byłego przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku, ukrywającego się przed internowaniem. B. Bujwicki odwiedzał ww. osobę w szpitalu. IPN Bi 012/448 (2699/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 07.09.1987 zarejestrowany przez Wydz. III WUSW Białystok pod numerem 40208 do sprawy krypt. "Działaczka" (nr rej. 33412) . 23.03.1988 pod tym samym numerem przerejestrowany do SOR krypt. "Niezależni". (nr rej. 40790). 30.11.1989 sprawę krypt. "Działaczka" zdjęto z ewidencji, a materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy reaktywowania NSZZ "Solidarność" w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. 23.05.1988 SOS "Działacz" przekwalifikowano na SOR "Działacze". B. Bujwicki występuje w sprawie jako organizator nielegalnego zebrania Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Białymstoku. IPN Bi 012/1401 (4323/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 23.03.1988 pod numerem 40208 do SOR "Niezależni" (nr rej. 40790) z powodu kolportażu nielegalnego wydawnictwa pt. "Słowa". Materiały o nr 4349/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczy kolportażu na terenie białostockich zakładów przemysłowych ulotek wzywających do akcji strajkowych. Bernard Bujwicki występuje w sprawie jako prowadzący 04.09.1988 spotkanie działaczy "Solidarności" z przedstawicielami zakładów pracy, podczas którego postulował zakładanie struktur "Solidarności" w zakładach produkcyjnych. IPN Bi 012/1234 (4071/II).
Teczka pracy tajnego współpracownika [TW] Wymieniony w Informacji operacyjnej Kierownika Sekcji V Wydz. III "A" z 14.03.1981, sporządzonej na podstawie ustnego doniesienia TW dotyczącego innej osoby. IPN Bi 009/222/2 (7443/I).
.