Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Marek
Nazwisko: Zadrożny
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 22-11-1954
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Krzysztofa Zadrożnego. Internowany na podstawie Decyzji Nr 1329 z 03.02.1982 KWMO we Wrocławiu, zwolnionego na mocy Decyzji Nr 456 z 29.04.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż "prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". IPN Wr 040/742 (IV-3751/605).
Internowany w Zakładzie Karnym w Nysie w okresie od 05.02.1982 do 29.04.1982 (akta internowanego). IPN Wr 30/1395 (241/82).
Dnia 18.06.1982 zarejestrowany pod nr. 44641 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Śnieżyca" (nr rej. 44838), założonej 04.02.1982. Sprawa prowadzona była przez Wydz. V KW MO Wrocław "na fakt zorganizowania nielegalnej grupy na bazie Solidarności". Krzysztof Zadrożny "był wyznaczony na szefa >piątki< nieleg.[alnej] grupy podziemia organizow.[anej] na bazie zawieszonego związku >Solidarność<(...)" w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Polar" we Wrocławiu. Sprawę wyrejestrowano 17.08.1983. Materiałów o sygn. 102155/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 13.01.1984 zarejestrowany pod nr. 47781 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Drukarz" (nr rej. 44684), założonej 01.07.1982, prowadzonej przez Wydz. V KW MO/WUSW Wrocław "na fakt działalności nielegalnych struktur". Sprawę wyrejestrowano 19.09.1989. Materiałów brak o sygn. 103382/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta dot. Krzysztofa Zadrożnego tymczasowo aresztowanego na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 28.01.1984 w związku ze sprawą 2 Ds. 120/83, zwolnionego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z 17.04.1984 (II K 305/84). IPN Wr 28/341 (6/84).
Akta śledztwa RSD 12/84 Wydz. Śledczego WUSW Wrocław przeciwko Krzysztofowi Zadrożnemu. Śledztwo zostało 06.02.1984 wyłączone do odrębnego prowadzenia ze sprawy RSD 43/83 dot. "działalności w podziemnych strukturach b. NSZZ >Solidarność< we Wrocławiu". Ww. był podejrzany o działalność we wspomnianych strukturach oraz "udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw tegoż związku". Śledztwo zakończono 26.03.1984 przekazaniem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11421 (24685/III).
Akta postępowania prokuratorskiego przeciwko Krzysztofowi Zadrożnemu, wszczętego 29.02.1984, po wyłączeniu do odrębnego postępowania ze sprawy 2 Ds. 120/83 przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście. Dnia 10.04.1984 ww. został oskarżony o to, że "w okresie od początku 1982 r. do 27 stycznia 1984 r., we Wrocławiu, uczestniczył w działalności zakonspirowanych struktur zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ >Solidarność<, w szczególności przez to, że zbierał składki oraz przechowywał w celu rozpowszechniania i kolportował nielegalnie wydawane pisma tej nielegalnej organizacji, zawierające między innymi treści lżące ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz naczelne organy państwa" (akt oskarżenia zachował się w aktach IPN Wr 18/54). IPN Wr 33/645 (2 Ds.17/84).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad śledztwem 2 Ds.17/84. IPN Wr 33/339 (III Dsn. 29/84/Wr.VI).
Wyrokiem z dnia 17.04.1984 uznany winnym tego, iż ,,w styczniu 1982 r., od maja do sierpnia 1982 r. i w styczniu 1984 r., działając w warunkach przestępstwa ciągłego, we Wrocławiu, uczestniczył w działalności zakonspirowanych struktur zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ ,,Solidarność" przez to, że kolportował nielegalnie wydawane pisma tej nielegalnej organizacji oraz przez to, że przechowywał w celu rozpowszechniania nielegalnie wydawane pisma tej nielegalnej organizacji, zawierające m.in. treści lżące ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz naczelne organy państwa, a także przechowywał je w celu wywołania niepokoju publicznego", i skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy, z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary na okres próby 3 lat oraz zaliczeniem na jej poczet okresu tymczasowego aresztowania od 27.01.1984 do 17.04.1984. Dnia 04.06.1984 Prokurator Rejonowy dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wniósł rewizję od ww. wyroku do Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Postanowieniem z 30.07.1984 Sąd, na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1984 o amnestii, umorzył postępowanie przeciwko Krzysztofowi Zadrożnemu (IV Kr 593/84). Do akt dołączona dokumentacja sprawy rewizyjnej przeprowadzonej w Sądzie Najwyższym w Warszawie (III KRN 345/93) na wniosek Prokuratora Generalnego z dnia 21.10.1993 (RN VI 630/77/93/P.). Wyrokiem SN z dnia 15 .04.1994 Krzysztof Zadrożny został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu. Akta rewizyjne sprawy zachowały się także pod sygn. IPN BU 725/2. IPN Wr 18/54 (II K 305/84).
.