Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Jankowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 05-06-1956
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa (RSD 30/81) prowadzonego od 22.12.1981 do 06.01.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w sprawie „sporządzania, gromadzenia, przechowywania i kolportowania ulotek zawierających wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Śledztwo umorzono 08.08.1983 na mocy amnestii. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 8084/III. Materiały o sygn. 8084/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-25/81) nad śledztwem wszczętym 22.12.1981 w sprawie osób oskarżonych o nieodstąpienie od działalności w NSZZ „Solidarność”, zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni i na Uniwersytecie Gdańskim oraz sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek „o treści antypaństwowej” w grudniu 1981. W dn. 22.12.1981 Krzysztofowi Jankowskiemu przedstawiono zarzuty, że „w okresie od 13 do 20 grudnia 1981 roku w Gdańsku i Gdyni działając wspólnie z innymi osobami, w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy przyjął od bliżej nieustalonej osoby, a następnie przewoził ulotkę o treści antypaństwowej, wiedząc o tym, że w Polsce obowiązuje stan wojenny, a nadto przyjął rysunki o treści szkalującej organa państwowe i dostojników państwowych oraz funkcjonariuszy MO i SB, które to dokumenty mogły mieć m.in. wpływ na osłabienie gotowości obronnej PRL”. Aktem sporządzonym 18.01.1982 przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni Krzysztof Jankowski wraz z innymi osobami został oskarżony o to, że: „w okresie od 14.12.1981 r. do 20.12.1981 r. w Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu, po wprowadzeniu na obszarze PRL stanu wojennego w celu rozpowszechniania sporządzali, gromadzili, przechowywali i kolportowali ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. 19.01.1982 akt oskarżenia został skierowany do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN Gd 267/6842 (3746/84/26).
Akta nadzoru zawierające dwa postanowienia Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie: pierwsze z 28.12.1981 (Pn.II.Nadz. 22/81), drugie z 06.01.1982 (Pn.II.Nadz. 17.82), o nieuwzględnieniu zażalenia Krzysztofa Jankowskiego na zastosowanie trybu doraźnego w postępowaniu Pm.Śl.II-25/81 prowadzonym w związku z zarzutem gromadzenia i kolportowania ulotek i pism. W uzasadnieniu podano, że „Stopień niebezpieczeństwa czynów zarzucanych podejrzanemu (…) jest szczególnie wysoki z uwagi na to, że przez stosunkowo długi okres czasu działając wspólnie z innymi osobami na terenie Gdańska i Gdyni uporczywie narażał on obronność państwa w czasie obowiązywania stanu wojennego”. IPN BU 551/18, IPN BU 551/35.
Akta w sprawie karnej prowadzone od 20.12.1981 do 28.07.1983 przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.13/82) w sprawie Krzysztofa Jankowskiego i innych osób. Podczas rozprawy głównej Krzysztof Jankowski odwołał wszystkie wyjaśnienia złożone w postępowaniu, ponieważ stwierdził, że zostały na nim wymuszone. Nie przyznał się również do zarzucanego czynu. Twierdził, że zatrzymujący go funkcjonariusze MO grozili mu przykładając broń do skroni i do ust. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 03.02.1982 (SM.W.13/82) Krzysztof Jankowski został uznany winnym tego, że: „w okresie od 14.12.1981 r. do 20.12.1981 r. w Gdyni gromadził i kolportował ulotki i inne pisma zawierające w swej treści fałszywe wiadomości osłabiające gotowość obronną PRL, a także pomagał w ukryciu powielacza służącego do tych celów”. Skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata. Na mocy postanowienia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-101/82) z 16.12.1982 wobec Krzysztofa Jankowskiego zastosowano przerwę w odbywaniu kary na okres 1 roku. W wyniku rewizji nadzwyczajnej, wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (N. 77/82) z 25.04.1983 uchylono wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia w sądzie I instancji. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 13/82) z 28.07.1983 postępowanie karne w stosunku do Krzysztofa Jankowskiego zostało umorzone. Sprawę zakończono 16.02.1984 postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 13/82), na mocy którego umorzono postępowanie karne m.in. wobec Krzysztofa Jankowskiego z braku dostatecznych dowodów winy. 21.02.1984 Krzysztof Jankowski złożył zażalenie na wyrok wnosząc o uniewinnienie, które postanowieniem Sądu najwyższego w Warszawie (Z.22/84) z 18.04.1984 nie zostało uwzględnione. IPN Gd 253/9243-9249.
Akta penitencjarne Krzysztofa Jankowskiego, tymczasowo aresztowanego 22.12.1981 na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm Śl. II/25/81) i osadzonego w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 03.02.1982 (Sm.W. 13/82) na karę 5 lat pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał od 08.03.1982 w Zakładzie Karnym w Koronowie, skąd 09.04.1982 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Ce-101/82) z 16.12.1982 Krzysztof Jaworski otrzymał przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności na 1 rok, począwszy od 21.12.1982. W dn. 28.07.1983 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni umorzył postępowanie karne wobec niego. IPN By 839/60 (38/1577a).
Dokumentacja Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku za okres od 29.07.1983 do 15.08.1984, dotycząca ujawnienia nielegalnej działalności w czasie trwania stanu wojennego na terenie Gdańska i Gdyni, która na mocy Ustawy z 21.07.1983 o amnestii podlegała umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Krzysztof Jankowski, student IV roku Wydziału Ekonomicznego UG, figuruje w meldunku sporządzonym 08.08.1983 w Wydz. Śledczym KWMO w Gdańsku i skierowanym do Biura Śledczego MSW w Warszawie o umorzeniu postępowania na mocy Ustawy o Amnestii. W meldunku znajduje się informacja, że postanowieniem Sądu Najwyższego w Warszawie z 25.04.1983 sprawa została skierowana do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni w celu ponownego rozpatrzenia, w wyniku czego postępowanie zostało umorzone. IPN Gd 013/214 t. 2 (8670/III).
Materiały Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Renesans”/„Mrowisko” nr rej. Gd 42220 prowadzonej od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. III „A”, V KWMO/WUSW w Gdańsku oraz Insp. 2 WUSW w Gdańsku, zawierające założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Krzysztof Jankowski figuruje w „Wykazie spraw karnych grupy śledczej KWMO Gdańsk na dzień 27.01.1982” jako aresztowany w związku ze sprawą Pm.Śl-II-25/81 prowadzoną przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Dar prywatny Romana Jankowskiego zawierający wykazy internowanych opozycjonistów z województwa gdańskiego z roku 1982, wykazy mieszkańców województwa gdańskiego aresztowanych i skazanych za kontynuowanie działalności związkowej za lata 1982-1983, wykazy internowanych opozycjonistów z województw: gdańskiego, bydgoskiego, toruńskiego, szczecińskiego, słupskiego, koszalińskiego, włocławskiego i lubelskiego osadzonych w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Krzysztof Jankowski - student Wydziału Ekonomicznego UG, aresztowany 20.12.1981, bity i zastraszany przez funkcjonariuszy MO w trakcie transportu, skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 13/82) na karę 5 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach - figuruje na listach i wykazach osób z regionu gdańskiego skazanych za kontynuowanie działalności związkowej po 13.12.1981. IPN Gd 649/202.
Dar prywatny Zofii i Zbigniewa Romaszewskich zawierający ankietę dotyczącą oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989 wypełnioną przez Krzysztofa Jankowskiego w związku ze sprawą Sm.W.13/82. Sprawa prowadzona w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni dotyczyła gromadzenia i kolportowania ulotek w stanie wojennym na terenie Gdańska i Gdyni. W ankiecie Krzysztof Jankowski podał, że w trakcie przesłuchań był bity, a w trakcie przewożenia do Komendy MO w Gdyni, próbowano go zastraszać przykładając pistolet do ust. Poza tym, w czasie przesłuchań funkcjonariusze zachowywali się wulgarnie. Do ankiety dołączono kopie dokumentów prokuratorskich i sądowych wytworzonych w trakcie trwania sprawy. IPN BU 2831/229.