Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund Andrzej
Nazwisko: Bonicki
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 07-10-1948
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Wulkan” nr rej. 8704, prowadzonej przez Wydz. III/OKPP KWMO/WUSW w Słupsku od 14.05.1979 do 21.05.1990 dotyczącej zagadnienia "terroryzmu" w województwie słupskim. Ww. figuruje w aktach jako jeden z aktywnych działaczy „ekstremy b. NSZZ >Solidarność<”. IPN Gd 002/36 t. 2 (51/IV).
Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Ww. przechodzi w informacji dotyczącej sytuacji w przedsiębiorstwie „Zremb” w Lęborku i powstania w nim NSZZ „Solidarność”. Edmund Bonicki, jako aktywny działacz, został wybrany na jednego z dwóch Zastępców Przewodniczącego zakładowych struktur „Solidarności”. IPN Gd 002/35 t. 3 (50/IV).
Zarejestrowany 21.06.1982 pod nr 6442 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kos” nr rej. 6230 prowadzonej od 16.04.1982 do 30.03.1983 przez Wydz. V KW MO w Słupsku. Rozpracowywany w związku z podejrzeniami o prowadzenie działalności antysocjalistycznej. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 535/II. Materiały o sygn. 535/II zniszczono za protokołem brakowania nr 15 z dn. 02.11.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy zgrupowania rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 05.11.1982, przydzielony do 1 kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN BU PF 1090/62.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku od 09.12.1982 do 05.07.1983. Sprawa dotyczyła redagowania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw m.in. „Robotnika Lęborka”. Edmund Bonicki przechodzi w materiałach w kontekście ukarania ww. przez Kolegium ds. Wykroczeń za noszenie znaczka „Solidarności”. IPN Gd 012/55 t. 1 (89/III).
.