Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Piotr
Nazwisko: Błażewicz
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 24-10-1956
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynier. WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy delegalizującej „Solidarność”. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Obóz składał się z 20 baraków zbudowanych z wagonów kolejowych obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, nie gwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Uzupełnienie c.d. Przetrzymywani zmuszani byli do ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów. Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji. Bibliografia: Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007; Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013; Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne dotyczące wprowadzenia stanu wojennego oraz osób internowanych, wytworzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Radomiu od 13.09.1976 do 15.09.1983. Ww. znajduje się na wykazie osób internowanych z terenu województwa radomskiego oraz na listach osób przekazanych do Ośrodka Odosobnienia dla internowanych w Areszcie Śledczym w Radomiu i w Kielcach, a także na datowanym na 30.08.1983 wykazie osób przeznaczonych do internowania na wypadek „W” i „PZ”. W materiałach ww. figuruje także na wykazie internowanych zwolnionych w dniu 07.07.1982. Wezwany na dzień 13.12.1981 do KWMO Radom pod pozorem złożenia zeznań do innej sprawy. Po przeprowadzeniu z ww. rozmowy ostrzegawczej nie wyraził zgody na podpisanie deklaracji lojalności. W związku z tym został internowany z uwagi na „nie przestrzeganie norm i zasad porządku prawnego i nawoływanie do niepokojów społecznych”. Przetrzymywany w ośrodku odosobnienia w Areszcie Śledczym w Radomiu, a następnie w Zakładzie Karnym Kielce-Piaski. Podczas internowania 04.06.1982 przeprowadzono w Ośrodku w Kielcach rewizję pomieszczeń zajmowanych przez osoby z terenu Radomia. Zakwestionowano przy tym posiadane, w tym przez Krzysztofa Błażewicza, liczne karty papieru, koperty i karty pocztowe ostemplowane sporządzonymi przez internowanych pieczęciami. Dodatkowo ww. był kontrolowany przy użyciu środków technicznych. W dniu 07.07.1982 nie wyraził zgody na rozmowę z Komendantem KWMO Radom. Wypuszczony na wolność 08.07.1982 decyzją Komendanta KWMO Radom o uchyleniu internowania nr 106 z 07.07.1982. Zwolnienie z internowania motywowano „zaistniałą sytuacją operacyjną, w wyniku której można będzie go skompromitować w jego środowisku oraz odpowiednio go kontrolować”. IPN Ra 04/229 (230/III), IPN Ra 04/230 (231/III), IPN Ra 04/232 (233/III), IPN Ra 04/280 (281/III).
Materiały operacyjne akcji krypt. "Gotowość" prowadzone przez Wydz. Śledczy, III, III "A", III-1 KWMO w Radomiu od 19.06.1977 do 06.01.1983 dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego (operacja „Klon”, "Jodła") oparte za zaleceniach Biura Śledczego MSW z 04.11.1980. Krzysztof Błażewicz został ujęty na liście przesłanej przez Naczelnika Wydziału Śledczego KWMO Radom do Wydziału „C” w miejscu i dotyczącej przesłania notatek służbowych „obrazujących stosunek osób do obecnej rzeczywistości”. Ponadto ww. figuruje na „wykazie osób przewidzianych do rozmów profilaktycznych w ramach akcji >Wrzos<” oraz w „wykazie osób przewidzianych przez Wydział III-A do rozmów profilaktycznych w II rzucie”. W aktach znajduje się również notatka z 09.11.1981 opisująca znaną organom bezpieczeństwa dotychczasową antysocjalistyczną działalność ww. IPN Ra 02/16 (54/Ad t. 7), IPN Ra 02/18 (54/Ad t. 9), IPN Ra 02/25 (76/Ad), IPN Ra 02/31 (83/Ad).
Akta Krzysztofa Błażewicza internowanego decyzją Komendanta KWMO w Radomiu nr IIIA-252/81 z 13.12.1981 na mocy dekretu z 12.12.1981 z uwagi na „nie przestrzeganie norm i zasad porządku prawnego i nawoływanie do niepokojów społecznych”. Zwolniony z Ośrodka Odosobnienia w Kielcach decyzją Komendanta KWMO w Radomiu o uchyleniu internowania nr 106 z 07.07.1982. IPN Ki 45/26.
Meldunki dzienne KWMO w Radomiu do Gabinetu Ministra MSW z 1982 obrazujące sytuację polityczno-operacyjną na terenie województwa. Krzysztof Błażewicz przechodzi w meldunku z 30.04.1982. Podano w nim, że ww. odmówił skorzystania z 2 tygodniowej przepustki z ośrodka odosobnienia dla internowanych w Kielcach „sugerując, że mogą tylko wyjść na wolność, a nie na okolicznościowy urlop”. Ww. został zwolniony z internowania decyzją z 07.07.1982. IPN Ra 02/47 t. 4 (100/Ad), IPN Ra 02/377 (410/Ad).
Kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego (KE) krypt. „Informatyk”, zarejestrowanego 13.04.1982 pod nr Ra 8261 przez Wydz. V KWMO w Radomiu. Internowany od 13.12.1981 do 07.07.1982 w ramach akcji „Jodła” i „Klon” po odmowie podpisania oświadczenia dotyczącego podporządkowaniu się przepisom stanu wojennego. Po zwolnieniu z internowania 08.07.1982 zatrzymany na 48 godzin od 20 do 21.08.1982. Rozpracowywany przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji. 16.12.1985 przeprowadzono z ww. rozmowę ostrzegawczą, zaś 17.12.1985 sprawę zakończono z uwagi na brak śladów prowadzenia nielegalnej działalności i utrzymywania kontaktów z członkami solidarnościowego „podziemia”. Dalsza kontrola miała być prowadzona przez WUSW Radom w ramach Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim „Energetyk” nr rejestracyjny Ra 479. IPN Ra 05/575 (672/II).
Materiały administracyjne, przegląd spraw operacyjnych za okres 1974-89 dotyczących działalności NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej oraz "oceny stopnia zainteresowań operacyjnych wobec osób internowanych i zatrzymanych po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 12.12.1981". Błażewicz Krzysztof figuruje na „wykazie internowanych i form ich kontroli operacyjnej”. Internowany w 1981, „zachował nieprzejednaną postawę”. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia kontrolowany przez Wydz. V KWMO w Radomiu w ramach KE „Informatyk”. IPN Ra 02/43 t. 8 (96/Ad), IPN Ra 017/4 (270/Ad).
Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 1 kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 3.02.1983. IPN BU Pf 1090/62.
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Energetyk”, nr rej. Ra 479, prowadzonej od 12.09.1970 do 29.12.1989 przez Wydział III/V/ OG KWMO/WUSW w Radomiu. Sprawa dotyczyła operacyjnego zabezpieczenia Zakładów Energetycznych Wschodniego Okręgu w Radomiu. W ramach sprawy kontrolowano operacyjnie m.in. Krzysztofa Błażewicza, byłego członka kierownictwa NSZZ „Solidarność”, pracownika kadry inżynieryjno-technicznej Zarządu WOE w Radomiu. Sprawę zakończono 29.12.1989, zaś materiały złożono w archiwum pod sygn. 1123/IV. IPN Ra 08/1108 (1123/IV).
.