Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Przemysław
Nazwisko: Ramotowski
Miejsce urodzenia: Janczewo
Data urodzenia: 28-07-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Ramotowski został zarejestrowany 23.07.1969 pod nr. 5006 przez KMiP w Otwocku do sprawy operacyjno-śledczej o kryptonimie "Afisz" (nr rej. 4773). Sprawę założono w związku z „ujawnieniem” w kwietniu 1969 r. w Otwocku przez patrol MO napisów i ulotek o treści wzywającej do bojkotu wyborów do Sejmu i Rad Narodowych oraz krytykujących uroczystości pierwszomajowe. W toku czynności operacyjno-śledczych funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa ustalili, że sprawcami powyższych czynów byli 4 mężczyźni – w tym Janusz Przemysław Ramotowski. Sprawcy zostali objęci amnestią ogłoszoną 21.07.1969, a sprawę zakończono 10.09.1969 złożeniem do archiwum Wydziału C KWMO w Warszawie pod nr. 64388/II. IPN BU 0227/591 (64388/II).
Akta kontrolne śledztwa Wydziału Śledczego KSMO o nr RSD 4/69 dotyczącego wykonania w kwietniu 1969 w Otwocku napisów i kolportażu ulotek „o wrogiej treści”. W toku śledztwa funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa ustalili, że sprawcami powyższych czynów byli 4 mężczyźni – w tym Janusz Przemysław Ramotowski. 11.07.1969 Prokuratura Powiatowa w Otwocku przedstawiła sprawcom zarzuty. Zostali objęci amnestią ogłoszoną 21.07.1969, sprawę zakończono 01.08.1969. Akta zawierają m.in. Plan przedsięwzięcia w sprawie operacyjno-śledczej kryptonim "Afisz", nr rejestracyjny 4773. IPN BU 0250/8 (23937/III).
Sprawa Obiektowa (SO) o kryptonimie "Brzoza" nr rejestr. 4855 dot. zabezpieczenia trasy przejazdu oraz rejonu wokół rezydencji I Sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. W związku z tym Referat ds. SB KMiP MO w Otwocku prowadził szereg zadań związanych z zabezpieczeniem rezydencji oraz trasy przejazdu. Zadania realizowano w formie pomocy na rzecz Biura Ochrony Rządu. SO była prowadzona w latach 1964-1971 przez KWMO w Warszawie. W sprawie występuje Janusz Ramotowski, który był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjno-Śledczej nr 4773 krypt. „Afisz” przez powołaną w tym celu grupę operacyjno-śledczą. IPN BU 0201/293 (333/IV).
Janusz Przemysław Ramotowski występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Klimek" nr rejestr. 23955 dotyczącej Teodora Klincewicza. J. Ramotowski jako działacz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” odpowiedzialny był za transporty sprzętu technicznego z Zachodu. Sprawa została zarejestrowana przez Wydział III KSMO 27.07.1978. We wrześniu 1985 materiały zostały przekazane do Wydziału III-2 SUSW, a w październiku 1986 – do Wydziału VI Departamentu II MSW. 9.02.1987 sprawę zakończono i złożono do archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 53782/II. IPN BU 0222/528 (53782/II) t. 7.
J. P. Ramotowski został „operacyjnie zabezpieczony” 28.11.1984 przez Wydział VI Departamentu II MSW pod nr. 89252. Według ustaleń Służby Bezpieczeństwa był on działaczem Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” odpowiedzialnym z ramienia Regionu Mazowsze za transporty sprzętu technicznego z Zachodu. Po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego działał w strukturach Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”, gdzie kierował bazą poligraficzną. Stąd utrzymywał ścisły kontakt z kierownictwem podziemnych struktur „Solidarności”. Bezpieka ustaliła ponadto, że Ramotowski był członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Figurant wyjechał wraz ze swoją rodziną na pobyt stały za granicę. SB przypuszczała, że tam, wykorzystując swoje kontakty, podejmie pracę w Biurze Koordynacyjnym NSZZ „Solidarność”. W dn. 10.05.1985 przekazany do Wydz. III SUSW. Wpis na podstawie materiałów arch. o sygn. IPN BU 0222/528 (53782/II) t. 7.
30.05.1985 J. P. Ramotowski został zarejestrowany przez Wydział III SUSW w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne (ZO) pod nr. 42710. W dn. 30.08.1985 materiały przekazano do Wydziału III-2 SUSW. 9.05.1986 wyrejestrowano. 8.12.1986 materiały przekazano do Wydziału VI Departamentu II MSW. W kwietniu 1985 r. wyemigrował wraz z rodziną na stałe do Francji. Materiały o sygn. 54913/II i mikrofilm zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
7.01.1987 J. P. Ramotowski został zarejestrowany pod nr. 99749 przez Wydział VI Departamentu II MSW w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne (ZO) o kryptonimie "Kant". Powód: „działacz nielegalnych struktur >Solidarności<. Odpowiedzialny był za przywóz i dystrybucję urządzeń drukarskich przesyłanych z Zachodu”. Materiały zarchiwizowano w Wydziale II Biura „C” pod sygn. 54913/II, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 54913/2). W grudniu 1989 r. akta i mikrofilm zniszczono. Materiały o sygn. 54913/II i mikrofilm zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe J. P. Ramotowskiego z lat 1977-1990 zawierają negatywnie rozpatrzony wniosek o wyjazd do Turcji z czerwca 1980 roku. W uzasadnieniu zapisano: „ostatni wyjazd za granicę przedłużył do jednego roku, podejmował pracę zarobkową”. IPN BU 797/34987 (EAGZ 34987).
.