Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dymitr
Nazwisko: Fedyk
Miejsce urodzenia: Kobylnica Wołoska
Data urodzenia: 28-10-1933
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Przeciwko Dymitrowi Fedykowi od 15.04.1982 Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku prowadził śledztwo (81/82) w sprawie kontynuowania działalności związkowej w NSZZ „Solidarność” oraz przechowywanie i przygotowywanie w celach rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Dymitr Fedyk został zatrzymany 14.04.1982 po kontroli pomieszczeń małej poligrafii w Przedsiębiorstwie Obrotu Produktami Naftowymi CPN w Gdańsku. Po zakończeniu śledztwa w związku ze skazaniem 29.09.1982 Dymitra Fedyka na karę 1 roku pozbawienia wolności przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni, akta śledztwa złożono 22.11.1982 do archiwum pod sygn. 8113/III. Materiały o sygn. 8113/III zniszczono za protokołem 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-108/82) w sprawie Dymitra Fedyka oskarżonego to, że „w powielarni CPN w Gdańsku będąc członkiem NSZZ »Solidarność« przy Centrali Produktów Naftowych w Gdańsku, którego działalność została zawieszona (…) nie odstąpił od takiej działalności i w dniu 14.04.1982 r. w celu rozpowszechniania sporządził, zgromadził i przechowywał pisma zawierające fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Śledztwo wszczęte 15.04.1982 w trybie doraźnym zakończono 22.05.1982 złożeniem aktu oskarżenia. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 03.08.1982 areszt tymczasowy wobec Dymitra Fedyka został przedłużony. 28.08.1982 postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni został uchylony tryb postępowania doraźnego w sprawie Pm.Śl.II-108/82 i uchylono postanowienie z 16.04.1982 o tymczasowym aresztowaniu „i po rozważeniu zasadności utrzymania tymczasowego aresztowania wydać nowe postanowienie w tym przedmiocie”. Tego samego dnia zostało wydane ponowne postanowienie tymczasowego aresztowania do 15.09.1982. Śledztwo w trybie zwyczajnym zamknięto 06.09.1982 wniesieniem aktu oskarżenia. IPN Gd 267/7514 (3771/85/238).
Akta Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzone od 14.04.1982 do 27.10.1989. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.167/82) z 29.09.1982 Dymitr Fedyk został uznany winnym tego, że „nie odstąpił od działalności w NSZZ »Solidarność« mimo jej zawieszenia w czasie obowiązywania stanu wojennego w Polsce przez to, że w dniu 14 kwietnia 1982 roku sporządził drukiem w celu rozpowszechniania około 80 egzemplarzy wydawnictwa pod tytułem »Gdańsk«- pismo informacyjne NSZZ »Solidarność« nr 1 z datą 29 III 1982 roku, zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, jednakże w trakcie drukowania tej ulotki został zatrzymany przez organa MO” i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od 14.04.1982 i obciążony kosztami sądowymi i postępowania, a także karę dodatkową w postaci przepadku rzeczy stanowiących dowody rzeczowe w sprawie (wytwarzane i posiadane przez niego wydawnictwa). Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-249/82) z 11.01.1983 Dymitr Fedyk został warunkowo przedterminowo zwolniony z więzienia. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 27.10.1989 skazanie Dymitra Fedyka zostało zatarte. IPN Gd 253/9408 (SmW 176/82), IPN Gd 253/9409 (SmW 176/82).
Akta penitencjarne Dymitra Fedyka tymczasowo aresztowanego 15.04.1982 w Areszcie Śledczym w Gdańsku na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II.108/82), ze względu na podejrzenie kontynuowania działalności w NSZZ „Solidarność”. W związku z wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.176/82) z 29.09.1982 skazującym Dymitra Fedyka na karę 1 roku pozbawienia wolności, 11.10.1982 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-249/82) z 11.01.1983 Dymitr Fedyk został warunkowo przedterminowo zwolniony z więzienia. Tego samego dnia opuścił zakład karny. IPN By 839/67 (39/25).
Akta Prokuratury Rejonowej w Gdańsku zawierające korespondencję z okresu 24.04.1987-25.04.1987 z WUSW w Gdańsku i Prokuraturą Wojewódzką w Gdańsku w sprawie Dymitra Fedyka, ukaranego 25.04.1987 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska za to, że w swoim mieszkaniu w Gdańsku sporządzał i przechowywał wydawnictwa bezdebitowe oraz transparenty przygotowywane na przyjazd papieża Jana Pawła II. 24.04.1987 Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku przeprowadził przeszukanie mieszkania, podczas którego zakwestionowano kilka gotowych transparentów przeznaczonych na przyjazd papieża i około 100 pozycji różnych wydawnictw bezdebitowych. Następnego dnia Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku skierował wniosek o ukaranie do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska. 25.04.1987 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska rozpoznało sprawę w trybie przyspieszonym i nałożyło na Dymitra Fedyka karę grzywny oraz kary dodatkowe - podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu na koszt obwinionego i przepadek dowodów rzeczowych zabezpieczonych w sprawie. IPN Gd 73/2 t. 1/20.
Dokumentacja filmowa z lat 1985-1987 przedstawiająca sytuację ogólną na ulicach Gdańska, demonstracje pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców i kościołem św. Brygidy w Gdańsku, oględziny nielegalnej drukarni, ujawnienie nielegalnych wydawnictw i transparentów, wodowanie żaglowca „Mir” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, wizje lokalne, przesłuchanie w sprawie zamachu na Lecha Wałęsę. Część materiału jest poświęcona oględzinom mieszkania Dymitra Fedyka z 24.04.1987, w którym po przeszukaniu ujawniono nielegalne wydawnictwa i transparenty „o treściach antypaństwowych” wykonanych „domowym sposobem”. IPN Gd 334/2.
Ze względu na postępowanie prowadzone w związku z wytwarzaniem przez Dymitra Fedyka transparentów i ulotek, Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku wniósł wobec niego zastrzeżenie wyjazdów za granicę na okres od 25.04.1987 do 25.04.1989. Zastrzeżenie zarejestrowane 25.05.1987 pod numerem GD 516/Z/87 odwołano 10.06.1989. Wpis na podstawie zapisów w ZSKO.
.