Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Jan
Nazwisko: Nastaj
Miejsce urodzenia: RZESZÓW
Data urodzenia: 31-08-1945
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Lublin z lat 1981-1984, dotyczące działaczy Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność", z którymi przeprowadzono rozmowy "profilaktyczno-ostrzegawcze" w ramach akcji "Klon" oraz internowanych w okresie stanu wojennego. Dokumentacja ta została złożona w archiwum Wydz. "C" WUSW Lublin pod sygn. 10190/II, a następnie w znacznej części zniszczona za protokołem brakowania z dnia 13.09.1989. Z zapisu w inwentarzu wynika, że dokumenty odnoszące się do Stanisława Nastaja (w związku z jego internowaniem) zawierał tom X materiałów złożonych wówczas w archiwum. Wśród zachowanych obecnie dokumentów ( w tomie 8) znajduje się "Wykaz internowanych regionu środkowo-wschodniego", do którego, pod poz. 130 wpisano również Stanisława Nastaja - z informacją o okresie jego internowania: 10.05.1982-11.10.1982 [takie daty podano w dokumencie]. Materiały sygn. 10190/II WUSW Lublin zostały w znacznej części zniszczone. Wpis na podstawie zachowanych częściowo akt sygn. IPN Lu 020/638, t. 1-8 (10190/II WUSW Lublin) oraz zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta osobowe internowanego Stanisława Nastaja. Internowany na podstawie Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie Nr 183 z dnia 10.05.1982. Jako uzasadnienie decyzji podano "niezaniechanie działalności" w zawieszonym NSZZ "Solidarność". Stanisław Nastaj w dniu 12.05.1982 został osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie, a następnie - od dnia 16.08.1982 - w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Zwolniono go dnia 20.10.1982. IPN Gd 162/224.
Stanisław Nastaj figuruje w "Skorowidzu alfabetycznym" osób internowanych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie za rok 1982 - z informacją o dacie "przybycia" do zakładu karnego, tj. 16.08.1982 oraz dacie zwolnienia, tj. 20.10.1982. IPN Gd 162/379 t. 1, k. 156.
Stanisław Nastaj figuruje w "Skorowidzu alfabetycznym" osób internowanych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie za rok 1982 - z informacją o dacie "przybycia" do zakładu karnego, tj. 16.08.1982. IPN Gd 162/379 t. 3, k. 145.
Stanisław Nastaj figuruje w "Skorowidzu alfabetycznym" osób internowanych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie za rok 1982 - z informacją o dacie "przybycia", tj. 17.08.1982 (taką datę dzienną wpisano) oraz o dacie zwolnienia, tj. 20.10.1982. IPN Gd 162/379 t. 4, k. 129.
Stanisław Nastaj został objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Adiunkt" nr rej. 28190, zarejestrowanego dnia 30.07.1982, prowadzonego przez Wydział V KW MO Lublin, a następnie pion V RUSW Puławy. Kontrola wynikała z "nielegalnej działalności w b. strukturach >S[olidarności]<". W dniu 02.01.1989 zakończono prowadzenie kwestionariusza ewidencyjnego i 18.01.1989 materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Lublin pod sygn. 11489/II. Dnia 15.02.1989 zostały one zmikrofilmowane (sygn. mikrofilmu: 11489/2). Dokumentację aktową oraz mikrofilm zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dnia 20.10.1989. Akta o sygn. 11489/II WUSW Lublin oraz mikrofilm o sygn. 11489/2 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Wydziału "C" SUSW Warszawa z lat 1984-1986, dotyczące "typowania i uzgadniania kandydatów do wykonania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową" w Spółdzielczym Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego - Spółce z o.o. "COOPEXIM" w Warszawie. W aktach znajdują się dokumenty odnoszące się do Stanisława Nastaja, z których wynika, iż Wydział "C" SUSW Warszawa konsultował z RUSW Puławy kwestię dopuszczenia go do wykonywania prac tajnych - w piśmie z dnia 02.07.1984 Zastępca Szefa RUSW Puławy pisze: "Nastaj Stanisław (...) wspólnie z żoną działa w Klubie Inteligencji Katolickiej. Współzałożyciel NSZZ >S< w INS [Instytut Nawozów Sztucznych]. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w INS. Po ogłoszeniu stanu wojennego organizator i uczestnik protestów przeciwko stanowi wojennemu i WRON. Za tą działalność zostaje w dniu 13.V.1982 r. internowany". RUSW Puławy, przekazując te dane, pozostawił decyzję odnośnie dopuszczenia Stanisława Nastaja do prac tajnych Naczelnikowi Wydziału "C" SUSW Warszawa (w aktach brak informacji, jaką decyzję podjęto). IPN BU 0743/3510.
Akta paszportowe Stanisława Nastaja z lat 1975-1990, prowadzone przez Wydział Paszportów KW MO Kraków, a następnie KW MO i WUSW Lublin. W aktach tych znajduje się m.in. postanowienie o "zastrzeżeniu" Stanisławowi Nastajowi wyjazdów za granicę z dnia 22.06.1982, nr Z-I-3012/82/A, wydane na wniosek Wydziału V KW MO Lublin ze względu na prowadzenie przez St. Nastaja "antysocjalistycznej działalności" w zawieszonym Związku NSZZ "Solidarność" oraz internowanie go od dnia 10.05.1982. IPN Lu 0308/15928 (EAKR 62370, EALU 77140, IPN Lu 357/77140).
.