Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Czuszel
Miejsce urodzenia: Pieśle
Data urodzenia: 07-06-1950
Kraj urodzenia: Białoruś
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany pod nr 1906 i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Akademik” prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Toruniu od 06.05.1976 do 15.06.1976 pod nr 1879. „Ww. będąc studentem UMK Toruń wyrażał niezadowolenie w postaci negatywnych i krytycznych wypowiedzi pod adresem władz administracyjnych i partyjnych m. Torunia oraz władz uczelni w aspekcie zarządzenia zwolnienia pomieszczeń w DS-8 w Toruniu w związku z przyjazdem kolarzy uczestników Wyścigu Pokoju w dn. 15.05.1976”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 77/II. Akta o sygn. 77/II zniszczono 30.01.1990 w Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pajęczyna”, zarejestrowanej pod nr 9890 i prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Toruniu od 08.09.1983 do 12.10.1986. Sprawa dotyczyła nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” i kolportażu antypaństwowych wydawnictw na terenie Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. Sprawa została założona na uzyskanych operacyjnie przez SB informacjach od Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Józek” o grupie pracowników „Elany” zajmujących się kolportażem opozycyjnych pism i ulotek. Stanisław Czuszel figuruje w materiałach w charakterze jednego z „czołowych ekstremistów >Solidarności<”. Od TW pseud. „Kazimierz” SB uzyskała zdjęcia uczestników pogrzebu ks. J. Popiełuszki z Rady Pracowniczej „Elany”- m.in. Stanisława Czuszela. Akta sprawy 12.10.1986 złożono do archiwum pod sygn. 1801/II. Z akt zachował się mikrofilm o sygn. 1801/2 wykonany 19.05.1987. IPN By 0104/91 (1801/2) mikrofilm.
Rozpracowywany od 12.09.1983 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), 30.10.1987 przekwalifikowanej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kornik" prowadzoną przez Wydz. V KW MO/WUSW w Toruniu pod nr 9893. Rozpracowywany jako „członek podziemia politycznego i NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Rady Pracowniczej, który przejawiał wrogi stosunek do PRL”. Sprawę zakończono 09.12.1989 złożeniem akt do archiwum pod sygn. 2506/II. Akta o sygn. 2506/II zniszczono 23.01.1990 w Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Banda” zarejestrowanej pod nr 15611 i prowadzonej od 03.06.1987 do 02.08.1989 przez Wydz. V WUSW w Toruniu. Sprawę założono na podstawie uzyskanych od Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Jola” informacji o wystąpieniu w dn. 02.06.1987 grupy działaczy zdelegalizowanej „Solidarności” do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z wnioskiem o zarejestrowanie powołanego w dn. 28.05.1987 Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Toruńskich Zakładów Włókien Chemicznych „Elana”. 03.06.1987 o fakcie złożenia wniosku rejestracyjnego poinformowała grupa inicjatywna KZ NSZZ „Solidarność” publikując komunikat podpisany przez trzech pełnomocników Komitetu, w tym przez Stanisława Czuszela, byłego współorganizatora związków zawodowych w „Elanie”, przewodniczącego Rady Pracowniczej, inicjatora wyjazdu delegacji „Elany” na pogrzeb ks. J. Popiełuszki, jednego z trzech inicjatorów wniosku o reaktywowanie „Solidarności” w „Elanie”. 04.06.1987 Sąd Wojewódzki w Toruniu oddalił wniosek odmawiając zgody na rejestrację związku. 25.08.1987 podobny wniosek oddalił Sąd Najwyższy w Warszawie. W styczniu 1988 sprawa trafiła do Ministra Sprawiedliwości oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich, który odmówił jej rozpatrzenia jako nie wchodzącej w jego kompetencje. 05.06.1987 SB przeprowadziło tajne przeszukanie pomieszczeń Rady Pracowniczej w „Elanie”. W ramach działań operacyjnych przeprowadzono także rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z członkami KZ, m.in. 09.06.1987 ze Stanisławem Czuszelem. Z kolei 10.12.1987 SB wraz z Wydziałem Społeczno-Administracyjnym Urzędu Miasta Torunia zlikwidowało spotkanie byłych działaczy „Solidarności” z terenu Torunia. Na spotkaniu tym, w którym uczestniczył Stanisław Czuszel, zamierzano powołać wojewódzki „organ kierowniczy opozycji na wzór Krajowej Komisji Wykonawczej”. 21.08.1988 SB rozbiło nielegalne, poszerzone posiedzenie RKK NSZZ „Solidarność” w Toruniu, na którym planowano akcje strajkowe w toruńskich zakładach przemysłowych, S. Czuszel został zatrzymany na 48 godz. Sprawę krypt. „Banda” zakończono 19.07.1989 zgodnie z decyzją Dyrektora Departamentu V MSW o objęciu kontrolą operacyjną struktur związkowych w ramach odrębnej sprawy obiektowej. Akta 2.08.1989 złożono do archiwum pod sygn. 2351/II. Z akta zachował się również mikrofilm o sygn. 2351/2 wykonany 25.10.1989. IPN By 081/1347 (2351/II); IPN By 0104/316 (2351/2) mikrofilm.
Akta Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu za okres od 20.08.1988 do 18.11.1988 w sprawie o wykroczenie. Sprawa dotyczyła spotkania grupy działaczy „Solidarności” w prywatnym mieszkaniu w dniu 21.08.1988 na nielegalnym zgromadzeniu i planowanie protestów na terenie miasta Torunia. Poza gospodarzem zatrzymano także 10-ciu aktywnych członków „Solidarności”, w tym Stanisława Czuszela. Zabezpieczono również 10 egzemplarzy odezwy RKK NSZZ „Solidarność” w Toruniu z 20.08.1988 pod nazwą „Chleba i Wolności”, w której znajdował się apel o podjęcie solidarnościowych strajków w dn. 22.08.1988. IPN By 082/182 (236/III).
Akta prokuratorskie prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Toruniu od 21.08.1988 do 17.10.1988. Sprawa dotyczyła nielegalnego zgromadzenia działaczy „Solidarności” w prywatnym mieszkaniu w dniu 21.08.1988 celem omówienia kwestii solidarnościowego strajku w zakładach na terenie Torunia. Stanisław Czuszel 21.08.1988 został zatrzymany na 48 godz. W dniu 23.08.1988 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Toruniu z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczną, po czym został zwolniony. IPN By 87/8.
.