Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Stanisław
Nazwisko: Złotkowski
Miejsce urodzenia: Biała Podlaska
Data urodzenia: 16-09-1940
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne dotyczące przygotowań i przeprowadzenia internowania działaczy NSZZ „Solidarność” w ramach akcji krypt. „Gotowość” prowadzone od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/V, Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. Zdzisław Złotkowski figuruje w aktach jako członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ „Solidarność” przeznaczony do internowania, a następnie zatrzymany 13.12.1981 w Pruszczu Gdańskim i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. W „Arkuszu ewidencyjnym osoby podlegającej internowaniu” z 13.11.1980 ww. scharakteryzowano jako aktywnego działacza opozycyjnego i związkowego, odpowiedzialnego m.in. za druk i kolportaż wydawnictw. Zaznaczono też, że „może prowadzić działalność destrukcyjną, podważać wydawane przez odpowiednie władze zarządzenia oraz utrudniać ich realizację. W szczególnych przypadkach może podjąć się przeprowadzenia akcji sabotażowych”. Część materiałów, w których figurował ww. o sygn. 911/19, t. 9 została zniszczona 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1, cz. 1, 3, IPN Gd 340/2 t. 1-2 (911/2).
Figuruje w aktach sprawy obiektowej (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004 prowadzonej od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”/V, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku w związku z „operacyjną ochroną” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 24.08.1982 SO krypt. „Klan” przemianowano na „Związek”. Zdzisław Złotkowski figuruje w aktach jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej oraz członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ „Solidarność” odpowiedzialny za druk i kolportaż związkowych wydawnictw, przeznaczony do internowania „na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”. W okresie 13.12.1981-30.04.1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Akta zawierają też informację o rozpracowywaniu ww. w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Zło”. IPN Gd 003/166, t. 8–12, 15, 17, 19, 23, 26 (185/IV).
Rozpracowywany operacyjnie przez Wydz. III „A” KW MO w Gdańsku. Jako powód rozpracowania podano: „w dniach 15.08.1980-31.08.1980 na terenie stoczni prowadził aktywną – destrukcyjną działalność wśród załogi, zaś obecnie jest członkiem NSZZ”. Akta złożono w archiwum pod sygn. 17824/II. Akta o sygn. 17824/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Sprawdzenie operacyjne Zdzisława Złotkowskiego w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zło” zarejestrowanej 20.03.1981 pod nr 39294 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku. Jako powód rozpracowywania podano: „wykorzystywał działanie w organizacji społecznej do prowadzenia nielegalnej działalności”. Sprawę zakończono 1.06.1982, materiały złożono do archiwum pod sygn. 18093/II. Akt o sygn. 18093/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO oraz akt IPN Gd 003/166 t. 19.
Akta internowanego dot. Zdzisława Złotkowskiego. Internowany na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO nr 63/81 z 12.12.1981. Jako powód internowania podano: „podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego”. Odmówił złożenia podpisu na nakazie zatrzymania i doprowadzenia. 13.12.1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Internowanie uchylono decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO nr 152 z 29.04.1982. Zwolniony 30.04.1982. IPN Gd 159/152.
Materiały administracyjne zawierające meldunki dzienne Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku za okres od 13.12.1981 do 23.12.1982 dotyczące akcji krypt. „Jodła”, związanej z internowaniem osób zamieszkałych lub przebywających na terenie województwa gdańskiego oraz akcji krypt. „Klon”, polegającej na przeprowadzaniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji. Zdzisław Złotkowski figuruje w szyfrogramie Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku do Biura Śledczego MSW w Warszawie z 13.12.1981 jako członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ „Solidarność” internowany oraz w szyfrogramie Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku do Biura Śledczego MSW w Warszawie z 30.04.1982 informującym o zwolnieniu z internowania w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4).
Zbiór kart personalnych ze zdjęciami i luźnych zdjęć zgromadzonych przez Biuro „C” MSW w Warszawie w 1981, dotyczących liderów i doradców NSZZ „Solidarność”. W aktach znajduje się „karta zabezpieczająca” dot. Zdzisława Złotkowskiego opatrzona jego fotografią, informująca o sprawowaniu przez niego funkcji członka Prezydium Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ „Solidarność”. IPN BU 024/153 (MSW II 041/53).
Opracowanie MSW dot. struktur i działaczy NSZZ „Solidarność” za lata 1981-1986. Zdzisław Złotkowski figuruje w „Wykazie Członków Prezydiów Zarządów Regionów NSZZ Solidarność” z 10.12.1981 jako członek Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ „Solidarność”. IPN BU 0726/59 t. 1 (222/36).
Sprawa obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” nr rej. 42220, prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. III „A”/ V/ Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. Materiały zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Zdzisław Złotkowski figuruje w „Wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku” z 13.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Obserwowany od 16.08.1982 przez Wydz. "B" KW MO w Gdańsku. Na potrzeby prowadzonej obserwacji otrzymał pseudonim „Zły”. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
„Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność< wrzesień-październik 1981 r.” wydany przez Biuro „C” MSW w roku 1984. Publikacja zawiera charakterystykę działalności związkowej i opozycyjnej Zdzisława Złotkowskiego. W grudniu 1970 był łącznikiem między komitetem strajkowym, a wydziałem w Gdańskiej Stoczni Remontowej (GSR). Od 1978 roku działał w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, m.in. kolportował pismo „Robotnik” i inne opozycyjne wydawnictwa. W sierpniu 1980 działał w komitecie strajkowym GSR. W NSZZ „Solidarność” i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej GSR, etatowego członka Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Gdańsk oraz członka Prezydium Zarządu Regionu Gdańsk. Był członkiem delegacji NSZZ „Solidarność” zaproszonej przez Francuską Konfederację Związkową FG MCFDI. Od 13.12.1981 do 30.04.1982 internowany w OO w Strzebielinku. Wielokrotnie kierował akcjami kolportażu wydawnictw Konfederacji Polski Niepodległej. IPN Gd 394/1 t. 1.
10.10.1983 zarejestrowany przez Wydz. III WUSW w Gdańsku pod nr 47654 jako osoba zabezpieczona (OZ). 4.11.1983 przerejestrowany jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kurier”, prowadzonej od 6.12.1977 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) pod nr 24378. W dn. 10.02.1978 SOS przekwalifikowano na SOR. Powodem rozpracowywania Zdzisława Złotkowskiego była jego aktywna działalność w NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Gdańska. Sprawę zakończono 5.06.1985, zaś materiały złożono do archiwum pod sygn. 18825/II. Akt o sygn. 18825/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
14.10.1985 zarejestrowany pod nr 52075 przez Insp. II WUSW w Gdańsku jako osoba zabezpieczona (OZ). 23.10.1985 zabezpieczenie przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Gold”. Prowadzenie sprawy zakończono 10.10.1989. Akta zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta sprawy z powództwa cywilnego Zdzisława Złotkowskiego przeciwko WUSW w Gdańsku w sprawie bezzasadnego zatrzymania w areszcie od 10.06.1987 do 12.06.1987, tj. w trakcie wizyty w Trójmieście papieża Jana Pawła II. W dn. 6.06.1987 z ww. przeprowadzono „rozmowę ostrzegawczą”, podczas której zagrożono mu pociągnięciem do odpowiedzialności karnej w przypadku „zakłócania ładu i porządku publicznego podczas wizyty Papieża”. Ww. odmówił złożenia oświadczenia o zaprzestaniu działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ „Solidarność”, w związku z czym 10.06.1987 został zatrzymany przez funkcjonariuszy WUSW w Gdańsku. 12.06.1987 złożył do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku „pozew o ochronę dóbr osobistych”, w którym wniósł o upublicznienie przeprosin, zwrot kosztów sądowych i wypłatę odszkodowania za bezzasadne zatrzymanie (1C-115/88). Sprawa została zakończona ugodą, na podstawie której WUSW w Gdańsku zwrócił ww. koszty procesu oraz opublikował w Gdańskim Dwutygodniku Katolickim „Gwiazda Morza” z 22.11.1989 wyrazy „ubolewania”, że ww. nie mógł uczestniczyć w uroczystościach religijnych z powodu zatrzymania w okresie 10-12.06.1987. IPN Gd 570/288 t. 2.
10.10.1989 zarejestrowany pod nr rej. Gd 59503 przez Insp. II WUSW w Gdańsku jako osoba zabezpieczona (OZ). Wyrejestrowany 25.01.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja paszportowa dot. Zdzisława Złotkowskiego prowadzona w okresie 12.01.1981-06.11.1989 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Gdańsku. W aktach znajduje się informacja z 18.02.1981 o skonfiskowaniu Z. Złotkowskiemu w dniu 14.02.1981 przez Urząd Celny w Szczecinie 15 egzemplarzy gazety „Narodowiec”. 6.11.1986 dokumentację paszportową ww. wypożyczył Inspektorat II WUSW w Gdańsku. IPN Gd 645/170809 (EAGD 170809).
.