Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina Urszula
Nazwisko: Zasiadkiewicz
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 16-10-1923
Imię ojca: Bazyli
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach (sygn. akt Pr II 426/49) z dn. 28.04.1949 Janina Zasiadkiewicz podejrzana o to, że w okresie od lutego 1946 do 20.04.1949 „brała udział w związku nielegalnym mającym na celu zbrodnie, w szczególności rozbijanie terenowych organizacji ZHP oraz organizowanie byłych członów ZHP w tajnych organizacjach, w których cel i ustrój miał pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej i skierowanych p-ko interesom Polski Ludowej”, została tymczasowo aresztowana. Na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach z 24.11.1949 sprawa została przekazana do Prokuratury Sądu Apelacyjnego w Katowicach wg właściwości. IPN Ka 241/3064 (Pr II 426/49).
Akta sądowe. Janina Zasiadkiewicz została oskarżona przez Prokuraturę Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. akt II S 159/49) o to, że od lipca 1946 do wiosny 1949 w Bytomiu oraz szeregu innych miejscowościach działając czynem ciągłym brała udział w związku pod nazwą „Harcerstwo Polskie”, którego istnienie miało pozostać tajemnicą dla władzy państwowej. Wyrokiem z dn. 10.03.1950 Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt IVK 3/50) uznał ww. winną popełnienia czynu z art. 36 dekretu z dn. 13.06.1946 (tzw. małego kodeksu karnego) i skazał Janinę Zasiadkiewicz na karę 10 m-cy pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. W dniu 13.03.1950 ww. została zwolniona z więzienia. W dniu 11.09.1961 Sąd Wojewódzki w Katowicach zarządził zatarcie skazania. IPN Ka 2/9 (IVK 3/50).
Janina Zasiadkiewicz była kontrolowana w ramach Sprawy Agencyjnego Rozpracowania (SAR) krypt. „Podziemni” prowadzonej w latach 1951-1955 przez Wydział V WUBP Katowice/ Stalinogród, a następnie Wydział III WUBP/WUdsBP Stalinogród. Celem sprawy było objęcie kontrolą operacyjną byłych członków „nielegalnej” organizacji „Harcerstwo Polskie” i ujawnienie wszystkich form prowadzenia „wrogiej działalności”. Jedną z osób objętych rozpracowaniem była Janina Zasiadkiewicz ps. „Jagienka”, która rozpoczęła działalność w „HP” na terenie Lwowa w 1946 roku, a następnie kontynuowała ją w Gliwicach do czasu rozwiązania organizacji. Za działalność w „HP” została skazana przez sąd na karę 10 m-cy pozbawienia wolności. Wśród zachowanych materiałów znajdują się m.in. raporty, notatki służbowe, plany przedsięwzięć operacyjnych oraz donosy. W związku z prowadzoną sprawą ww. była kontrolowana przez osobowe źródła informacji. W dniu 01.10.1955 materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 20490, a 16.03.1972 materiały archiwalne zarejestrowano pod nową sygn. 24199/II. IPN Ka 04/2171 t. 1-3 (24199/II).
Janina Zasiadkiewicz zatrudniona w Biurze Projektów i Studiów Przemysłu Chemicznego w Oświęcimiu, z uwagi na swoją działalność w organizacji „Harcerstwo Polskie”, została objęta w lutym 1954 przez PUBP Oświęcim, rozpracowaniem operacyjnym w miejscu pracy. Celem kontroli było ustalenie utrzymywanych przez ww. kontaktów oraz rozpoznanie prowadzonej działalności politycznej. W związku z prowadzoną sprawą Janina Zasiadkiewicz była inwigilowana przez osobowe źródła informacji. W materiałach znajduje się m.in. sentencja wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dn. 10.03.1950 (sygn. akt IVK 3/50). W dniu 13.07.1955 materiały sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. 2014/II, a 12.05.1966 materiały archiwalne zarejestrowano w Wydziale „C” KW MO Kraków pod nową sygn. 980/II. IPN Kr 010/954 (980/II).
W dniu 10.03.1964 Janina Zasiadkiewicz została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej pod nr rej 9563 przez Wydział VII Departamentu I MSW w Warszawie w kategorii „zabezpieczenie”. W dniu 03.01.1970 materiały zarchiwizowano pod sygn. 45435/II, a następnie zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Janina Zasiadkiewicz figuruje w „Charakterystyce nr 94” sporządzonej w 1974 roku przez Wydział „C” KW MO w Katowicach na podstawie akt o sygn. 24199/II oraz IVK-3/50 i dotyczącej „Harcerstwa Polskiego”. Organizacja, która powstała w okresie okupacji niemieckiej na terenie Lwowa, działała w oparciu „o wzór harcerstwa przedwojennego”. Członkowie „Harcerstwa Polskiego” zorganizowani w zastępy harcerskie, składali przysięgę o zachowaniu związku w tajemnicy i posługiwali się pseudonimami. Wiosną 1946 w związku z repatriacją, działalność „HP” została zawieszona. W latach 1946-1947 członkowie harcerstwa podjęli ponowną działalność na terenie Zabrza, Gliwic, Bytomia i Opola. Werbowali do organizacji nowych członków, z których tworzono zastępy harcerskie, a na „kursach konspiracyjnych wpajano w młodzież (…) ideologię idealistyczną byłego Związku Harcerstwa Polskiego”. Członkowie „HP” zobowiązani byli do zachowania organizacji w ścisłej tajemnicy. Organizacja została rozwiązana w marcu 1947. W kwietniu 1949 Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła całkowitą likwidację „HP’, aresztowano 11 osób, które w dn. 10.03.1950 wyrokiem Sądu Apelacyjnego zostały skazane na kary pozbawienia wolności od 6 m-cy do 2 lat. Janina Zasiadkiewicz występuje w materiałach jako członek organizacji. W związku z prowadzoną działalnością została aresztowana 28.04.1949 i skazana na karę 10 m-cy więzienia. IPN Ka 057/91 t. 1-2 (Charakterystyka 94), IPN Ka 057/374 (Charakterystyka 94).
.