Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Stanisław
Nazwisko: Sochowski
Miejsce urodzenia: Dobre
Data urodzenia: 21-01-1947
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) przekwalifikowanej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Stocznia" nr rej. 6100 dot. strajku w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu, wieców poparcia dla strajkujących stoczniowców oraz tworzenia się NSZZ „Solidarność”. Sprawę prowadził w okresie 21.08.1980-24.02.1981 Wydz. III "A" KWMO w Toruniu. Roman Sochowski figuruje w aktach jako aktywny członek komitetu strajkowego oraz członek Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w zakładach „Towimor”. IPN By 081/379 (631/II).
Materiały operacyjne KWMO w Toruniu o krypt. "Gotowość" dotyczące przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w woj. toruńskim. Roman Sochowski figuruje w „Planie działań specjalnych w sprawie krypt. «Wrzos»” z 19.09.1981 jako pracownik Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu. IPN By 466/1 (156/82).
Akta w sprawie karnej przeciwko Romanowi Sochowskiemu i innym, oskarżonemu o to, że „w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 20 grudnia 1981 r. w Toruniu, będąc członkiem NSZZ «Solidarność», którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności, lecz jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Toruńskich Zakładach Przemysłu Okrętowego «Towimor» wydelegował na spotkanie działaczy NSZZ «Solidarność» z instytucji i przedsiębiorstw toruńskich, podległego mu członka NSZZ «Solidarność» (…) w konsekwencji czego podjęta została działalność mająca na celu osłabienie gotowości obronnej PRL.” Śledztwo prowadzono pod nadzorem Prokuratury Pomorskiego Okręgu Wojskowego (Po.Śl-57/81). Postanowienie o postawieniu zarzutów i tymczasowym aresztowaniu ww. wydano 22.12.1981. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.52/82) z 27.01.1982 skazany na 3 lata więzienia i pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 20.12.1981. W dn. 25.04.1982 wniósł do Ministra Sprawiedliwości PRL wniosek o rewizję nadzwyczajną od wyroku. 22.12.1982 Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego złożył rewizję od wyroku wskazując na bezzasadność części zarzutów i zażądał ponownego rozpatrzenia sprawy. W wyniku tej rewizji, wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 8.02.1983 karę złagodzono do 1 roku i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 lata oraz uchylono karę pozbawienia praw publicznych. IPN By 51/22-26.
Akta penitencjarne Romana Sochowskiego. Decyzją podprokuratora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 22.12.1981 (Po ŚL 57/81) ww. został tymczasowo aresztowany jako podejrzany o kontynuowanie czynnej działalności opozycyjnej i związkowej w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego. Osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Sąd POW w Bydgoszczy postanowieniem z 28.12.1981 (Z.25/81) nie uwzględnił zażalenia ww. i decyzję o tymczasowym aresztowaniu utrzymał w mocy. Wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy z 27.01.1982 (So.W.52/82) skazany na 3 lata więzienia i pozbawienie praw publicznych na 3 lata. 8.03.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Koronowie, a 9.04.1982 do Zakładu Karnego w Potulicach. Postanowieniem z 26.11.1982 Sądu POW w Bydgoszczy zarządził trzymiesięczną przerwę w odbywaniu kary, w wyniku czego ww. został zwolniony z dniem 3.12.1982. Wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 8.02.1983 karę złagodzono do 1 roku i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 lata. IPN By 98/164 (38/1691/a).
Kontrola operacyjna Romana Sochowskiego w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Chudy" prowadzonego od 24.03.1983 do 04.111983 przez Pion V KMMO/RUSW w Toruniu pod nr rej. 9033. Powodem kontroli było to, że po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w kolportażu ulotek o treści antysocjalistycznej. Akta o sygn. 1056/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ankieta dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989 wypełniona przez Romana Sochowskiego. W ankiecie przedstawiono przebieg śledztwa i procesu z lat 1981-1982 dot. kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. Wypełnioną ankietę przesłano na ręce Senatora RP Zbigniewa Romaszewskiego, następnie przekazano do zasobu IPN. IPN BU 2831/547.
.