Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Lech
Nazwisko: Szafran
Miejsce urodzenia: KRACZEWICE
Data urodzenia: 02-04-1948
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Matryca", numer rejestracyjny 23495, założona 23.04.1982 i prowadzona przez Wydział III KWMO/ WUSW w Szczecinie. W dn. 30.04.1982 przekształcona w Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawa dotyczyła działalności nielegalnej organizacji. Zbigniew Szafran był podejrzany o przynależność do tej organizacji. 22.02.1984 sprawa została zakończona skierowaniem wniosku do sądu. Materiały zniszczono 11.01.1990 protokołem brakowania nr 3/90. Materiały o sygn. 15253/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa w sprawie utworzenia i kierowania nielegalnym związkiem pod nazwą "Drużyny Strzeleckie" zajmujacego się gromadzeniem materiałów wybuchowych, produkcją oraz kolportażem ulotek, prowadzonego przeciwko Zbigniewowi Szafranowi i innym. Wobec podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy od 24.07.1982 do 31.12.1982. Prokurator Rejonowy w Szczecinie zamknął śledztwo i skierował sprawę wraz z aktem skarżenia do Sądu Rejonowego w Szczecinie. W dniu 5.08.1983 Sąd Rejonowy w Szczecinie umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii. IPN Sz 0013/392 (14879/III).
Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym przeciwko Zbigniewowi Szafranowi podejrzanemu o to, że od 13.12.1981 do 24.04.1982 kierował nielegalną organizacją o nazwie Drużyny Strzeleckie". Wobec podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy. W dniu 25.10.1982 prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej skierował do Wojskowego Sądu Garnizonowego akt oskarżenia. IPN Sz 372/217 (Pgśl.II-237/82).
Akta tymczasowo aresztowanego. Zbigniew Szafran został aresztowany na podstawie postanowienia prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie z dn. 26.04.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Powodem zatrzymania było zorganizowanie oraz kierowanie nielegalną organizacją o nazwie "Drużyny Strzeleckie". IPN Sz 49/222 (160/82).
Akta dochodzenia w sprawie utworzenia nielegalnej organizacji młodzieżowej o nazwie „Drużyny Strzeleckie”, prowadzonego przeciwko Zbigniewowi Szafranowi i innym. Organizacja ta drukowała i kolportowała ulotki, wykonywała napisy solidarnościowe na murach oraz gromadziła materiały wybuchowe w celu wysadzenia pomnika wdzięczności poległym żołnierzom Armii Radzieckiej. Zbigniew Szafran występuje jako osoba, która w okresie od 13.12.1981 do 23.04.1982 założyła oraz kierowała w/w grupą. W dn. 28.04.1982 Prokurator Garnizonowy wobec podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Dnia 14.12.1982 śledztwo zostało przekazane Prokuraturze Rejonowej. Prokurator Rejonowy w dniu 31.12.1982 uchylił środek zapobiegawczy wobec wszystkich podejrzanych i zmienił im zarzuty. W dniu 3.06.1983 Prokurator Rejonowy zamknął Śledztwo i skierował sprawę wraz z aktem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szczecinie. 24.09.1985 akta postępowania przygotowawczego zostały złożone do archiwum Wydziału „C” WUSW w Szczecinie. IPN Sz 0054/2 (14879/III/3).
Rejestr osób amnestionowanych w latach 1983,1984 i 1986. Zbigniew Szafran występuje na liście osób amnestionowanych wyrokiem IV K 713/83 Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 5.08.1983. IPN Sz 0012/477 t. 1 (1513/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) kryptonim „Contra”, numer rejestracyjny 29670 była prowadzona od 1984 do 1990 przez Wydział III, a następnie Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Szczecinie, który zarejestrował ją pod numerem 41548. Dotyczyła rozpoznania i likwidacji zjawiska terroryzmu na terenie województwa szczecińskiego (teczka zawiera plany działania poszczególnych jednostek, informacje o działaniach profilaktycznych, kserokopie listów, anonimów oraz informacje o telefonach z groźbami). Zbigniew Szafran występuje w wykazie z dnia 30.06.1988 osób typowanych do sprawdzeń w ramach planu zabezpieczenia operacji „Wizyta 88” (planowana w lipcu wizyta Michaiła Gorbaczowa). Został również wytypowany z uwagi na przynależność do nielegalnej organizacji pod nazwą „Drużyny Strzeleckie”. Organizacja ta zajmowała się gromadzeniem broni i materiałów wybuchowych, produkowaniem i kolportażem ulotek. W dniu 6.07.1988 funkcjonariusz Wydziału III WUSW w Szczecinie przeprowadził z w/w rozmowę dotycząca działalności we wspomnianej organizacji. W/w pojawia się jako figurant wcześniejszej Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Matryca”, założonej 23.04.1982, zakończonej 10.02.1984 skierowaniem sprawy do sądu. IPN Sz 0079/2 t. 3, 7 (31/2).
Akta w sprawie przedłużenia środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczecinie wobec osób podejrzanych o przynależność do organizacji pod nazwą "Drużyny Strzeleckie" w związku z prowadzonym śledztwem o sygnaturze 2 Ds. 3829/82. Organizacja ta zajmowała się gromadzeniem i przechowywaniem materiałów wybuchowych bez wymaganego zezwolenia, produkcją i kolportażem ulotek oraz malowaniem na murach haseł negatywnie opisujących ustrój państwa. Zbigniew Szafran występuje jako osoba podejrzana w powyższej sprawie. IPN Sz 751/42 (II Ko 515/82).
Materiały zawierają opisy sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w PRL w 1982 roku. Informacje opracowano na podstawie meldunków nadsyłanych z terenu całej Polski. Zbigniew Szafran występuje w informacji z dnia 25.04.1982 przesłanej do Departamentu III MSW, z której wynika, że po uprzednim przeszukaniu jego mieszkania na wniosek Prokuratora Wojskowego został osadzony w areszcie jako przywódca nielegalnej organizacji pod nazwą „Drużyny Strzeleckie”, której celem była działalność „propagandowa” przeciwko panującemu w Polsce ustrojowi. IPN BU 0296/261 (KS/4/1425).