Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Antoni
Nazwisko: Rubik
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 14-06-1946
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Daniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Witold Rubik był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Wichrzyciele”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 11.01.1982 pod nr. rej. KA 47758 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Katowice, a następnie Grupę Operacyjną w Dąbrowie Górniczej Wydziału V-1 KW MO Katowice. Sprawa została założona w związku z proklamowaniem 13.12.1981 przez NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, strajku okupacyjnego. Celem rozpracowania było ustalenie inspiratorów strajku i „pozostałych organizatorów” oraz „pociągnięcie winnych do odpowiedzialności karnej i cywilnej. Witolda Rubika, który jako jeden z organizatorów protestu został aresztowany, oskarżony z art. 46 dekretu o stanie wojennym i skazany przez sąd na karę więzienia, zarejestrowano do SOR krypt. „Wichrzyciele” 13.02.1982 pod nr. rej. KA 48455. W trakcie prowadzenia sprawy wykorzystano pracę Wydziału „B” i „T” oraz 60 „osobowych źródeł informacji”. SOR zakończono 23.06.1982, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38991/II. IPN Ka 043/28 (38991/II).
Akta tymczasowo aresztowanego zawierają dokumenty dotyczące aresztowania ww. Osadzony na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej (sygn. akt 3 Ds. 981/81) z dn. 24.12.1981 w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1-5 dekretu o stanie wojennym. W okresie od 29.12.1981 do 19.01.1982 ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 02.01.1982 został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach (sygn. akt IV K dor. 281/81) na karę 6 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności i 19.01.1982 przewieziony do Zakładu Karnego w Raciborzu. Od 04.06.1982 Witold Rubik przebywał w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, a od 28.09.1982 w Zakładzie Karnym w Kłodzku. W dniu 09.02.1983 przewieziony do Zakładu Karnego we Wrocławiu. Na mocy postanowienia z 27.04.1983 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu (sygn. akt V Pr 321/83) udzielił ww. sześciomiesięcznej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, 09.11.1983 sąd zarządził ponowną przerwę na okres 6 m-cy (sygn. akt V Pr 755/83). Zwolniony 06.08.1984 na mocy decyzji Sądu Wojewódzkiego w Katowicach (sygn. akt VIII Kow 106/84), który darował ww. karę pozbawienia wolności. IPN Ka 871/23 (26/99).
W dniu 20.12.1981 Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej wszczęła śledztwo (sygn. akt 3Ds 1005/81) w sprawie kontynuowania działalności związkowej, organizowania i kierowania akcją strajkową od 13.12.1981 w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej przez członków Komisji Zakładowej i Wydziałowych NSZZ „Solidarność” tejże huty i publicznego nawoływania do zbrodni zawartego w biuletynie „Wolny Związkowiec”, tj. przestępstwa z art. 46 ust. 1-5 dekretu o stanie wojennym i art. 280 § 2 kk. W związku z prowadzonym śledztwem Witold Rubik, zatrzymany 23.12.1981 na terenie Huty „Katowice”, został przesłuchany, oskarżony o to, że w okresie 13-23.12.1981 w Dąbrowie Górniczej będąc przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” Zakładu Transportu Samochodowego Huty „Katowice”, której działalność została zawieszona, kontynuował tę działalność w ten sposób, że organizował strajk w Hucie „Katowice” i wchodził w skład Komitetu Strajkowego. W dniu 24.12.1981 tymczasowo aresztowany. IPN Ka 780/19 (IVK 281/81), IPN Ka 064/148 (64/Śl).
Akta sądowe. W dniu 02.01.1982 Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt IVK 281/81) uznał Witolda Rubika za winnego tego, że w okresie 13-23.12.1981 w Dąbrowie Górniczej jako członek NSZZ „Solidarność” w Hucie „Katowice” działając wbrew postanowieniom stanu wojennego, kontynuował działalność związkową przez zorganizowanie i kierowanie strajkiem okupacyjnym w ten sposób, że jako członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i przewodniczący Komitetu Strajkowego Wydziału Przewozów Osobowych Zakładu Transportu Samochodowego organizował zebrania strajkującej części załogi, a nadto koordynował dostawy i rozdział artykułów żywnościowych na poszczególne wydziały, przy czym swoją działalnością spowodował zatrzymanie normalnego cyklu produkcyjnego Huty „Katowice” i za to skazał ww. na karę 6 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności, karę grzywny w wysokości 15 tys. zł oraz pozbawił praw publicznych na okres 5 lat. W dniu 09.11.1983 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu (sygn. V Kow A/I/11/83) na mocy amnestii z dn. 21.07.1983 złagodził karę pozbawienia wolności do 3 lat i 3 m-cy, a postanowieniem z dn. 06.08.1984 (sygn. VIII Kow 106/84/A/9) Sąd Wojewódzki w Katowicach na mocy amnestii z 21.07.1984 darował ww. karę pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem sygn. akt IVK 281/81 z 02.01.1982. W dniu 19.06.1989 nastąpiło zatarcie skazania z mocy prawa. IPN Ka 780/19-21 (IVK 281/81).
Akta sądowe. W dniu 08.05.1992 Sąd Najwyższy-Izba Karna w Warszawie (sygn. akt II KRN 430/91) z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dn. 02.01.1982 (sygn. akt IV K 281/81) zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnił Witolda Rubika od popełnienia przypisywanego mu czynu. IPN Ka 780/21 (IVK 281/81).
.