Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Wysłocki
Miejsce urodzenia: Komarów
Data urodzenia: 20-05-1924
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Oświadczenia osób „ujawniających się” na terenie PUBP Tomaszów Lubelski w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22.02.1947 o amnestii. Znajduje się tu „Oświadczenie” złożone przez Bogdana Wysłockiego przed Komisją w Komarowie dnia 20.03.1947, w którym opisał swoją działalność w Armii Krajowej. Podał, że wstąpił do AK w czerwcu 1942 roku, należał do plutonu „Beja” (Bolesław Jachymek), w Rejonie III Obwód Tomaszów Lubelski, gdzie pełnił funkcję „gońca”. Nosił pseudonim „Jastrząb”. Działał w AK do 1945 roku. Przy „ujawnieniu” działalności organizacyjnej zdał też broń. Otrzymał „Zaświadczenie” nr 65132, potwierdzające skorzystanie z amnestii. Akta o sygn. IPN Lu 054/87 oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Bogdan Wysłocki został objęty przez PUBP Tomaszów Lubelski rozpracowaniem ewidencyjno-obserwacyjnym nr rej. 1621. Przyczyną kontroli operacyjnej, prowadzonej w latach 1947-1956, była jego działalność w Armii Krajowej, którą „ujawnił” w 1947 roku, jak też podejrzewanie go o późniejszą „przynależność do >WiN< pod dowództwem >Wiktora<”. Materiały sprawy złożono w archiwum dnia 16.04.1956, pod sygn. E-13242. W dniu 03.04.1974 wpisano je do inwentarza akt sygn. II KW MO Lublin, nadając im nową sygnaturę 7900/II. Jak odnotowano, „oświadczenie ujawnieniowe” B. Wysłockiego z 1947 roku wyłączono z dokumentacji operacyjnej i przeniesiono do zbioru „oświadczeń” z terenu PUBP Tomaszów Lubelski. Akta sygn. 7900/II zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 125/88 z dnia 31.12.1988, z uzasadnieniem, iż „upłynął okres przechowywania”. Akta o sygn. 7900/II (przerejestrowano z sygn. E-13242) zniszczono w 1988 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia / Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 8827), prowadzonej przez pion IV/VI RUSW Tomaszów Lubelski w okresie 09.02.1984 - 22.09.1989, do których włączono dokumenty innych spraw, m.in. z SOS krypt. „Szatnia” (nr rej. 7556), SOR krypt. „Nietoperz” (nr rej. 9453), SOR krypt. „Parapet” (nr rej. 11259), realizowanych przez Wydziały IV i VI WUSW Zamość, piony: IV, V i VI RUSW Tomaszów Lubelski. Wszystkie sprawy dotyczyły „działalności noszącej znamiona działalności antypaństwowej na bazie struktur b. >S[olidarności]< RI [Rolników Indywidualnych]”. Bogdan Wysłocki został zarejestrowany do SOS „Pogorzelcy” w dniu 25.01.1985, pod nr rej. 10232, w związku z podejrzeniem o „przynależność do nieformalnej grupy opozycyjnej na bazie b. >S[olidarności]< RI” oraz „kolportaż nielegalnej literatury” („Kwestionariusz osoby rozpracowywanej”). W kontekście jego powiązań z „opozycją polityczną” wymieniono go m.in. w „Ocenie aktualnej sytuacji operacyjnej” z 01.08.1984, w „Wykazie osób zamieszkałych na terenie gminy Komarów znanych z negatywnych postaw społeczno-politycznych i działalności opozycyjnej” z 04.12.1984, w „Informacji dot. wyników działań mających na celu rozbicie nielegalnej struktury >S[olidarności]<” z 26.04.1986. Wśród zachowanych dokumentów są również dwie analizy SOR „Pogorzelcy”, datowane na 07.07.1986 i 20.08.1989. Zawarto w nich m.in. informację o działaniach podjętych przez kierownictwo WUSW Zamość w drugiej połowie 1985 roku w związku z rosnącą „aktywnością grupy” objętej rozpracowaniem, widoczną np. w kolportażu „nielegalnej literatury”. Jednym z elementów tych działań były przeszukania „u figurantów sprawy” i „u osób utrzymujących z nimi podejrzane kontakty”, które w 9 przypadkach „dały wynik pozytywny”, a ich następstwem były zatrzymania „kurierów i kolporterów” wydawnictw bezdebitowych. Dotyczyło to również Bogdana Wysłockiego, który został objęty postępowaniem przygotowawczym i „oddany pod dozór milicyjny”. We wspomnianych analizach odnotowano także, iż „w wyniku pracy operacyjnej stwierdzono”, że na terenie gmin Komarów i Tyszowce istnieje grupa, posiadająca „znamiona nieformalnej struktury opozycji politycznej”, zaś w toku rozpracowania „ustalono skład personalny grupy oraz określono zakres działania i stopień zaangażowania poszczególnych jej członków”. Bogdana Wysłockiego wskazano jako jedną z osób stanowiących „trzon grupy”. Prowadzenie SOR „Pogorzelcy” zakończono w związku z „legalizacją” NSZZ RI „Solidarność”. W dniu 30.09.1989 materiały sprawy złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Zamość pod sygn. 2387/II. Dokumentację częściowo zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 7/89 z dnia 30.10.1989. Akta o sygn. IPN Lu 077/829 (2387/II), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta sprawy kontrolnej krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 95078), prowadzonej w latach 1986-1989 przez Departament VI MSW w odniesieniu do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia / Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Pogorzelcy” (nr rej. 8827), którą wszczął RUSW Tomaszów Lubelski „w celu potwierdzenia uzyskanych informacji agenturalnych, mówiących o istnieniu na terenie gminy Komarów i Tyszowce nieformalnej grupy opozycyjnej, zorganizowanej na bazie b. działaczy NSZZ RI >S[olidarność]<”. Znajdują się tu egzemplarze dokumentów wytworzonych przez RUSW Tomaszów Lubelski i WUSW Zamość w toku realizacji SOS/SOR „Pogorzelcy”, w których wymieniano m.in. Bogdana Wysłockiego. W meldunku operacyjnym nr 0392 z dnia 04.11.1985 przekazano informacje o wynikach przeszukań przeprowadzonych u „figurantów” sprawy i osób utrzymujących z nimi „podejrzane kontakty”. Jak podano, u B. Wysłockiego ujawniono wtedy „duże ilości nielegalnej literatury i ulotek antywyborczych”, w związku z czym prokurator wszczął wobec niego postępowanie przygotowawcze i zastosował dozór milicyjny. Z kolei w meldunku operacyjnym nr 074 z 10.03.1986 informowano o fakcie utrzymywania kontaktów „z członkami podziemia politycznego z terenu Tomaszowa Lubelskiego” przez „figurantów” SOR „Pogorzelcy", w tym przez B. Wysłockiego. Natomiast w meldunku operacyjnym nr 0144 z dnia 06.06.1986 znajduje się wzmianka o warunkowym umorzeniu przez Sąd Rejonowy w Zamościu (30.05.1986) postępowania prowadzonego przeciwko Bogdanowi Wysłockiemu. Materiały zawierają również egzemplarz analizy SOR „Pogorzelcy” z dnia 07.07.1986, w której zaliczono Bogdana Wysłockiego do osób stanowiących „trzon” nieformalnej grupy o charakterze „opozycji politycznej”, funkcjonującej na terenie gmin Komarów i Tyszowce. Zreferowano tu także wyniki działań represyjnych z października 1985, na skutek których wszczęto przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze. Sprawę kontrolną zamknięto we wrześniu 1989 roku, w związku z „zalegalizowaniem NSZZ RI >S[olidarność]<”. Materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 5724/K. Akta o sygn. IPN BU 0364/343 (5724/K).
„Karty ewidencyjne osób zatrzymanych i aresztowanych” Wydziału Śledczego WUSW Zamość z lat 1985-1986. Znajduje się tutaj „Karta ewidencyjna” dotycząca Bogdana Wysłockiego, zatrzymanego w dniu 08.10.1985 z powodu „kolportażu nielegalnych wydawnictw”. Zatrzymania dokonano w ramach postępowania przygotowawczego nr RSD 18/85. Został zwolniony z aresztu dnia 10.10.1985. Akta o sygn. IPN Lu 0276/172 (265/172),
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 18/85, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Zamość w okresie 09.10.1985 - 07.04.1986, w sprawie „podejmowania działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego” na terenie woj. zamojskiego. Postępowanie wszczęto w związku z powiadomieniem WUSW Zamość przez WUSW Lublin, że „w okresie poprzedzającym wybory do Sejmu PRL na terenie Zamościa i okolicznych miejscowości, a także na terenie Gminy Komarów, przygotowywany jest kolportaż nielegalnych wydawnictw, mogących wywołać niepokój publiczny oraz nawołujących do bojkotu (…) wyborów”. Jak wynika z notatki urzędowej z dnia 07.10.1985, sporządzonej przez funkcjonariusza Wydziału Śledczego WUSW Zamość, „w przekazanej informacji określono także krąg kolporterów oraz odbiorców” tych wydawnictw, m.in. z rejonu Komarowa. W tej grupie wymieniono również Bogdana Wysłockiego. Dnia 08.10.1985 został on zatrzymany (na 48 godzin) i przesłuchany w charakterze świadka. W dniu 10.10.1985 przedstawiono mu zarzuty, iż „od daty bliżej nieustalonej do dnia [0]8.10.1985 r. na terenie Komarowa woj. zamojskiego podejmował działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez gromadzenie w celu kolportażu nielegalnych wydawnictw”, czym naruszył przepisy art. 282a § 1 KK i art. 45 ustawy z dnia 26.01.1984 Prawo prasowe. Tego samego dnia przesłuchano go jako podejrzanego. Bogdan Wysłocki odmówił złożenia wyjaśnień i konsekwentnie podtrzymywał tę odmowę podczas kolejnych przesłuchań przez funkcjonariuszy WUSW Zamość. W materiałach znajdują się również dokumenty związane z przeszukaniem przeprowadzonym w miejscu zamieszkania B. Wysłockiego w dniu 08.10.1985, jak „Wykaz dowodów rzeczowych Nr 4” do postępowania nr RSD 18/85, „Protokół oględzin” znalezionych wówczas przedmiotów, sporządzony w listopadzie 1985. Wśród materiałów „zakwestionowanych” podczas przeszukania wskazano m.in. wydawnictwa z 1984 i 1985 roku, sygnowane przez NSZZ „Solidarność”. W dniu 08.04.1986 Wydział Śledczy zakończył postępowanie przygotowawcze w związku ze skierowaniem do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie. Akta kontrolne dochodzenia RSD 18/85 złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Zamość w dniu 25.07.1988, pod sygn. 193/III. Akta o sygn. IPN Lu 027/111, t. 1-2 (193/III), wpisy dotyczące postępowania przygotowawczego nr RSD 18/85 w aktach o sygn. IPN Lu 0276/180 (265/180, Dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych i osób podejrzanych KW MO/WUSW Zamość za lata 1975-1990) i sygn. IPN Lu 0338/80 (32/80, Rejestr śledztw i dochodzeń KW MO/WUSW Zamość za lata 1975-1990), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta postępowania Prokuratury Rejonowej w Zamościu nr Ds 2306/85/S (w Wydziale Śledczym WUSW Zamość nr RSD 18/85), prowadzonego od października 1985 do kwietnia 1986 oraz dołączone do nich materiały dochodzenia nr Ds 1226/85 (w Wydziale Śledczym WUSW Zamość nr RSD 6/85) z 1985 roku. Postępowanie Ds 1226/85 prowadzono od czerwca do września 1985, w sprawie rozpowszechniania na terenie Zamościa ulotek wzywających do „udziału w jednogodzinnym strajku” w dniu 03.06.1985, sygnowanych przez Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość Region Środkowo-Wschodni. Postępowanie to umorzono 04.09.1985 z powodu niewykrycia sprawców. Kolportera ulotek ustalono jednak w toku czynności procesowych w sprawie Ds 2306/85/S, toteż 28.10.1985 podjęto umorzone postępowanie i dołączono je do tej sprawy. Dochodzenie RSD 18/85 wszczął Wydział Śledczy WUSW Zamość dnia 09.10.1985. Dotyczyło ono „rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw na terenie miasta Zamościa oraz Komarowa woj. zamojskiego”. W wyniku przeszukań przeprowadzonych u kilku osób, w tym u Bogdana Wysłockiego, „zostały odnalezione nielegalne wydawnictwa oraz ulotki nawołujące do bojkotu wyborów”. Dnia 10.10.1985 wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Zamościu przesłuchała Bogdana Wysłockiego jako podejrzanego w postępowaniu Ds 2306/85/S. Nie przyznał się on do „gromadzenia nielegalnych wydawnictw w celu ich kolportowania ani też [do] podejmowania działań mających na celu wywołanie niepokoju publicznego”. Stwierdził przy tym, że odnalezione u niego ulotki, kasety i literaturę bezdebitową znajdował lub nabywał na bazarach w ramach „hobby”. Tego samego dnia postanowiono zastosować wobec B. Wysłockiego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Milicji Obywatelskiej, z obowiązkiem cotygodniowego meldowania się na Posterunku MO Komarów (z powodu jego stanu zdrowia odstąpiono od aresztowania). W dniu 07.04.1986 Prokuratura Rejonowa w Zamościu skierowała do Sądu Rejonowego w Zamościu Akt oskarżenia obejmujący 11 osób, w tym Bogdana Wysłockiego. Został oskarżony o to, że „od 1983 r. do października 1985 r.” (podobnie jak pozostali oskarżeni) podejmował działania „w celu wywołania niepokoju publicznego” poprzez gromadzenie „w celu kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek (…), tj. o przestępstwo z art. 282a § 1 KK i art. 45 ustawy z dnia 26.01.1984 Prawo prasowe w zw. z art. 10 & 2 KK”. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 30.05.1986 (sygn. akt II K 406/86), postępowanie karne przeciwko B. Wysłockiemu zostało warunkowo umorzone, z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata. Jednocześnie zobowiązano go do wpłaty 15000 zł na rzecz budowy Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz zasądzono od niego 600 zł na rzecz Skarbu Państwa. Jak wynika z pisma Prokuratora Rejonowego w Zamościu z dnia 02.06.1986, przy którym przesłał zamojskiemu Prokuratorowi Wojewódzkiemu odpis wspomnianego wyroku, wnioskowano o wyższy wymiar kary dla poszczególnych oskarżonych. W odniesieniu do B. Wysłockiego był to rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat i 70000 zł grzywny. W dniu 04.09.1986 Prokurator Wojewódzki w Zamościu zwrócił się do Sądu Rejonowego o umorzenie postępowania karnego przeciwko Bogdanowi Wysłockiemu na podstawie ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. Sąd Rejonowy w Zamościu, Postanowieniem z dnia 05.09.1986, przychylił się do tego wniosku. Do akt włączono też odpis Postanowienia SR w Zamościu z dnia 29.06.1989, dotyczącego zastosowania wobec Bogdana Wysłockiego abolicji. Akta o sygn. IPN Lu 117/53 t. 1-2 (Ds 2306/85/S, Ds 1266/85), akta o sygn. IPN BU 713/10 (MSW, Odpisy aktów oskarżenia za 1986 rok).
Akta Sądu Rejonowego w Zamościu w sprawie karnej II K 406/86, prowadzonej przeciwko grupie osób, oskarżonych o przestępstwo z art. 282a & 1 KK i art. 45 ustawy z dnia 26.01.1984 Prawo prasowe, w zw. z art. 10 & 2 KK. Jednym z oskarżonych był Bogdan Wysłocki. Wśród przekazanych do Sądu materiałów znajdują się dokumenty zgromadzone w toku postępowania przygotowawczego, m.in. dotyczące przeszukania w dniu 08.10.1985 „domu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych” B. Wysłockiego, w tym nakaz przeszukania z 07.10.1985 (zatwierdzony 10.10.1985), protokół przeszukania z 08.10.1985, pokwitowanie sporządzone przez funkcjonariusza WUSW Zamość, w którym wymienił przedmioty znalezione i zabrane wtedy B. Wysłockiemu, raport o zatrzymaniu Bogdana Wysłockiego w dniu 08.10.1985, jako „podejrzanego o kolportaż wrogiej literatury i ulotek o treściach nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL”. Z uwagi na stan zdrowia B. Wysłockiego zwolniono z aresztu i Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Zamościu (nr rep. Ds 2306/85/S) z 10.10.1985 zastosowano wobec niego dozór MO. Dnia 07.04.1986 Prokuratura ta skierowała do sądu akt oskarżenia, obejmujący m.in. Bogdana Wysłockiego. Sąd Rejonowy w Zamościu, w wyroku z dnia 30.05.1986 uznał, że „zarzucony B. Wysłockiemu czyn wyczerpuje dyspozycję art. 282a & 1 KK”, jednocześnie umorzył warunkowo postępowanie karne wobec niego na dwuletni okres próby, uznając m.in., że „przechowywanie nielegalnych wydawnictw zakwestionowanych w czasie przeszukania (…) nie stanowi znacznego stopnia społecznego niebezpieczeństwa (…)”, choć ilość i treść tych wydawnictw wskazywały „w sposób jednoznaczny na zamiar” ich kolportażu (jednak jego udziału w kolportowaniu nie udowodniono). Zasądzono także od B. Wysłockiego 15000 zł na rzecz Budowy Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i opłatę kosztów postępowania w wysokości 600 zł. W dniu 05.09.1986 Sąd Rejonowy w Zamościu (na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Zamościu) postanowił zastosować w stosunku do Bogdana Wysłockiego przepisy ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw i umorzył postępowanie karne wobec niego, orzekając równocześnie „przepadek dowodów rzeczowych ujawnionych u oskarżonego”. Z kolei Postanowieniem z dnia 29.06.1989 Sąd ten zastosował w odniesieniu do B. Wysłockiego abolicję na podstawie ustawy z dnia 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. Dnia 15.04.1993 Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego Rewizję nadzwyczajną (RN 630/193/92) na korzyść Bogdana Wysłockiego i dziesięciu innych osób, skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 30.05.1986, w sprawie II K 406/86. W dniu 17.06.1993 Sąd Najwyższy w Warszawie (II KRN 84/93) uznał rewizję nadzwyczajną za zasadną i uniewinnił wszystkich skazanych (w tym B. Wysłockiego) od czynów przypisanych im w 1986 roku. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził m.in., iż ówczesne „zachowania oskarżonych, inspirowane troską i niepokojem o interes państwa i społeczeństwa, podejmowane ze świadomością niebezpieczeństwa grożących represji, miały charakter działań patriotycznych, a nie kryminalnych”. Akta o sygn. IPN Lu 232/11 t. 1-9 (II K 406/86).
Dokumentacja Wydziału VI WUSW Zamość z lat 1985-1989, dotycząca ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, planów mobilizacyjno-obronnych, rozpoznania i oceny „zagrożeń” zewnętrznych i wewnętrznych na terenie woj. zamojskiego, m.in. na wypadek wojny lub stanu wyjątkowego (normatywy, plany, wytyczne, korespondencja). Bogdan Wysłocki został wymieniony w piśmie z dnia 22.08.1988, skierowanym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału VI WUSW Zamość do Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego. Jego dane wpisano tu w wykazie osób, wobec których Wydział VI składał „zamówienie” na kontrolę przesyłek pocztowych, jaką w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego prowadziłby Urząd Cenzury WUSW Zamość. Wydział VI wnosił też, aby podczas „kontroli operacyjnej przesyłek” wskazanych osób zwracano szczególną uwagę na literaturę bezdebitową, ulotki, „adresy i kontakty innych osób z figurantami”, zawiadomienia i zaproszenia na różnorodne uroczystości. Akta o sygn. IPN Lu 0254/9.
.