Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Racicki
Miejsce urodzenia: Fallingbostel
Data urodzenia: 01-01-1946
Kraj urodzenia: Niemcy
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne KW MO/WUSW Lublin z lat 1975-1987, zawierające m.in. oświadczenia, informacje operacyjne, notatki służbowe, plany rozmów ostrzegawczych. W dokumentach znajduje się "Notatka służbowa" z 14.02.1983, sporządzona przez Kierownika Sekcji IV Wydziału II KW MO Lublin na podstawie doniesienia tajnego współpracownika, który informował SB, że osoba zajmująca się kolportażem "Biuletynów" Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" dostarcza je "co pewien okres czasu w godzinach wieczornych do mieszkania Bogdana Racickiego (...), który je dalej rozpowszechnia". Włączono tu także odręczną notatkę funkcjonariusza [Wydziału V] z dnia 25.02.1983, dotyczącą Bogdana Racickiego - z danymi dotyczącymi jego nauki i miejsca zatrudnienia (tj. "Narzędziownia" FSC w Lublinie), fakcie przynależności do NSZZ "Solidarność" od 1980 roku, jak też o uzyskiwaniu od lipca 1982 roku "niepotwierdzonych" informacji, że B. Racicki "posiada częściej niż inni egzemplarze biuletynów"; wymieniono tu również personalia osób, z którymi miał on utrzymywać kontakty na terenie zakładu pracy. Akta o sygn. IPN Lu 0276/220 (265/220).
Dziennik korespondencyjny Wydziału III KW MO Lublin, prowadzony w okresie od 15.05.1982 do 28.07.1983. Pod poz. 00136 figuruje zapis z dnia 22.02.1983 z informacją o wpłynięciu z Wydziału II KW MO Lublin notatki dotyczącej kolportażu Biuletynu "Solidarności" przez Bogdana Racickiego. Z zapisu wynika, że tego samego dnia dokument ten przekazano do Wydziału V. Akta o sygn. IPN Lu 0323/1 (169/3).
Bogdan Racicki był objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Lis" nr rej. 29663, prowadzonego przez Wydział V KW MO/WUSW Lublin w okresie od 31.05.1983 do 19.01.1987. Według zachowanych dokumentów kartotecznych "podstawą zarejestrowania figuranta było prowadzenie przez niego wrogiej działalności w środowisku. Jak ustalono często posiadał przy sobie biuletyny byłej >S[olidarności]<. W dniu 08.07.1983 r. dokonano w jego mieszkaniu przeszukania, podczas którego zakwestionowano pojedyncze egzemplarze biuletynów i innych wydawnictw pozbawionych debitu. Dnia 31.08.1983 r. przeprowadzono z nim rozmowę operacyjno-sondażową, która miała na celu skłonienie go do ujawnienia nielegalnej działalności w ramach >S[olidarności]<. Rozmowa nie przyniosła rezultatu. Dnia 31.05.1984 r. figurant zwolnił się z pracy. Dnia 18.05.1984 r. z figurantem przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą [taka data w dokumencie]. W miesiącu lipcu 1984 r. założył prywatny zakład ślusarsko-tokarski. Jak wykazała prowadzona kontrola figurant nie prowadzi obecnie żadnej działalności politycznej". Materiały KE "Lis" zostały złożone w archiwum Wydziału "C" WUSW Lublin w dniu 02.06.1987, pod sygn. 11025/II (według zapisów akta zostały zmikrofilmowane - sygn. mikrofilmu 11025/2). Zniszczono je za Protokołem brakowania akt Nr 42/90 z dnia 22.01.1990. Akta o sygn. 11025/II zostały wybrakowane. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wykazy dowodów rzeczowych zabezpieczonych przez Wydział Śledczy KW MO Lublin do prowadzonych postępowań przygotowawczych, stanowiące załączniki do Księgi dowodów rzeczowych (obejmują czynności wykonywane w 1982 i częściowo w 1983 roku w odniesieniu do spraw zarejestrowanych w roku 1982). Znajduje się tu m.in. "Wykaz dowodów rzeczowych [bez numeru]" do postępowania nr RSD 64/82, w którym wymieniono nielegalne wydawnictwa znalezione podczas przeszukań w mieszkaniach trzech osób, w tym "podczas czynności opisanych (...) w protokole przeszukania mieszkania Bogdana Racickiego z dnia 8 lipca 1983 r. o godz. 7.00". Akta o sygn. IPN Lu 0192/33 t. 28 (194/31 b).
Materiały administracyjne Wydziału III "A"/Wydziału V KW MO/WUSW Lublin, zawierające informacje z lat 1979-1984 dotyczące sytuacji panującej w zakładach przemysłowych na terenie województwa lubelskiego. Bogdan Racicki występuje w "Informacji dot. nielegalnych grup działających na terenie woj. lubelskiego" z dnia z dnia 14.10.1983, w punkcie odnoszącym się do Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" FSC w Lublinie, jako jeden z kolporterów Biuletynu >Solidarność< FSC Lublin oraz ulotek o treści antypaństwowej". Akta o sygn. IPN Lu 0374/27 (71/27).
Z Bogdanem Racickim przeprowadzono dnia 16.05.1984 rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, w której "ostrzeżono B. Racickiego przed grożącymi sankcjami karnymi w przypadku niezaniechania prowadzenia działalności na rzecz NSZZ >S[olidarność]<". Rozmowę przeprowadzał Wydział V, zarejestrowano ją w Wydziale "C" WUSW Lublin dnia 28.05.1984, pod poz. 1206. W zapisach kartotecznych występują rozbieżności w dacie dziennej przeprowadzenia rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z B. Racickim. Na kartach E-14 z kartotek ogólnoinformacyjnych MSW oraz WUSW Lublin, które odnoszą się do akt sygn. 11025/II, wpisano jako datę przeprowadzenia rozmowy 18.05.1984. Karty (Mkr-2 i E-14) z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Lublin.
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Lublin, zawierające rejestr rozmów ostrzegawczych z lat 1982-1983 oraz wykaz osób skazanych przez sądy i kolegia ds. wykroczeń z lat 1982-1988. Bogdan Racicki figuruje w Wykazie rozmów ostrzegawczych - zarejestrowano w Wydziale "C" WUSW Lublin dnia 28.05.1984, pod poz. 1206, jednostka operacyjna - Wydział V WUSW Lublin. Akta o sygn. IPN Lu 0276/196 (265/196).
Informacje dotyczące Bogdana Racickiego umieszczono w komputerowym zbiorze danych SB (ZSKO). Zapis (ZSKO-88) zawiera informację o objęciu go kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego z uwagi na to, że "prowadził wrogą działalność". Sprawę "zdjęto z ewidencji" 30.06.1987, po przeprowadzeniu z B. Racickim rozmowy ostrzegawczej, zaś w archiwum złożono akta - sygn. 11025/II oraz mikrofilm - sygn. 11025/2. Drugi zapis (ZSKO-90) obejmuje jedynie dane personalne, adres zamieszkania i miejsce pracy, bez odniesień do działań prowadzonych przez SB wobec Bogdana Racickiego. "Informacje o osobie" z komputerowego zbioru danych Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
.