Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Michał
Nazwisko: Czerniec
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 10-09-1920
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogdan Czerniec występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP we Wrocławiu w roku 1955, dotyczącej "nieleg.[alnej] org.[nizacji] Rz.P.W. [Rzeczpospolita Polska Walcząca]". Sprawa liczyła 80 teczek. Materiały o sygn. 522/II zniszczono w 1971. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczego WUBP we Wrocławiu w latach 1951-1952 w sprawie o przynależność do nielegalnej organizacji "Rzeczpospolita Polska Walcząca", w tym przeciwko Bogdanowi Czerniec. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dniu 25.01.1952 i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/346 (10432/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności Bogdana Czerniec do "nielegalnej organizacji". W dniu 28.01.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Ww. został oskarżony o to, że w "okresie od lutego lub marca 1951 r. do dnia aresztowania tj. 3 listopada 1951 r. na terenie Udanina pow. Środa Śląska wszedł w porozumienie z członkami nielegalnej organizacji pod nazwą >Rzeczpospolita Polska Walcząca< (...) w celu usiłowania obalenia przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego". IPN Wr 155/341 (Pr II 490/51).
Akta sądowe. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 11.02.1952 uznany winnym tego, że "w końcu lutego lub początkiem marca 1951 r. w Udaninie pow. Środa Śląska wszedł w porozumienie z członkami nielegalnej kontrrewolucyjnej organizacji (...), celem zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego i pozostawał w nim do dnia 3 listopada 1951 r. tj. do chwili aresztowania", i skazany na 4 lata więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 03.11.1951. Dnia 25.02.1953 Wojskowy Prokurator Rejonowy we Wrocławiu wydal Postanowienie o zastosowaniu amnestii i złagodził zasądzony wyrok o 1/3 ( wyznaczył koniec kary na 03.07.1954). Dnia 05.08.1953 WSR we Wrocławiu wydal Postanowienie o warunkowym zwolnieniu Bogdana Czerniec z odbycia reszty kary. Karę więzienia odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Więzieniu w Kłodzku, Ośrodkach Pracy Więźniów w Jaroszowie i Jelczu, skąd został zwolniony 10.08.1953. Dnia 29.11.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Bogdana Czerniec z dnia 11.02.1952. IPN Wr 21/4805 (Sr 59/52), IPN Wr 400/358 (III Ko 502/91/un).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1980. Charakterystyka dotycząca "reakcyjnej nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Kresowiak< /do 1950 roku/, następnie >Rzeczpospolita Polska Walcząca<, działającej na terenie b. woj. wrocławskiego". Bogdan Czerniec występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/172 (F-172).
Dnia 17.03.1971 zarejestrowany pod nr. 27139 przez Wydz. II KW MO we Wrocławiu w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Filmowiec" (nr rej. 26251). W ramach prowadzonej sprawy wobec Bogdana Czerniec zastosowano inwigilację korespondencji i podsłuch telefoniczny. Był on kontaktem głównego figuranta sprawy-obywatela Niemiec, który w roku 1970 nakręcił dwa filmy na terenie Wrocławia i był podejrzewany o powiązania z "wrogimi ośrodkami NRF prowadzącymi wrogą działalność przeciwko Polsce". Wyrejestrowany ze sprawy 21.12.1971. IPN Wr 497/596 (100346/II, IPNBU Z 001395/11).
.