Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Katarzyna Helena
Nazwisko: Piwowarska
Nazwisko rodowe: Surma
Miejsce urodzenia: Hrubieszów
Data urodzenia: 02-03-1967
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Marian
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta obejmujące skomasowane materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Informator" (nr rej. 8774) pionu V i III RUSW Hrubieszów, Sprawy Kontrolnej krypt. "Informator" (nr rej. 8777) Wydziału V i III WUSW Zamość, Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pionierzy” (nr rej. 11420) pionu VI i III RUSW Hrubieszów oraz akta kontrolne postępowania przygotowawczego Wydziału Śledczego WUSW Zamość (nr RSD 4/86), złożone w archiwum Sekcji "C" WZO WUSW Zamość pod sygn. 188/III, do których włączono następnie zarchiwizowaną dokumentację wymienionych spraw operacyjnych. Dołączono tu także dokumenty ze Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Apel” (nr rej. 11132) RUSW Hrubieszów, założonej w związku z faktem kolportażu w dniach 11-12.10.1985 na terenie Hrubieszowa „ulotek pn. >Apel< sygnowanych przez tzw. Radę Solidarności Walczącej w Lublinie (…)”, w których zawarto informację, że „w posiadaniu” tych ulotek była m.in. Katarzyna Surma. SOR "Informator" (nr rej. 8774) został założony przez RUSW Hrubieszów dnia 25.01.1984, zaś sprawę kontrolną (nr rej. 8777) zarejestrował Wydział V WUSW Zamość w dniu 27.01.1984. Jak wynika z dokumentów, SOR „Informator” prowadzony przez SB w Hrubieszowie był też nadzorowany przez Departament V MSW. Sprawy te dotyczyły "wrogiej działalności w środowisku miejskim Hrubieszowa (...) w postaci kolportażu nielegalnego Informatora >S[olidarności]< Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie" oraz Biuletynów NSZZ „Solidarność", które "nieznani sprawcy" wrzucali do skrzynek pocztowych mieszkańców, w tym głównie do skrzynek "byłych pracowników aparatu politycznego i państwowego". Dnia 20.02.1986 materiały SOR „Informator” (nr rej. 8774) włączono w całości do SOR „Pionierzy”, zaś sprawę kontrolną „Informator” (nr rej. 8777) nadal prowadzono odrębnie. W dniu 31.01.1986, w oparciu o „zawiadomienie obywatelskie” dotyczące powyższych przypadków kolportażu nielegalnych wydawnictw, Wydział Śledczy WUSW Zamość wszczął postępowanie przygotowawcze, zarejestrowane pod nr RSD 4/86. SOR „Pionierzy" (nr rej. 11420), prowadzono w okresie od 01.02.1986 do 12.05.1987 w związku z kolportażem w m. Gozdów Informatorów NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego, ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu w 1985 roku oraz literatury bezdebitowej. „W wyniku działań operacyjno-śledczych” ustalono grupę młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie, skupioną wokół nauczyciela historii Janusza Woźnicy, należącą do „grona odbiorców i kolporterów nielegalnych wydawnictw”. W grupie tej znalazła się także Katarzyna Surma, uczennica IV klasy hrubieszowskiego LO. Została ona zarejestrowana jako „figurantka” SOR „Pionierzy” dnia 17.02.1986 pod nr rej. 11511. W dokumentach dot. SOR „Pionierzy” znajduje się wzmianka, iż w dniach 03-05.02.1986 „u osób wchodzących w skład grupy skupionej wokół J. Woźnicy dokonano szeregu przeszukań”. Przeszukanie przeprowadzono także w miejscu zamieszkania K. Surmy - „z wynikiem negatywnym”. Natomiast dnia 04.02.1986 oraz 25.02.1986 Katarzynę Surmę przesłuchiwano w ramach postępowania WUSW Zamość nr RSD 4/86. Z kolei 08.03.1986, „w pomieszczeniach RUSW Hrubieszów” przeprowadzono z nią (w obecności jej ojca) rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą – „w związku z otrzymywaniem literatury bezdebitowej i Informatorów >S[olidarności]< oraz podpisaniem petycji mówiącej o zmianie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego w stosunku do nauczyciela historii Janusza Woźnicy”. Funkcjonariusz SB prowadzący SOR „Pionierzy” odnotował w odniesieniu do K. Surmy m.in.: „inteligentna, zawzięta, posiada negatywny stosunek do organów ścigania”, „(…) nie uczestniczyła w wyborach do Sejmu PRL w 1985 r.”. Podkreślał też, że w procesie przeciwko J. Woźnicy występowała w charakterze świadka, jednak „zarówno podczas postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu przed sądem wykazała niewłaściwą postawę zaprzeczając wszystkim faktom (…)”. Z uwagi na to, że „w toku realizacji sprawy wyjaśniono wszystkie okoliczności związane z kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie rej. hrubieszowskiego”, zakończono prowadzenie SOR „Pionierzy”, a materiały złożono dnia 12.05.1987 w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW Zamość pod sygn. 1532/II. Jednocześnie podjęto decyzję o objęciu dotychczasowych „figurantów” sprawy "Pionierzy" (w tym Katarzyny Surmy) kontrolą operacyjną w ramach kwestionariuszy ewidencyjnych. Akta kontrolne postępowania przygotowawczego RSD 4/86 złożono w archiwum 12.01.1988 pod sygn. 188/III. Dnia 19.01.1988 włączono do nich materiały archiwalne o sygn. 1532/II. IPN Lu 027/108 t. 1, 2, 7 (1532/II,188/III) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Kaśka" nr rej. 13111, prowadzonego przez RUSW Hrubieszów w okresie od 13.05.1987 do 30.08.1989 w celu kontroli operacyjnej Katarzyny Piwowarskiej (Surmy), wówczas studentki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z uwagi na jej "działalność w przeszłości" oraz "możliwość podjęcia negatywnej działalności politycznej". W materiałach znajdują się również dokumenty ze Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Pionierzy" (nr rej. 11420), którego "figurantką" była K. Surma. Materiały KE "Kaśka" złożono w archiwum Sekcji "C" WZO WUSW Zamość dnia 26.08.1989 pod sygn. 2228/II, zostały one również zmikrofilmowane (sygn. mikrofilmu 2228/2). Według zapisów ewidencyjnych dokumentację archiwalną zniszczono za Protokołem brakowania akt nr 7/89 z dnia 30.10.1989, jednak zarówno akta, jak i mikrofilm zachowały się. IPN Lu 077/708 (2228/II), IPN Lu 0383/10 (2228/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1983-1989, zawierające informacje na temat "sytuacji w środowisku naukowym (wymiana naukowa z zagranicą) i harcerskim (harcerska akcja letnia)". W aktach znajdują się dokumenty dotyczące Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Kaśka" nr rej. 13111, prowadzonego przez RUSW Hrubieszów, w ramach którego Katarzyna Piwowarska (Surma) była kontrolowana operacyjnie. IPN BU 01232/5 (V Ds. 163/91, 200/92).
W aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. Asesor" (nr rej. 12810), prowadzonego przez pion. III RUSW Hrubieszów w odniesieniu do innej osoby, znajduje się jeden z egzemplarzy "Analizy" z dnia 25.08.1989, sporządzonej przez funkcjonariusza pionu III RUSW Hrubieszów, dotyczącej kwestionariuszy ewidencyjnych założonych na kilkoro uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie, którzy należeli do grupy "uczniów wyselekcjonowanych" przez nauczyciela historii w tej szkole - J. Woźnicę i zaangażowanych w kolportaż "ulotek i innych wydawnictw bezdebitowych". Wymieniono tu również Katarzynę Surmę, objętą kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Kaśka" nr rej. 13111. Jak stwierdzono, po ukończeniu liceum osoby te podjęły dalszą naukę poza Hrubieszowem, tracąc ze sobą kontakt, nie uzyskano też informacji świadczących o podejmowaniu przez nie dalszej "negatywnej działalności politycznej". W związku z tym podjęto decyzję o zaniechaniu "kontroli operacyjnej figurantów" i złożeniu materiałów do archiwum, jednakże pozostawiając informację o nich "w ewidencji [operacyjnej Sekcji] >C<". IPN Lu 077/702 (2222/II).
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. Zenek" nr rej. 13110, prowadzonego przez pion III RUSW Hrubieszów w odniesieniu do innej osoby. Znajdują się w nich dokumenty dotyczące m.in. Katarzyny Surmy. Została ona wymieniona w "Analizie Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. >Pionierzy< nr ewid. 11420" z dnia 29.03.1987 - jako "figurantka" tej sprawy oraz świadek w postępowaniu przygotowawczym i procesie nauczyciela historii Janusza Woźnicy. Równocześnie, w związku z zakończeniem prowadzenia SOR "Pionierzy", wskazano tu także na zasadność dalszej kontroli operacyjnej wobec dotychczasowych "figurantów" (w tym K. Surmy) - w ramach kwestionariuszy ewidencyjnych. W materiałach KE "Zenek" znajduje się również jeden z egzemplarzy "Analizy" z dnia 25.08.1989, dotyczącej kwestionariuszy ewidencyjnych "założonych na" kilkoro uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie, a wśród nich Katarzynę Surmę, objętą kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Kaśka" nr rej. 13111 (z konkluzją zakończenia tej kontroli, ale pozostawienia osób w "ewidencji operacyjnej"). IPN Lu 077/707 (2227/II).
.