Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Jacek
Nazwisko: Policha
Miejsce urodzenia: HRUBIESZÓW
Data urodzenia: 05-01-1967
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Grażyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta obejmujące skomasowane materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Informator" (nr rej. 8774) pionu V i III RUSW Hrubieszów, sprawy kontrolnej krypt. "Informator" (nr rej. 8777) Wydziału V i III WUSW Zamość, Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pionierzy” (nr rej. 11420) pionu VI i III RUSW Hrubieszów oraz akta kontrolne postępowania przygotowawczego Wydziału Śledczego WUSW Zamość (nr RSD 4/86), złożone w archiwum Sekcji "C" WZO WUSW Zamość pod sygn. 188/III, do których włączono następnie zarchiwizowaną dokumentację wymienionych spraw operacyjnych. Dołączono tu także dokumenty ze sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Apel” (nr rej. 11132) RUSW Hrubieszów, założonej w związku z faktem kolportażu w dniach 11-12.10.1985 na terenie Hrubieszowa „ulotek pn. >Apel< sygnowanych przez tzw. Radę Solidarności Walczącej w Lublinie (…)”. SOR "Informator" (nr rej. 8774) został założony przez RUSW Hrubieszów 25.01.1984, zaś sprawę kontrolną (nr rej. 8777) zarejestrował Wydział V WUSW Zamość w dniu 27.01.1984. Jak wynika z dokumentów, SOR „Informator” prowadzony przez SB w Hrubieszowie był też nadzorowany przez Departament V MSW. Sprawy te dotyczyły "wrogiej działalności w środowisku miejskim Hrubieszowa (...) w postaci kolportażu nielegalnego Informatora >S[olidarności]< Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie" oraz Biuletynów NSZZ „Solidarność", które "nieznani sprawcy" wrzucali do skrzynek pocztowych mieszkańców, w tym głównie do skrzynek "byłych pracowników aparatu politycznego i państwowego". Dnia 20.02.1986 materiały SOR „Informator” (nr rej. 8774) włączono w całości do SOR „Pionierzy”, zaś sprawę kontrolną „Informator” (nr rej. 8777) nadal prowadzono odrębnie. W dniu 31.01.1986, w oparciu o „zawiadomienie obywatelskie” dotyczące powyższych przypadków kolportażu nielegalnych wydawnictw, Wydział Śledczy WUSW Zamość wszczął postępowanie przygotowawcze, zarejestrowane pod nr RSD 4/86. SOR „Pionierzy" (nr rej. 11420) prowadzono w okresie od 01.02.1986 do 12.05.1987 w związku z kolportażem w m. Gozdów Informatorów NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego, ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu w 1985 roku oraz literatury bezdebitowej. „W wyniku działań operacyjno-śledczych” ustalono grupę młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie, skupioną wokół nauczyciela historii Janusza Woźnicy, należącą do „grona odbiorców i kolporterów nielegalnych wydawnictw”. W grupie tej znalazł się także Janusz Policha - wówczas uczeń czwartej (maturalnej) klasy hrubieszowskiego Liceum. Służba Bezpieczeństwa ustaliła m.in., że był on jednym z dwóch "sprawców" kolportażu "Informatorów" Regionu Środkowo-Wchodniego NSZZ "Solidarność", który miał miejsce 28.01.1986 w m. Gozdów. Janusz Policha został zarejestrowany jako „figurant” SOR „Pionierzy” dnia 07.02.1986 pod nr rej. 11446. Wcześniej (31.01.1986) przeprowadzono przeszukania w jego domu oraz przeszukano jego samego. Następnie przesłuchano go i postawiono zarzuty. Dodatkowo, dnia 08.03.1986, w siedzibie RUSW Hrubieszów z J. Polichą (w obecności jego ojca) przeprowadzono "rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą" w związku z otrzymywaniem i kolportowaniem przez niego wydawnictw bezdebitowych oraz "sporządzeniem petycji do władz wojewódzkich" w sprawie uchylenia tymczasowego aresztu wobec Janusza Woźnicy. Z uwagi na to, że „w toku realizacji sprawy wyjaśniono wszystkie okoliczności związane z kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie rej. hrubieszowskiego”, zakończono prowadzenie SOR „Pionierzy”, a materiały złożono dnia 12.05.1987 w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW Zamość pod sygn. 1532/II. Jednocześnie podjęto decyzję o objęciu dotychczasowych „figurantów” sprawy "Pionierzy" (w tym Janusza Polichę) kontrolą operacyjną w ramach kwestionariuszy ewidencyjnych. Akta kontrolne postępowania przygotowawczego RSD 4/86 złożono w archiwum 12.01.1988 pod sygn. 188/III. Dnia 19.01.1988 włączono do nich materiały archiwalne o sygn. 1532/II. Akta o sygn. IPN Lu 027/108 t. 1, 7 (1532/II WUSW Zamość, 188/III WUSW Zamość), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego nr RSD 4/86, prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Zamość w 1986 r. przeciwko grupie osób podejrzanych o rozpowszechnianie "nielegalnych wydawnictw" sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" na terenie m. in. Hrubieszowa, Gozdowa i Terebińca, tj. o przestępstwo z art. 282 kodeksu karnego i art. 45 ustawy Prawo prasowe. Jednym z podejrzanych był Janusz Policha. Dnia 31.01.1986 w jego domu dokonano przeszukań, podczas których zakwestionowano m. in. wydawnictwa NSZZ "Solidarność". Jego samego także przeszukano, znajdując przy nim metalowy znaczek "Solidarności". W tym samym dniu J. Policha został zatrzymany i przesłuchany w RUSW Hrubieszów w charakterze podejrzanego. Postawiono mu też zarzuty. Z aresztu zwolniono go 01.02.1986. Prokurator Rejonowy w Hrubieszowie (nr rep. Ds-85/86) zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. Dnia 27.02.1986 J. Policha był ponownie przesłuchiwany (tym razem w Zamościu). W dniu 10.04.1986 postępowanie przejęła Prokuratura Wojewódzka w Zamościu, wszczynając śledztwo nr rep. Ds-2/86/S. Dnia 11.04.1986 został skierowany do sądu akt oskarżenia obejmujący trzy osoby, w tym Janusza Polichę. Oskarżono go o to, że "od daty bliżej nieustalonej do dnia 31 stycznia 1986 r. w Terebińcu i Gozdowie woj. zamojskiego współdziałając z innymi osobami, podejmował działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego poprzez kolportaż bezdebitowych i nie mających prawnego obiegu w PRL wydawnictw”. Z akt wynika, że rozprawa rozpoczęła się 09.05.1986 przed Sądem Rejonowym w Hrubieszowie, jednakże Prokurator Wojewódzki w Zamościu zażądał przekazania jej do Sądu Rejonowego w Zamościu (nr IIK 480/86). W dniu 12.06.1986 przed tym Sądem zapadł wyrok skazujący Janusza Polichę na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, grzywnę w wysokości 35 tys. zł oraz dozór kuratora sądowego. Akta kontrolne postępowania przygotowawczego RSD 4/86 złożono w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW Zamość 12.01.1988 pod sygn. 188/III; zawierają one także dokumenty i informacje dotyczące postępowania prokuratorskiego oraz sądowego. Następnie do akt tych dołączono materiały archiwalne o sygn. 1532/II. Akta o sygn. IPN Lu 027/108 t. 2 (188/III WUSW Zamość), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
"Rejestr śledztw i dochodzeń" Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Zamość z lat 1975-1990. Znajduje się tu zapis dotyczący postępowania przygotowawczego nr 4/86, wszczętego 31.01.1986 w oparciu o informację otrzymaną z RUSW Hrubieszów na temat rozplakatowania w dniu 28.01.1986 w Gozdowie "Informatorów" Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność". Wymieniono tu trzech podejrzanych (a następnie oskarżonych) o dokonanie tego czynu, w tym Janusza Polichę. Odnotowano również, jakie wyroki zapadły następnie wobec każdego z nich. Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie prowadziła postępowanie nr Ds- 85/86 od 31.01.1986, zaś dnia 10.04.1986 przekazano je Prokuraturze Wojewódzkiej w Zamościu (Ds-2/86/S). W dniu 12.06.1986 Sąd Rejonowy w Zamościu skazał J. Polichę na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, 35 tys. zł grzywny i dozór kuratora na 2 lata. IPN Lu 0338/80 (32/80).
"Dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych i osób podejrzanych" Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Zamość z lat 1975-1990. Zawiera on zapis dotyczący postępowania przygotowawczego nr 4/86, zarejestrowanego 10.02.1986, które Wydział Śledczy wszczął w związku z podejrzeniem "działań w celu wywołania niepokoju publ.[icznego] - art. 282 par. 1 kk i [art.] 45 prawa prasowego", czego mogły dopuścić się trzy osoby, w tym Janusz Policha. W prokuraturze zarejestrowano sprawę pod nr Ds- 85/86. Dnia 12.06.1986 Sąd Rejonowy w Zamościu orzekł wobec Janusza Polichy karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, grzywnę w wysokości 35 tys. zł oraz dozór kuratora sądowego przez 2 lata. Natomiast 05.09.1986 nastąpiło umorzenie postępowania karnego wobec niego na mocy ustawy z dnia 17.07.1986 o amnestii. IPN Lu 0276/180 (265/180).
"Karty ewidencyjne osób zatrzymanych i aresztowanych" Wydziału Śledczego WUSW Zamość z lat 1985-1986. Znajduje się tu również karta ewidencyjna dotycząca Janusza Polichy, wówczas ucznia IV klasy LO w Hrubieszowie, zatrzymanego 31.01.1986 pod zarzutem kolportażu ulotek, zwolnionego 01.02.1986. IPN Lu 0276/172 (265/172).
Akta Prokuratora Wojewódzkiego w Zamościu (nr Ds-2/86/S), dotyczące śledztwa przeciwko Januszowi Woźnicy oraz jego dwóm uczniom (z których jednym był Janusz Policha), podejrzanym, a następnie oskarżonym o "podejmowanie działań mających na celu wywołanie niepokoju publicznego poprzez kolortaż bezdebitowych i nie mających prawnego obiegu w PRL wydawnictw", tj. czyn z art. 282a par. 1 kk i art. 45 Prawa prasowego w związku z art. 10 par. 2 kk. W aktach znajduje się m.in. pismo uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, wysłane przez nich do Prokuratury Wojewódzkiej w Zamościu w obronie ich nauczyciela - Janusza Woźnicy; wśród podpisanych uczniów kl. IVe figuruje Janusz Policha. W dniu 11.04.1986 Prokuratura Wojewódzka w Zamościu skierowała do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie Akt oskarżenia, obejmujący także Janusza Polichę. Wiceprokurator Wojewódzki w Zamościu, pismem z 14.04.1986, powiadomił Dyrektora LO w Hrubieszowie o tym fakcie. Dnia 12.06.1986 Sąd Rejonowy w Zamościu (nr sprawy IIK-480/86), uznał wszystkich trzech oskarżonych winnymi zarzucanych im czynów. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Zamościu, na posiedzeniu dnia 05.09.1986 postępowanie karne wobec Janusza Polichy zostało umorzone na podstawie ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. IPN Lu 118/2 (Ds-2/86/S).
Materiały (akta oraz mikrofilm) Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Jacek" nr rej. 13116, prowadzonego przez pion III RUSW Hrubieszów w okresie od 13.05.1987 do 30.08.1989 w celu kontroli operacyjnej Janusza Polichy - w związku z jego działalnością w przeszłości (kolportaż "Informatorów" NSZZ "Solidarność" i ulotek, za co został skazany) oraz podejrzeniem możliwości ponownego podjęcia "działalności sprzecznej z prawem". Stwierdzono tu, że J. Policha uczestniczył w akcjach kolportażowych w 1985 i w 1986 roku. Dnia 30.08.1989 zaniechano prowadzenia kwestionariusza , ponieważ "nie uzyskano informacji świadczącej o podejmowaniu (...) negatywnej działalności politycznej". Materiały KE "Jacek" złożono w archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Zamość pod sygn. 2226/II, następnie zostały one zmikrofilmowane (sygn. mikrofilmu: 2226/2). Z zapisu w Protokole brakowania akt nr 7/89 z dnia 30.10.1989 wynika, że dokumentację zamierzano zniszczyć, jednak zarówno akta, jak i mikrofilm zachowały się. Akta o sygn. IPN Lu 077/706 (2226/II WUSW Zamość), mikrofilm o sygn. IPN Lu 0383/8 (2226/2 WUSW Zamość), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1983-1989, zawierające informacje dotyczące sytuacji w środowisku naukowym i harcerskim. W aktach znajdują się dokumenty dotyczące Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Jacek" nr rej. 13116 WUSW Zamość, w ramach którego kontrolowano operacyjnie Janusza Polichę. IPN BU 01232/5 (V Ds. 163/91).
.