Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Motyka
Miejsce urodzenia: Cisiec
Data urodzenia: 29-09-1955
Imię ojca: Rudolf
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Litera” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 19.01.1982 pod numerem BB-5705 i prowadzona była przez Wydział III KWMO Bielsko-Biała. Sprawę wszczęto w dn. 10.01.1982 w związku z ujawnieniem na terenie miejscowości Cisiec „antypaństwowych napisów” wykonanych białą farbą na budynkach użyteczności publicznej. Tadeusz Motyka, autor „wrogich napisów” został zarejestrowany do SOR „Litera” w dn. 19.01.1982 pod numerem BB-5706. Sprawę zakończono w dn. 16.08.1982 w związku z „udowodnieniem działalności antypaństwowej poprzez wykonywanie napisów o treści antypaństwowej” i skazaniem ww. na karę więzienia. W dniu 07.09.1982 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Bielsko-Biała pod sygn. 1237/II. IPN Ka 047/1007 (1237/II).
Akta prokuratorskie. W dniu 11.01.1982 Prokuratura Rejonowa w Żywcu wszczęła śledztwo prowadzone w trybie doraźnym w sprawie malowania haseł antypaństwowych na budynkach użyteczności publicznej (sygn. akt Ds. 21/82/S). W związku z prowadzonym śledztwem ww. został przesłuchany, obwiniony z art. 280 § 2 kk i tymczasowo aresztowany. W dn. 11.01.1982 śledztwo przekazano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie (sygn. akt Pg. Śl.II-12/82) wg właściwości. W dniu 25.01.1982, ww. został oskarżony o to, że w nocy z 2 na 3 stycznia 1982 oraz w dn. 09.01.1982 w miejscowości Cisiec „publicznie lżył i wyszydzał ustrój PRL i jej naczelne organy” przez wypisywanie farbą na budynkach użyteczności publicznej „haseł rozpowszechniających fałszywe wiadomości o tych organach i poniżających je w oczach opinii publicznej”, a także „nawołujących do popełnienia zbrodni”. W dniu 25.01.1982 Tadeusz Motyka został przekazany do dyspozycji Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie. IPN Kr 97/919 (Pg Śl.II-12/82).
Akta sądowe. W dniu 12.02.1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji w Krakowie (sygn. akt So.W. 88/82), uznał Tadeusza Motykę za winnego popełnienia zarzucanych w akcie oskarżenia czynów (art. 280 § 2 kk w zw. z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk) i skazał na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, zasądził również podanie wyroku do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu. W dniu 07.03.1982 Naczelny Prokurator Wojskowy wniósł od wyroku rewizję na niekorzyść ww. W dniu 10.05.1982 Sąd Najwyższy (sygn. akt N.21/82) w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej Naczelnego Prokuratora Wojskowego, skorygował zaskarżony wyrok (sygn. akt So.W. 88/82) przez orzeczenie dodatkowej kary pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. W dniu 05.04.1983 uchwałą Rady Państwa ww. został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem 2 letniego okresu próby. W dniu 03.11.1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na mocy ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983 darował ww. karę 3 lat pozbawienia wolności i karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. IPN BU 1357/120 (So.W. 88/82).
Dokumenty wytworzone w związku z aresztowaniem ww. (zatrzymany 09.01.1982), który od 12.01.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej osadzony na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Żywcu z 11.01.1982 (sygn. akt Ds.21/81/S). Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazany 12.02.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności (sygn. akt So.W. 88/82). W dniu 16.03.1982 Tadeusz Motyka przewieziony został do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju, a 29.04.1982 ponownie do Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej. Od dn. 07.06.1982 ww. przebywał w Areszcie Śledczym w Zabrzu, w dn. 14.06.1982 przewieziony został do Zakładu Karnego we Włocławku, a od 18.06.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony 11.04.1983 na podstawie Uchwały Rady Państwa dotyczącej zwolnienia warunkowego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. IPN By 98/228 (39/536).
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem z dn. 31.05.1994 (sygn. WRN 40/94), uwzględnił rewizję nadzwyczajną od wyroków Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 12.02.1982 (sygn. akt So.W 88/82) oraz Sądu Najwyższego-Izba Wojskowa w Warszawie z dn. 10.05.1982 (sygn. akt N.21/82) i zaskarżone wyroki zmienił przez uniewinnienie Tadeusza Motyki od zarzucanego mu czynu. IPN BU 1357/120.
Darowizna. Ankieta dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989 wypełniona przez Tadeusza Motykę. IPN BU 2831/398.