Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisława Kazimiera
Nazwisko: Sobieraj
Nazwisko rodowe: Bartos
Miejsce urodzenia: Józefów
Data urodzenia: 08-05-1934
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Solidarność Wiejska”, nr rej. 3620, wszczęta na polecenie dyrektora Departamentu IV MSW, prowadzona od 28.01.1981 przez Wydział III „A” KW MO w Sieradzu, następnie od 28.02.1981 przez Wydział IV KW MO w Sieradzu. W dniu 06.04.1981 Stanisławę Sobieraj zarejestrowano do sprawy pod nr. 3720. Została objęta kontrolą operacyjną SB w związku w pełnieniem funkcji wiceprzewodniczącej Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Sieradzu. SO krypt. „Solidarność Wiejska” zakończono 25.05.1981 włączeniem materiałów do nowo założonej SO krypt. „Plon”, nr rej. 3778. Materiałów SO krypt. „Solidarność Wiejska” brak. Materiały SO krypt. „Plon” zdjęto z ewidencji 26.01.1990 i zniszczono bez archiwizacji w jednostce operacyjnej. Dn. 20.03.1982 zmieniono kategorię rejestracji S. Sobieraj na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Krzykacz” pod tym samym numerem rejestracyjnym 3720. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania. Internowana na wniosek z dn. 10.12.1981 Wydziału IV KW MO w Sieradzu, na mocy decyzji nr 34 Komendanta Wojewódzkiego MO w Sieradzu z dnia 13.12.1981. Podstawą do zatrzymania Stanisławy Sobieraj była dotychczasowa działalność w NSZZ RI „Solidarność”. W decyzji podano: „wrogo ustosunkowana do aktualnej polityki partii i rządu”. Internowanie uchylono na mocy decyzji nr 26 z dn. 18.02.1982. Występuje w wykazach alfabetycznych osób internowanych w okresie stanu wojennego. W dniu 01.03.1982 funkcjonariusze SB dokonali przeszukania pokoju w którym przebywała podczas internowania w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona 02.03.1982. IPN Ld 053/35 t. 26 (2/25/90), IPN Kr 010/12080 t.7 (15952/II), BU 01152/34, IPN Po 161/1 poz. 7642, IPN Po 561/1.
Akta osobowe internowanego. Internowana w okresie 13.12.1981 - 02.03.1982. Zatrzymana 13.12.1981 przez KW MO w Sieradzu, od 15.12.181 osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Poznaniu (Areszt Śledczy ul. Młyńska) następnie w dniu 10.01.1982 przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. IPN Bi 48/19.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Krzykacz”, nr rej. 3720, prowadzony od 20.03.1982 kolejno przez przez jednostki SB w Sieradzu: Wydział IV KW MO, RUSW, Wydział VI WUSW. Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej Stanisławy Sobieraj – wiceprzewodniczącej WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Sieradzu. Prowadzenie KE zakończono 30.11.1989 w związku z cyt. „zaprzestaniem wrogiej działalności”. W dniu 18.12.1989 sprawę zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Sieradzu pod nr. 1312/II. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej za protokółem brak. nr RO-001/90 z 26.01.1990. Materiały o sygn. arch. 1312/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Inwigilowana w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Układ-1”, która była prowadzona w okresie 29.09.1983 - 20.02.1986 (nr rej. 4761) przez Wydz. V WUSW Sieradz. Sprawę operacyjną założono w celu kontroli i likwidacji "nielegalnej”, międzyregionalnej struktury „Solidarności", działającej na terenie Sieradza, Zduńskiej Woli, Wielunia, Konina i Kalisza. Działacze „Solidarności” zajmowali się drukowaniem i kolportażem ulotek i wydawnictw bezdebitowych m.in. biuletynu „Nasza Solidarność”. IPN Ld 055/564/J (1030/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 9/83 prowadzonego w okresie 17.12.1983 - 14.02.1984 przez Wydział Śledczy WUSW w Sieradzu przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” podejrzanym o kontynuowanie działalności w ramach zdelegalizowanego związku. W dniu 17.12.1983 przesłuchano Stanisławę Sobieraj w charakterze podejrzanej oraz dokonano rewizji w miejscu zamieszkania. Wobec braku obciążających dowodów w dniu 20.12.1983 Prokuratura Wojewódzka w Sieradzu odmówiła wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów Stanisławie Sobieraj. W dniu 30.01.1984 została ponownie przesłuchana, tym razem w charakterze świadka. IPN Ld Pf 39/47 (48/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „A-4”, nr rej. 5630 prowadzona w okresie 09.03.1984 - 08.03.1985 przez Wydział III WUSW w Sieradzu. Sprawa założona w związku z rozpowszechnianiem ulotek NSZZ "Solidarność" na terenie urzędów, zakładów pracy i szkół w Sieradzu. W aktach Stanisława Sobieraj została wymieniona jako jedna z podejrzanych o wykonanie i kolportaż ulotek. Sprawa została zakończona w związku z nie wykryciem sprawców. W dniu 22.03.1985 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Sieradzu pod sygn. 942/II, następnie wykonano mikrofilm o sygn. 942/2. IPN Ld 055/506/J (942/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Grupa”, nr rej. 6439 prowadzona w okresie 15.06.1985 - 16.10.1986 przez Wydział VI WUSW w Sieradzu. Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej grupy byłych działaczy NSZZ RI „Solidarność” podejrzanych o kontynuowanie działalności związkowej. Stanisława Sobieraj została wymieniona jako jedna z członków rozpracowywanej grupy. W materiałach wystąpiła jako była wiceprzewodnicząca WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Sieradzu, internowana oraz rozpracowywana w ramach KE krypt. „Krzykacz”. Współorganizowała oraz uczestniczyła w wyjazdach do miejsc kultu m.in. w dniach 31.08.1985 - 01.09.1985 wzięła udział w ogólnopolskiej pielgrzymce rolników na Jasna Górę. Utrzymywała ścisłe kontakty z innymi działaczami opozycyjnymi. Sprawę zakończono z powodu braku dowodów potwierdzających istnienie zorganizowanej grupy. IPN Ld 055/586/J (1071/2) mikrofilm.
Korespondencja Wydziału VI WUSW w Sieradzu dotycząca spraw mobilizacyjno-obronnych w latach 1985-1989. W materiałach znajduje krótka charakterystyka działalności S. Sobieraj, która była przewidziana do ewentualnego kolejnego internowania. Dnia 01.12.1988 w Wydziale VI WUSW Sieradz sporządzono wniosek o zaniechanie internowania Stanisławy Sobieraj. IPN Ld 053/105 (4/29/90).
W teczce personalnej oraz teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Tadek”, nr rej. 5584, prowadzonej przez Wydz. IV WUSW w Sieradzu znajdują się doniesienia TW z lat 1984-1988 na osobę Stanisławy Sobieraj. IPN Ld 0037/292 t. 1-2 (1497/I), IPN Ld 0057/978/J (1497/1) mikrofilm.
W teczce personalnej oraz teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Józek”, nr rej. 7577, prowadzonej przez Wydz. IV WUSW w Sieradzu znajdują się doniesienia TW z lat 1987-1989 na osobę Stanisławy Sobieraj. IPN Ld 0037/330 t. 1-2 (1703/I), IPN Ld 0057/1016/J (1703/1) mikrofilm.
W kartotece paszportowej Biura Paszportów MSW znajduje się zapis o zastrzeżeniu nr 24/82 na wyjazdy dla Stanisławy Sobieraj do wszystkich krajów świata, wniesionym na okres 16.02.1982 - 16.02.1984. Anulowane 17.05.1984. Brak możliwości określenia powodu zastrzeżenia. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
.