Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Dziedzic
Miejsce urodzenia: Cięcina
Data urodzenia: 05-03-1944
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze. Śledztwo RSD 37/82 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO Bielsko-Biała zostało wszczęte w dn. 25.09.1982 i dotyczyło kontynuowania zawieszonej działalności związkowej w strukturach konspiracyjnych m.in. przez rozpowszechnianie ulotek „o treści antypaństwowej mogących wywołać niepokój publiczny”. W związku z prowadzonym śledztwem Józef Dziedzic podejrzany o czyn z art. 46. ust. 1 dekretu o stanie wojennym został w dn. 29.09.1982 tymczasowo aresztowany. W dniu 23.02.1983 materiały śledztwa zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Bielsko-Biała pod sygn. 349/III, a w dn. 27.12.1989 materiały archiwalne zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 2/89. Materiały o sygn. 349/III zniszczono 27.12.1989. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe. Śledztwo RSD 37/82 wszczęte przez Wydział Śledczy KWMO Bielsko-Biała prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żywcu (25-28.09.1982, sygn. Ds. 998/82/S), następnie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie (29.09-10.11.1982, sygn. PgŚl-II-252/82) i ponownie Prokuratury Rejonowej w Żywcu (od 10.11.1982, sygn. Ds. 1173/82/S). W związku z prowadzonym śledztwem ww. został w dn. 02.12.1982 oskarżony o to, że wiosną 1982 w Węgierskiej Górce będąc członkiem prawnie zawieszonego NSZZ „Solidarność” nie odstąpił od udziału w takiej działalności, lecz ją kontynuował poprzez drukowanie biuletynu związkowego i przechowywanie przyrządów służących do powielania wydawnictw związkowych, tj. o czyn z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Żywcu z dn. 28.01.1982 (sygn. akt II K 638/82) ww. uznany został za winnego zarzucanych czynów i skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. W dn. 31.03.1983 Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej (II Wz 125/83) wydał postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Na mocy ustawy z 29.05.1989, Sąd Rejonowy w Żywcu postanowieniem z 20.06.1989 uznał, że nastąpiło przebaczenie i puszczenie w niepamięć występku z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym, za który Józef Dziedzic został skazany prawomocnym wyrokiem w dn. 28.01.1983 oraz stwierdził, że skazanie to uległo zatarciu. IPN Ka 189/1 t. 1-3, 4 cz.1-11 (II K 638/82).
Akta penitencjarne. Materiały wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem Józefa Dziedzica, który od dnia 30.09.1982 (zatrzymany 27.09.1982) przebywał w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej, w związku z podejrzeniem o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust.1 i art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym. W dniu 28.01.1983 ww. został skazany przez Sąd Rejonowy w Żywcu (sygn. akt II K 638/82) na karę 8 m-cy pozbawienia wolności. Zwolniony w dn. 01.04.1983 na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dn. 31.03.1983 o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. IPN Ka 129/71 t. 1-2 (34/82).
Akta prokuratorskie. W aktach znajdują się Rewizje Nadzwyczajne składane przez Prokuratora Generalnego przed Sądem Najwyższym-Izbą Karną w 1993 (Rewizje nr 630/1-75/93). Pod numerem RN VI 630/72/93 znajduje się Rewizja Nadzwyczajna z 14.05.1993 dotycząca Józefa Dziedzica i innych osób skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Żywcu w dn. 28.01.1983. Celem rewizji była zmiana zaskarżonego wyroku przez uniewinnienie ww. od popełnienia zarzucanych czynów. IPN BU 725/14 (RN VI 630/72/93).
Darowizna Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. Akta obejmują ankietę dotyczącą oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989 wypełnioną przez Józefa Dziedzica. Ponadto w aktach znajdują się kserokopie dokumentów dotyczących śledztwa i procesu J. Dziedzica z lat 1982-1983, dot. kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN BU 2831/153.
Akta sądowe Sąd Najwyższy-Izba Karna w Warszawie wyrokiem z dn. 07.07.1993 (sygn. III KRN 116/93) uwzględnił rewizję nadzwyczajną od wyroku Sądu Rejonowego w Żywcu z dn. 28.01.1983 (sygn. akt II K 638/82) i zaskarżony wyrok zmienił w ten sposób, że uniewinnił Józefa Dziedzica od popełnienia zarzucanych mu czynów. IPN BU 3665/616.
.