Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Władysław
Nazwisko: Żółtowski
Miejsce urodzenia: Dęblin
Data urodzenia: 14-06-1927
Imię ojca: Marian
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wdowa”/„Powielacz” prowadzonej przez Wydział III i V KWMO/WUSW w Skierniewicach na grupę byłych działaczy NSZZ „Solidarność” w Skierniewicach w okresie 13.01.1981-19.08.1989. Materiały sprawy złożono do archiwum pod nr 1049/II. Zniszczono za protokołem niszczenia 2/89. Materiały archiwalne 1049/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt adm IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90).
Zarejestrowany 17.11.1981 pod nr rej 4487 przez Wydział II KWMO w Skierniewicach jako kandydat na tajnego współpracownika. 10.02.1983 nastąpiła zmiana kategorii sprawy na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Donald”, która była prowadzona przez Wydział IV KWMO w Skierniewicach. Sprawę zdjęto z ewidencji 21.03.1983, przekazano do archiwum pod sygn. 471/II. Sprawę podjął Wydział VI WUSW w Skierniewicach zmieniając kategorię na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOR). W wyniku prowadzonych działań operacyjnych uzyskano informację o kolportowaniu przez Z. Żółtowskiego nielegalnych wydawnictw „Słowo i Czyn” oraz „Biuletynu Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność woj. skierniewickiego”, której był członkiem. W ramach prowadzonej sprawy 14.10.1988 dokonano przeszukania mieszkania i pomieszczeń gospodarczych należących do Z. Żółtowskiego. Sprawę zakończono 30.08.1989 i przekazano do archiwum pod sygn. 1068/II. Materiały arch. 471/II i 1068/II zniszczono przy protokole zniszczenia 2/89. Materiały archiwalne 471/II oraz 1068/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz IPN Ld 052/75 t. 13 (5/82/90).
Z. Żółtowski występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) nr 4963 krypt. „Nowa Wieś” prowadzonej w okresie 18.11.1982-30.08.1989 przez Wydział IV KWMO/WUSW w Skierniewicach wobec grupy osób, które podjęły próbę organizowania podziemnych struktur NSZZ RI „Solidarność”. Z. Żółtowski zajmował się kolportażem prasy podziemnej. Materiały archiwalne 1067/II zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90).
Akta kontrolne śledztwa. Dochodzenie wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Skierniewicach (Ds.-403/83), prowadzone w okresie 08.06.1983-09.08.1983 przez Wydział Śledczy KWMO/WUSW w Skierniewicach (RSD 4/83) wobec osób podejrzanych o kontynuowanie działalności zdelegalizowanego NSZZ RI „Solidarność” na terenie woj. skierniewickiego. W materiałach znajdują się notatki urzędowe z listopada 1982 zawierające informacje dot. Z. Żółtowskiego sporządzone przez funkcjonariusza KWMO w Skierniewicach, oświadczenie Z. Żółtowskiego dot. jego działalności przed 13.12.1981 jako założyciela koła NSZZ RI „Solidarność” we wsi Feliksów, wiceprzewodniczącego Zarządu Gminnego w Skierniewicach, oraz jego działań i charakteru kontaktów z innymi byłymi działaczami związku po wprowadzeniu stanu wojennego. W aktach zamieszczono informację o przeprowadzeniu w dniu 06.06.1983 rewizji u Z. Żółtowskiego oraz jego zatrzymaniu. Po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony z aresztu. IPN Ld pf 36/37 (71/III), IPN Ld 052/75 t. 12 (5/82/90).
Akta prokuratorskie. W aktach dochodzenia Ds 403/83 prowadzonego w okresie 08.06.1983-09.08.1983 przez Prokuraturę Rejonową w Skierniewicach wobec osób podejrzanych o kontynuowanie działalności w zdelegalizowanym NSZZ RI „Solidarność” na terenie woj. skierniewickiego znajduje się protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oraz protokół przesłuchania Z. Żółtowskiego jako świadka z 08.06.1983. IPN Ld 47/5,6 (Ds. 403/83).
Akta kontrolne śledztwa. Dochodzenie RSD 6/86 prowadzone w okresie 01.05.1986-02.05.1986 przez Wydział Śledczy WUSW w Skierniewicach przeciwko synowi Z. Żółtowskiego i innej osobie. W ramach śledztwa 01.05.1986 dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania Z. Żółtowskiego. W aktach sprawy zamieszczono pismo ww z 06.04.1987 skierowane do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach z prośbą o spowodowanie zwrotu przedmiotów zabranych podczas rewizji, a które nie były dowodami rzeczowymi w ww sprawie. Pismem z 18.05.1987 poinformowano Z. Żółtowskiego, że przedmioty te uległy przepadkowi na rzecz skarbu państwa i nie mogą zostać zwrócone. Wg notatki zamieszczonej w aktach Z. Żółtowski wystosował skargę do Prokuratury Wojewódzkiej. Brak informacji o dalszym biegu sprawy. IPN Ld pf 36/50 (89/III).
Materiały administracyjne. W materiałach znajduje się kserokopia pisma informującego Wojewodę Skierniewickiego o powstaniu Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” Województwa Skierniewickiego, której członkiem był Z. Żółtowski. Naczelnik Wydziału VI WUSW w Skierniewicach w piśmie z dnia 20.05.1988 skierowanym do Naczelnika Wydziału Śledczego sugerował przeprowadzenie oceny prawnej możliwości ukarania osób wymienionych w piśmie przez Kolegium ds. Wykroczeń. IPN ld 052/75 t. 13 (5/82/90).
Akta kontrolne śledztwa. Postępowanie prowadzone na wniosek Wydziału VI przez Wydział Śledczy WUSW w Skierniewicach od października 1988 w sprawie o wykroczenie p-ko Z. Żółtowskiemu, oskarżonemu to, że w okresie od sierpnia do września 1988 w Skierniewicach bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniał wydawnictwa „Słowo i Czyn” oraz "Biuletyn Wojewódzkiej Rady Rolników >Solidarność< woj. skierniewickiego". W ramach śledztwa 14.10.1988 dokonano przeszukania mieszkania Z. Żółtowskiego. Wniosek o ukaranie skierowano 18.11.1988 do Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Skierniewic. Kolegium 09.01.1989 orzekło karę grzywny w wys. 50 tys. zł., przepadek przedmiotów mających związek z popełnionym wykroczeniem oraz obciążyło Z. Żółtowskiego kosztami postępowania. IPN Ld 052/48 (5/55/90), IPN Ld 052/75 t. 9 (5/82/90).
Materiały administracyjne. Na liście kandydatów do Sejmu i Senatu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” sporządzonej 04.05.1989 Z. Żółtowski figuruje jako asystent posła z woj. skierniewickiego. IPN BU 01619/29 (13n/90).
.