Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: De Fabritis
Miejsce urodzenia: Rzym
Data urodzenia: 12-03-1947
Imię ojca: Franco
Imię matki: Magier
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Łodzi dotyczące osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-1982. Julian de Fabritis został internowany na wniosek Wydziału V KW MO w Łodzi, na mocy decyzji nr 151 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dnia 16.12.1981. Podstawą do zatrzymania J. de Fabritisa była jego działalność związkowa. W materiałach został wymieniony jako jeden z organizatorów strajku z dnia 14.12.1981 w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. Decyzją Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dn. 19.12.1981 internowanie zostało zmienione na areszt tymczasowy w związku z postępowaniem, które wobec niego było prowadzone. Występuje również na wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld Pf 86/21 t. 3 (1360/III), IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1 poz. 1299.
Akta kontrolne śledztwa RSD 24/81 prowadzonego w okresie 18.12.1981 - 02.01.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi w trybie doraźnym sygn. Pg.Śl.II-4/81. Śledztwo wszczęto w związku z przesłanym przez dyrektora MPK w dniu 17.12.1981 do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi zawiadomieniem, że w dniu 14.12.1981 grupa osób, składająca się z byłych działaczy NSZZ „Solidarność” zorganizowała strajk okupacyjny na terenie MPK w Łodzi. Na mocy postanowienia Prokuratury Garnizonowej w dniu 19.12.1981 Julian de Fabritis został zatrzymany i przesłuchany, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi. W dniu 19.12.1981 przedstawiono mu zarzut współorganizacji strajku okupacyjnego w dniu 14.12.1981 na terenie MPK w Łodzi, który to zakład został w stanie wojennym objęty militaryzacją. IPN Ld Pf 86/8 (1282/III), IPN Ld Pf 15/207 (1282/III).
Akta prokuratorskie. Akta nadzoru sprawy o sygnaturze Pg.Śl.II-4/81 prowadzonej w okresie 18.12.1981-08.01.1982 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi w trybie doraźnym. Sprawę wszczęto przeciwko grupie osób podejrzanych o organizację strajku na terenie MPK w Łodzi w dniu 14.12.1981. Julian de Fabritis wystąpił jako jeden z oskarżonych. Akt oskarżenia sporządzono 09.01.1982 i w dniu 11.01.1981 skierowano do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN Ld 410/101 (Pg.Śl.II-4/81).
Akta sądowe sprawy So.W.33/82 prowadzone przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w okresie 11.01.1982 - 27.01.1982 w trybie doraźnym, przeciwko grupie osób oskarżonych o organizację strajku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi, zmilitaryzowanym w stanie wojennym. Julianowi de Fabritisowi postawiono zarzut współorganizacji strajku. Dnia 27.01.1982 wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy został skazany na 1 rok więzienia i 1 rok pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Łodzi. W dniu 29.09.1982 został warunkowo zwolniony. Po rewizji wniesionej przez Prokuratora Generalnego Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dn. 27.03.1992 uniewinnił Juliana de Fabritisa od wszystkich zarzucanych mu czynów. Dodatkowo w aktach znajduje się postanowienie Sądu POW w Bydgoszczy z dnia 25.10.1989 w którym uznał, że skazanie Juliana de Fabritisa uległo zatarciu z mocy prawa na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29.05.1989. IPN By 51/12 (So.W.33/82), IPN By 51/13 (So.W.33/82), IPN BU 738/2.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Próba”, nr rej. 44481 prowadzona w okresie 30.12.1981 - 15.04.1982 przez Wydział V KW MO w Łodzi. W dniu 30.12.1981 Julian de Fabritis został zarejestrowany pod nr. 45274 jako osoba do sprawy. SOR dot. rozpracowania grupy osób podejrzanych o zorganizowanie w dniu 14.12.1981 strajku okupacyjnego na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi. W materiałach sprawy Julian de Fabritis wystąpił jako członek Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” przy MPK w Łodzi oraz współorganizator i członek Komitetu Strajkowego z dnia 14.12.1981. W skutek działań SB został dyscyplinarnie zwolniony z pracy oraz skazany na rok więzienia. Materiały sprawy zostały 15.04.1982 złożone w archiwum Wydziału „C” KW MO w Łodzi pod sygn. 5816/II, następnie w dniu 29.05.1989 został wykonany mikrofilm o sygn. 5816/2. IPN Ld 047/359/J (5816/2) mikrofilm, IPN Ld Pf 88/1 t. 1 (2889/XA), IPN Ld Pf 88/2 t. 3 (2890/XA).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO/WUSW w Łodzi zawierające korespondencję dotyczącą udostępniania akt osób pozostających w zainteresowaniu jednostek SB. W materiałach znajduje się pismo z dnia 08.12.1986 przesłane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Łodzi z prośbą o wypożyczenie materiałów archiwalnych dotyczących Juliana de Fabritisa. IPN Ld 092/75 (2932/XA).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Czarny”, nr rej. 45534, prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajdują się doniesienia z roku 1982 na osobę Juliana de Fabritisa. IPN Ld 0040/1647 (46080/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Leszczyński”, nr rej. 44618, prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajduje się doniesienie z 26.11.1982 na osobę Juliana de Fabritisa. IPN Ld 0040/1680 (46113/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Konrad”, nr rej. 47009, prowadzonej przez Wydz. V KWMO/ WUSW Łodzi znajdują się doniesienia z 1983 roku na osobę Juliana de Fabritisa. IPN Ld 0040/1510 t. 1 (45933/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Marian”, nr rej. 45102, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Łodzi znajduje się doniesienie z 20.07.1983 na osobę Juliana de Fabritisa. IPN Ld 0082/67 (46585/I).
W aktach paszportowych znajduję się notatka służbowa z dnia 16.11.1982 naczelnika Wydziału V KW MO w Łodzi zawierająca charakterystykę działalności związkowej w NSZZ „Solidarność” Juliana De Fabritisa, gdzie pełnił funkcję członka Prezydium Komisji Zakładowej przy MPK w Łodzi. W dniu 16.12.1981 został internowany, osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 27.01.1982 skazany na karę 1 roku więzienia oraz pozbawienia praw obywatelskich. Z tych względów naczelnik Wydziału V KW MO w Łodzi nie stawiał przeszkód w sprawie wyjazdu emigracyjnego. IPN Ld 533/154314 (EALD 154314).
.