Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Zbysław
Nazwisko: Seliga
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 24-07-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjno-śledcze z lat 1982-1984 dotyczące akcji krypt. „Jodła” prowadzonej przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW w Łodzi. Celem akcji były prewencyjne zatrzymania osób podejrzanych o zamiar uczestnictwa w protestach w dniach przypadających rocznic m.in. 1-3 maja, 31 sierpnia. W materiałach znajduje się wniosek o prewencyjne zatrzymanie Sławomira Seligi datowany na dzień 26.04.1983, za powód aresztowania Służba Bezpieczeństwa uznała jego działalność opozycyjną. Przed 13.12.1981 Sławomir Seliga, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” na terenie PŁ. Po zawieszeniu działalności związku brał udział w działaniach na rzecz uwolnienia z aresztu członków NSZZ „Solidarność”, w tym celu wraz z kilkoma innymi działaczami uczestniczył w inicjatywie wystosowania listu-petycji w tej sprawie do Sejmu PRL. W dniu 29.04.1983 Sławomir Seliga został prewencyjnie zatrzymany, następnie funkcjonariusze KW MO w Łodzi przeprowadzili przeszukanie jego mieszkania oraz rozmowę ostrzegawczą. Następnego dnia tj. 30.04.1983 został zwolniony z aresztu. IPN Ld Pf 15/397 t. 1-2 (1474/III-N).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Miraż” nr rej. 45774 zarejestrowana 08.05.1982 przez Wydział III-1 KW MO w Łodzi, następnie 06.03.1984 przekwalifikowana na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). Sprawę założono w celu rozpracowania Czesława Stradowskiego. Sławomir Seliga w materiałach wystąpił jako były działacz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Łódzkiej oraz jako współtwórca listu otwartego skierowanego do Sejmu PRL, którego celem było doprowadzenie do wypuszczenia z aresztu działaczy opozycyjnych. W związku z dużą aktywnością Sławomira Seligi, SB podjęło decyzję o objęciu go kontrolą operacyjną w odrębnej sprawie. Sprawę krypt. „Miraż” zdjęto z ewidencji w dniu 13.05.1985 i złożono w archiwum pod nr. 6408/II. Materiały o sygn. 6408/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych oraz akt administracyjnych IPN BU 01232/82 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 13).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Prymus” nr rej. 47085 została zarejestrowana w dniu 07.03.1983 przez Wydział III-1 KW MO w Łodzi, następnie w dniu 23.02.1984 została przekwalifikowana na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) pod tym samym kryptonimem i numerem. Sprawę założono w celu inwigilacji Sławomira Seligi w związku z jego negatywnym stosunkiem do władz PRL. W materiałach wystąpił jako jeden z twórców petycji do Sejmu PRL o uwolnienie z aresztu działaczy NSZZ „Solidarność”, a w szczególności łódzkiego opozycjonisty Grzegorza Palki oraz jako współorganizator zbiórki pieniędzy na rzecz rodzin aresztowanych. Wielokrotnie wypowiadał się w sposób negatywny na temat ustroju i władz PRL. W celu uniknięcia zakłócenia obchodów 01.05.1983, został zatrzymany prewencyjnie w dniu 29.04.1983, w trakcie aresztowania funkcjonariusze KW MO w Łodzi przeprowadzili z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. SB podjęło działania operacyjne mające na celu skompromitowanie Sławomira Seligi w środowisku byłych działaczy opozycyjnych. Skutkiem czego było odizolowanie oraz rozluźnienie kontaktów z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”. Sprawę zakończono w dniu 24.10.1984 przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej. Dalszą kontrolę operacyjną Sławomira Seligi planowano prowadzić w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Polimer”. W dniu 02.11.1984 materiały krypt. „Prymus” zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Łodzi pod sygn. 6293/II, następnie zniszczono je za protokołem brakowania nr 1002/89 poz. 28. Materiały o sygn. 6293/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjno-kartotecznych oraz akt administracyjnych IPN BU 01232/82 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 13).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Tobiasz”, nr rej. 25255 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi, znajdują się notatki sporządzone przez funkcjonariusza SB oraz doniesienia TW na osobę Sławomira Seligi. IPN Ld 0040/2143 t. 2 (46611/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Lew”, nr rej. 45957 prowadzonej przez Wydz. III-1 KWMO w Łodzi, znajduje się notatka sporządzona przez funkcjonariusza SB oraz doniesienie TW z roku 1983 na osobę Sławomira Seligi. IPN Ld 0040/850 (44726/I).
W teczce kandydata na tajnego współpracownika (kTW) nr rej. 47848 prowadzonej przez Wydz. III-1 KWMO w Łodzi, znajduje się wyciąg z doniesienie z dnia 17.06.1983 innego tajnego współpracownika (TW) ps. „Maciek” na osobę Sławomira Seligi. IPN Ld 0040/752 (44446/I), IPN Ld 0046/818/J (44446/1) mikrofilm.
.