Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Leszek
Nazwisko: Janik
Miejsce urodzenia: Adamów
Data urodzenia: 24-10-1953
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Adamina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Janik występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Eugenia”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 02.09.1980 pod numerem KA-45327 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału III „A” KWMO Katowice. Sprawa została założona w związku z informacją dotyczącą strajku, który rozpoczął się 02.09.1980 na terenie KWK „Ziemowit” w Lędzinach jako wyraz solidarności ze strajkującymi górnikami z Rybnickiego Okręgu Węglowego i „robotnikami wybrzeża”. Na czele protestujących stanął Komitet Strajkowy, który przedstawił szereg postulatów dotyczących spraw organizacyjnych zakładu, spraw socjalnych oraz postulat utworzenia wolnych związków zawodowych. Strajk zakończono 03.09.1980 po podpisaniu przez Komisję Rządową porozumienia ze strajkującymi górnikami. Celem SOS „Eugenia” było ustalenie inspiratorów strajku oraz kontrola operacyjna sytuacji w kopalni. Stanisław Janik występuje w aktach sprawy, w związku z informacją, iż we wrześniu 1980 wszedł w skład Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Ziemowit” (zastępca przewodniczącego). W ramach sprawdzenia zastosowano środki pracy operacyjnej tj. podsłuch telefoniczny, kontrolę korespondencji, pracę Wydziału „B” zajmującego się obserwacją. W toku sprawy wykorzystano również doniesienia OZI [osobowych źródeł informacji]. SOS „Eugenia” zakończono 05.11.1980, a materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 37848/II. IPN Ka 036/1673 (37848/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Eugenia” prowadzona przez Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału V/V-2 KWMO Katowice została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 05.01.1982 pod numerem KA-47696. Sprawę założono w związku z informacją dotyczącą strajku okupacyjnego, który miał miejsce w dniach 15-24.12.1981 na terenie KWK „Ziemowit” w Tychach. Protestujący górnicy domagali się odwołania stanu wojennego, zwolnienia internowanych, a także przywrócenia działalności NSZZ „Solidarność”. Celem SOR „Eugenia” było „ustalenie przyczyn powstania strajku”, „motywów działania inspiratorów” oraz „ukaranie osób biorących czynny udział w proteście”. Ww. występuje w aktach sprawy, w związku z informacją, że w okresie strajku brał udział w organizowaniu Komitetu Pomocy dla Strajkujących, w ramach którego zbierał żywność oraz „pieniężne datki” dla protestujących górników. Rozpracowanie zakończono 16.04.1982, a w dn. 05.05.1982 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 38493/II. IPN Ka 036/2275 (38493/II).
Akta internowania. Stanisław Janik po wprowadzenia stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i w czasie trwania strajku na terenie kopalni organizował i zbierał żywność dla protestujących górników, a następnie zaangażował się w „zbiórkę na rzecz pomocy dla osób aresztowanych za udział w strajku”. Został internowany w dn. 26.03.1982 na podstawie decyzji Komendanta KWMO w Katowicach nr Ty-059. Zwolniony 23.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1460/82. W dniu 04.01.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39628/II. IPN Ka 043/589 t. 1 (39628/II).
Akta internowanego. Materiały zgromadzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr Ty-059 z dn. 26.03.1982, z uwagi na fakt, iż „podejmuje działalność związkową niezgodną z dekretem o stanie wojennym i tym samym zagraża bezpieczeństwu państwa”. W okresie od 31.03.1982 do 15.04.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, a następnie został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony 23.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. Materiały o sygn. IPN Ka 42/256 (17/82) to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/407 (17/82), IPN Ka 42/256 (17/82).
Akta internowania. Ponownie internowany na podstawie decyzji nr 579/V-2 z dn. 31.08.1982 z uwagi na fakt, iż po powrocie z internowania „zaangażował się w akcję pomocy charytatywnej i pieniężnej dla rodzin internowanych i aresztowanych” oraz organizował spotkania i nawiązywał kontakty z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”. W okresie od 17.11.1982 do 24.11.1982 przebywał na przepustce. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 1826/82 z dn. 01.12.1982. W dniu 04.01.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39628/II. IPN Ka 043/589 t. 2 (39628/II).
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z powtórnym internowaniem ww., który od dn. 01.09.1982 (zatrzymany 29.08.1982) przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. W okresie od 17.11.1982 do 24.11.1982 na mocy decyzji nr 238/82 o czasowym uchyleniu internowania ww. udzielono przerwy w odbyciu kary. Zwolniony w dn. 01.12.1982 na podstawie decyzji nr 1826/82. Materiały o sygn. IPN Ka 42/257 (34/82) to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/764 (34/82), IPN Ka 42/257 (34/82).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Puchacz została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 14.10.1982 pod nr KA-51125 i była prowadzona przez Wydział V-2 KWMO Katowice. Sprawę założono w związku z informacją dotyczącą „nielegalnej grupy” działającej na terenie miasta Tychy, która zajmuje się „produkcją i kolportażem ulotek o treści antypaństwowej”. Celem sprawdzenia było ustalenie członków grupy, „charakteru prowadzonej działalności” oraz stała kontrola „figurantów”. Ww., który „prowadził zbiórki pieniężne na pomoc dla internowanych i zatrzymanych” i był podejrzany o przynależność do „nielegalnej grupy”, został zarejestrowany do SOS w dn. 02.11.1982 pod nr KA 51295. W związku z prowadzoną sprawą był kontrolowany przez OZI (osobowe źródło informacji). SOS „Puchacz” zakończono w 06.07.1983 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dniu 02.08.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40495/II. IPN Ka 043/1331 (40495/II).
Akta paszportowe. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę (Z-I-1262/82) w okresie od 26.03.1982 do 26.03.1985, wniesione przez KMMO Tychy z uwagi na fakt, iż ww., który należał do „aktywnych członków” NSZZ „Solidarność”, „pomimo wprowadzenia stanu wojennego, rozpowszechniał nieprawdziwe wiadomości szkalujące władze PRL”. W dniu 20.07.1982 zastrzeżenie wyjazdu zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej pod nr KA-50325 (wycofane 27.04.1985). W aktach paszportowych znajduje się również informacja, iż ww. podjął starania o wyjazd za granicę na pobyt stały. IPN Ka 144/24139 (EATY 24139).
Materiały administracyjne KWMO w Katowicach. Wykaz internowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz mieszkańców miasta Tychy. W materiałach znajduje się informacja, że Stanisław Janik był internowany w okresie od 26.03.1982 do 23.07.1982 oraz w okresie od 29.08.1982 do 01.12.1982. IPN Ka 093/220.
Materiały administracyjne. Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie Stanisław Janik przebywał od 31.03.1982 do 15.04.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
.