Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Piotr
Nazwisko: Koziatek
Miejsce urodzenia: Lipa
Data urodzenia: 24-05-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku z okresu od 14.05.1979 do 22.11.1979, dotyczące osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. Jan Koziatek był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Róża”. Sprawę założono 07.05.1979 na podstawie informacji od Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Beryl”, z której wynikało, że 26.04.1979 Jan Koziatek był obecny na zebraniu „elementów antysocjalistycznych” zorganizowanym w mieszkaniu jednego z działaczy. Na zebraniu zadeklarował, że jest gotów do wnoszenia na teren Stoczni Gdańskiej literatury bezdebitowej. Do kontroli operacyjnej Jana Koziatka wykorzystano 2 TW i 3 Kontakty Operacyjne (KO). 11.06.1979 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. W wyniku rozmowy do Jana Koziatka „dotarła świadomość o kłopotach, jakie może napotykać w przypadku dalszego włączania się w działalność antysocjalistyczną”. Po rozmowie zakończono prowadzenie sprawy. IPN Gd 0046/829 t. 4-5 (1486/4)
Jan Koziatek od 08.05.1979 do 22.10.1979 był rozpracowywany przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Róża”, nr rej. 28139. Sprawa dotyczyła „wspierania osób prowadzących wrogą działalność”. W związku z uznaniem, że Jan Koziatek nie prowadzi już tego rodzaju działalności, sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 16492/II. Akt o sygn. 16492/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Od 14.12.1979 rozpracowywany przez Wydz. III „A”/V KW MO w Gdańsku w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Koza” nr rej. 30362. W dn. 03.07.1980 sprawę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Następnie Jan Koziatek został przerejestrowany pod tym samym numerem do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kompania”, nr rej. 45172, prowadzonej od 30.09.1982 do 21.09.1989. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan”, nr rej. 37004, prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”, V, Insp. 2 KW MO/WUSW Gdańsk. SO krypt. „Klan” 24.08.1982 przemianowano na „Związek”. Sprawa dotyczyła „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Jan Koziatek przechodzi w aktach jako aktywny działacz: członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności” oraz jako osoba wytypowana do internowania. Był pod stałą kontrolą ze strony Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Konrad”. W czasie Krajowego Zjazdu Delegatów miał być rozpoznawany przez TW pseud. „Andrzej” i „Marek”, a także „na zasadzie dotarcia pośredniego” przez TW pseud. „Jerzy”, „Beryl”, „Solo”. W materiałach znajduje się również informacja, że był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Koza”. IPN Gd 003/166 t. 1, 8-10, 12, 13, 17, 19-25, 27 (185/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryp. „Arka”, nr rej. 56436, prowadzona od 27.06.1979 do 07.11.1988 przez Dep. III MSW w Warszawie. Materiały dotyczą kontroli operacyjnej członków organizacji „Ruch Młodej Polski”. W aktach znajduje się notatka służbowa sporządzona 10.09.1981, dotycząca obchodów rocznicy Sierpnia ‘80 w Gdańsku. Jan Koziatek, członek Komisji Zakładowej „Solidarności” Stoczni Gdańskiej im. Lenina, przemawiał podczas wiecu. Od 1978 roku utrzymywał kontakty z działaczami opozycyjnymi, na których polecenie m.in. kolportował na terenie stoczni literaturę bezdebitową. W sierpniu 1980 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w stoczni oraz był aktywnym członkiem Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców. Informacja na temat Jana Koziatka pojawiła się w SOR „Arka”, ponieważ autorem jego wystąpienia miał być jeden z członków Ruchu Młodej Polski, rozpracowywany w ramach sprawy. IPN Gd 340/1 t. 2 (IPN 0716/217/2, 54427/II).
Materiały Wydz. IV KWMO w Gdańsku zawierające meldunki operacyjne z okresu od 03.06.1981 do 07.09.1981. Jan Koziatek figuruje w meldunku z 17.08.1981, jako przewodnicząc MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców. Jan Koziatek wygłosił przemówienie 14.08.1981 pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w ramach obchodów rocznicy Sierpnia ’80. IPN Gd 468/2 (15/82 t. 1).
Akta kontrolne śledztwa (nr rej. 5/77) prowadzonego od 12.02.1977 do 22.02.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w sprawie sporządzania i przechowywania wydawnictw „o charakterze antypaństwowym” na terenie Gdańska. W aktach znajduje się kserokopia wystąpienia Jana Koziatka, przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców, wygłoszonego podczas obchodów pierwszej rocznicy Sierpnia 80. Informację o wystąpieniu Jana Koziatka przekazał Tajny Współpracownik (TW) pseud. „Konrad”. IPN Gd 013/136 t. 11 (8551/III).
Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność” w ramach operacji krypt. „Gotowość” prowadzonej od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/ V, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Jan Koziatek przechodzi w aktach, jako osoba wytypowana do internowania i internowana 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. W materiałach znajduje się również „Arkusz ewidencyjny” osoby podlegającej internowaniu, dotyczący Jana Koziatka, sporządzony 14.11.1980, w którym ww. został scharakteryzowany jako związany od 1979 z „ugrupowaniami antysocjalistycznymi”. Stanowił „kanał przerzutowy wrogiej literatury na teren Stoczni Gdańskiej im. Lenina”. Miał również prowadzić kolportaż tych materiałów. Należał do osób przygotowujących strajk w stoczni. W trakcie strajku 14-31.08.1980 wygłaszał przemówienia krytykujące sytuację polityczno-ekonomiczną w kraju. Po zakończeniu strajku w dalszym ciągu prowadził działalność „na rzecz elementów antysocjalistycznych”, jako Przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ Stoczni Gdańskiej. Część materiałów krypt. "Gotowość" dotyczących Jana Koziatka złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 4, poz. 34, zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/2 (156/2, 911/16 t. 2), IPN Gd 0207/10 t. 1/1-2 (156/10, 911/2), IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko”, nr rej. 42220, prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. V, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. Materiały zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Jan Koziatek figuruje w materiałach jako osoba internowana w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta Jana Koziatka, internowanego 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 158. Decyzję uzasadniono tym, że Jan Koziatek pozostając na wolności mógł „podejmować działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego”. Internowanie uchylono 03.12.1982 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 358. Ośrodek odosobnienia opuścił 09.12.1982. IPN Gd 159/416.
Materiały administracyjne Biura „C” MSW w Warszawie zawierające „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” wrzesień - październik 1981”. Jan Koziatek został wymieniony pośród delegatów z regionu gdańskiego. W 1978 roku działał w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, w 1980 był przewodniczącym zakładowego komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej oraz delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, następnie członka Prezydium Komisji Zakładowej w Stoczni. Był przewodniczącym Komisji Statutowej I Zjazdu Krajowego Delegatów w Gdańsku. Był członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Przed 1980 za działalność opozycyjną był przesłuchiwany i inwigilowany. Od 13.12.1981 do 03.12.1982 był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. IPN Sz 0012/260 t. 1 (IPN Po 0020/260 t. 1, 1027/IV).
Jan Koziatek 21.05.1981 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę wniesione przez Wydz. III „A” KW MO w Gdańsku i zarejestrowane pod nr 32969. Zastrzeżenie anulowano 19.10.1982. Akt brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.