Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Żołnierczyk
Miejsce urodzenia: Tuszyn
Data urodzenia: 26-10-1957
Imię ojca: Dionizy
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 12.05.1982 Zbigniew Żołnierczyk - w latach 1980-1985 działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na Uniwersytecie Łódzkim - został internowany na wniosek Wydz. III KW MO w Łodzi i na podstawie decyzji nr 263 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi z dnia 12.05.1982. Akta jego internowania - wytworzone w roku 1982 przez KW MO w Łodzi - wskazują, że był internowany w tzw. ośrodku odosobnienia (Zakładzie Karnym) w Łowiczu do dnia 30.07.1982. Wg zapisu w systemie ZSKO (MSW) z roku 1990, te "materiały archiwalne o nr 1360/3T14 zniszczono w WUSW Łódź pion C". Materiały archiwalne o nr 1360/3T14 zniszczono, wpis na podstawie zachowanych kart i zapisów ewidencyjnych.
Akta internowanego studenta Zbigniewa Żołnierczyka zostały wytworzone w dniach od 12.05.1982 do 30.07.1982 przez Ośrodek Odosobnienia (Zakład Karny) w Łowiczu, gdzie był przetrzymywany w ww. okresie. IPN Ld 24/223 (18/82).
Figuruje w materiałach SB z Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dotyczących osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-1982. IPN Ld PF86/21 t. 12 (1360/III).
W dniu 11.05.1984 Zbigniew Żołnierczyk został zarejestrowany pod nr 48994 przez SB z Wydz. III-1 WUSW w Łodzi i objęty operacyjną kontrolą w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Bumerang", ponieważ "kolportował wrogie wydawnictwa sygnowane przez struktury podziemne". Dnia 16.12.1985 sprawę tę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny, a następnie 28.04.1986 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie.3.03.1987 SOR "Bumerang" ponownie przerejestrowano na Kwestionariusz Ewidencyjny. Inwigilację i operacyjną kontrolę Zbigniewa Żołnierczyka zakończono w roku 1988, a ostatecznie zdjęto z ewidencji w styczniu 1990. Akta ww. spraw złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Łodzi pod nr 07306/II, mikrofilm tych akt otrzymał sygn. 07306/2. Materiałów o sygn. 07306/II i 07306/2 brak, wpis na podstawie zapisów w dziennikach rejestracyjnych, archiwalnych oraz w kartotekach.
Zbigniew Żołnierczyk figuruje w meldunkach Wydziału III-1 WUSW w Łodzi z lat 1981-1986 przesyłanych do Wydziału III Departamentu III MSW. Meldunki te dotyczyły operacyjnej kontroli łódzkiego środowiska akademickiego, w tym przede wszystkim Uniwersytetu Łódzkiego. Dotyczyły takich spraw operacyjnych i kontrolnych, jak m.in. Sprawa Obiektowa krypt. „Alma” (dot. studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego), Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt."Desperaci" (dot. rozpracowania kilku działaczy NZS UŁ, w tym Zbigniewa Żołnierczyka, skupionych wokół grupy "Katolicka Nauka Społeczna 82") oraz kilku kwestionariuszy ewidencyjnych, w tym KE o kryptonimie "Bumerang" (dot. operacyjnej kontroli Zbigniewa Żołnierczyka). IPN BU 01232/79, IPN BU 01232/81 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 12 i 13).
W aktach administracyjnych w archiwum Biura "C" MSW zachowały się m.in. dwa numery pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŁ pt. "Veto" - z kwietnia 1981 i września 1981. Pismo to było redagowane i kolportowane przez studentów i działaczy NZS na Uniwersytecie Łódzkim, w tym przede wszystkim przez wymienionych w zapisach SB: Grzegorza Grabowskiego i Zbigniewa Żołnierczyka. IPN BU 1042/1365 (529/1357).
.