Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Bierezin
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: --1947
Imię ojca: Aleksander
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Bierezin figuruje w aktach śledczych i aktach kontrolnych śledztwa z lat 1970-1971 - dotyczących tajnej antykomunistycznej organizacji "Ruch". W dniu 11.08.1970 został zarejestrowany przez Wydz. Śledczy KM MO w Łodzi jako "podejrzany o przynależność do nielegalnego związku p.n. "Ruch" (...). Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej dla m. Łodzi (...) odpowiada z wolnej stopy". Jednak 9 grudnia 1970 J. Bierezin został "aresztowany do w/w sprawy postanowieniem Prok. Wojew. dla m. Łodzi - [nastąpiła bowiem] zmiana kwalifikacji prawnej na art. 208 kk". W dniu 16 marca 1971 ta sama Prokuratura uchyliła mu ten "areszt tymczasowy", w wyniku czego następnie "odpowiadał z wolnej stopy". Dnia 23.06.1971 wniesiono akt oskarżenia do Sądu Powiatowego dla miasta Łodzi. Wyrokiem tego Sądu z 23.09.1971 Jacek Bierezin został "skazany na 1 rok więzienia z zawieszeniem na 2 lata, 1 tys. zł grzywny oraz 1 rok pozbawienia praw publicznych". W dniu 30.09.1971 materiały śledcze dotyczące ww. sprawy trafiły do archiwum Wydz. "C" KM MO w Łodzi "do nr 945/III (N)". Zachował się także mikrofilm tych akt o nr 945/3. IPN Ld pf 15/64 (945/III-N, 945/3), IPN Ld 0122/503, IPN Ld PF13/412 oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Występuje jako podejrzany w aktach śledztwa w sprawie działań "nielegalnego związku" o nazwie "Ruch" na terenie Wrocławia. To śledztwo było prowadzone w roku 1970 przez Wydział Śledczy KW MO we Wrocławiu przeciwko Andrzejowi Czumie i innym podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. IPN Wr 039/10823 t. 5 (23641/III).
W dniu 12.12 1972 Jacek Bierezin został zarejestrowany przez Wydz. III KM MO w Łodzi pod numerem 26806 i objęty przez SB operacyjną kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. 29.02.1975 zmieniono kategorie rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Panda". Sprawę założył Wydz. III KW MO w Łodzi ze względu na "prowadzenie wrogiej działalności". Sprawę tę prowadził także Wydział III łódzkiej KM MO. W zachowanych materiałach znajdują się między innymi: odpisy protokołów przesłuchań Jacka Bierezina i innych podejrzanych oraz "analiza wstępnych materiałów operacyjnych" z roku 1976 - dot. Jacka Bierezina i Witolda Sułkowskiego. Operacyjną kontrolę i inwigilację J. Bierezina nasilono od października 1977, gdy został on współzałożycielem i naczelnym redaktorem "nielegalnego periodyku" (kwartalnika literackiego) pt. "Puls" - wydawanego w kraju do grudnia 1981. W listopadzie 1978 odnotowano, że J. Bierezin był "podejrzany o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o treści antypaństwowej" w ramach jego współpracy z KSS KOR. W dniu 24.09.1983 Sprawę Operacyjnego Rozpracowania Jacka Bierezina "zdjęto z ewidencji" z powodu jego "wyjazdu za granicę" (w sierpniu 1982). Akta sprawy skierowano do archiwum Wydz. "C" KW MO w Łodzi. Zachował się mikrofilm o sygn. 6092/2. IPN Ld 047/447/J (6092/2) mikrofilm oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Występuje w materiałach informacyjnych Dep. III MSW z lat 1975-1977 zatytułowanych: "Osoby zaangażowane w działalność opozycyjną". W teczce tych akt znajduje się m.in: "Informacja dot. petycji opracowanej przez grupę osób o postawach opozycyjnych" z grudnia 1975, "Lista osób - sygnatariuszy tzw. petycji 59" (w tym Jacka Bierezina), "Wykaz sygnatariuszy listów i petycji w sprawie zmian w konstytucji" oraz "Charakterystyki sygnatariuszy Apelu do społeczeństwa polskiego". IPN BU 0296/205 (KS/4/977) t. 7.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Watra" nr rejestr. 31426. Sprawa ta dotyczyła rozpracowania przez SB i operacyjnej kontroli Jacka Kuronia i była prowadzona przez Departament III MSW w latach 1971-1978. IPN BU 0204/1417 t. 16 (50986/II/16).
Jacek Bierezin występuje w materiałach Departamentu III MSW z roku 1976 zatytułowanych: "Wykaz osób, którym jednostki Służby Bezpieczeństwa zastrzegły wyjazdy zagraniczne". IPN BU 0296/204 (KS/4/967) t. 15.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Puls" zarejestrowanej pod nr 39063. Sprawa była prowadzona w latach 1978-1980 przez Wydz. III KW MO w Katowicach i dotyczyła osoby zatrudnionej w Biurze Projektów "Mostostal" w Zabrzu, która utrzymywała kontakty z Jackiem Bierezinem - figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Panda". Osoba ta była podejrzana o "gromadzenie i kolportaż wydawnictw bezdebitowych", m.in. pism "Puls" i "Zapis". IPN Ka 036/1392 (37541/II).
W dniu 13.12.1981, w ramach ogólnokrajowej akcji MSW krypt. "Jodła", Jacek Bierezin został internowany - na mocy decyzji Wydz. III KW MO w Łodzi. Został osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia w Jaworzu, a następnie w Darłówku. Figuruje w materiałach Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dotyczących osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego. W sierpniu 1982 otrzymał "bezterminowy urlop od 18 VIII 1982 celem załatwienia spraw paszportowych". Zwolniony z internowania 12.10.1982. We wrześniu 1982 wyjechał do Francji, a w 1983 w aktach SB zapisano: "odmówił powrotu do kraju". IPN Ld pf 86/21 t. 1 (1360/III-N t. 1).
Występuje w materiałach Dep. III MSW z roku 1984 zatytułowanych: "Wykaz osób ze środowisk opozycyjnych przebywających aktualnie na Zachodzie" (z dnia 23.07.1984), "Wykaz osób przebywających za granicą, których powrót do PRL jest niepożądany" (z 24.07.1984), "Lista osób ze środowisk kulturotwórczych przebywających za granicą, których powrót do kraju jest niepożądany" (z lipca 1984). IPN BU 0296/204 (KS/4/969) t. 17.
Jacek Bierezin występuje w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW z lat 1982-1988 dotyczących charakterystyk naukowców oraz działaczy "Solidarności". IPN BU 01221/5 (218/3/5).
.