Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Zakrzewski
Miejsce urodzenia: Brończyn
Data urodzenia: 06-04-1936
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Zakrzewski - nauczyciel w Zbiorczej Szkole Gminnej w Błaszkach i "aktywny działacz" Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" Ziemia Sieradzka - figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Fala" (nr rejestr. 3615). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. III KW MO w Sieradzu od 23.01.1981 do 29.12.1981 przeciwko grupie nauczycieli z ww. szkoły. Tadeusz Zakrzewski został zarejestrowany do tej Sprawy dnia 29.04.1981 pod nr 3738. Przyczyna rejestracji i prowadzenia SOS krypt. "Fala": "Nastrój niezadowolenia w Zbiorczej Szkole Gminnej w Błaszkach". T. Zakrzewski został objęty operacyjną kontrolą, ponieważ "rozniecał niepokoje społeczne w miejscu pracy", "inicjował i podsycał konflikty", "spełniał funkcje przywódcze". Ponadto "był redaktorem biuletynu Solidarności" i "autorem negatywnych opracowań publikowanych w tym biuletynie", a w swoim mieszkaniu "przechowywał nielegalne, wrogie wydawnictwa". Sprawę krypt. "Fala" i operacyjnej kontroli grupy działaczy nauczycielskiej "S" zakończono 29.12.1981 internowaniem T. Zakrzewskiego "jako prowodyra" (w dniu 24.12.81) oraz przeprowadzeniem "rozmów zastraszających" z dwoma innymi nauczycielami Szkoły w Błaszkach. W dniu 2.02.1982 "wobec zlikwidowania zagrożenia" akta tej sprawy złożono w archiwum sekcji "C" KW MO w Sieradzu - do nr 684/II. Materiały o tej sygnaturze zniszczono w styczniu 1990 (protokół brakowania DB-027/90 z 26.01.1990). Zachował się mikrofilm o sygn. 684/2. IPN Ld 055/307/D (684/2) mikrofilm.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie "Dziadek" nr rejestr. 4777 dotyczącej innych osób. Sprawa ta była prowadzona przez Wydział III KW MO w Sieradzu w roku 1982 w związku z konfliktem pomiędzy pracownikami (nauczycielami) Punktu Filialnego w Domaniewie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Błaszkach. Akta tej sprawy o sygn. 735/II sfilmowano w roku 1987. IPN Ld 055/354/J, IPN Ld 055/354/D (735/II, 735/2).
W dniu 21.12.1981 Tadeusz Zakrzewski został zatrzymany przez MO "w wyniku zarządzonych nadzwyczajnych poszukiwań na terenie woj. sieradzkiego" (ponieważ od dnia wprowadzenia stanu wojennego, tj. od 13.12.1981, T. Zakrzewski ukrywał się). Dnia 24.12.1981 został internowany na wniosek Wydz. III KW MO w Sieradzu. Powodem tego internowania była jego "ekstremalna działalność w nauczycielskiej Solidarności" - jako "członka kierownictwa" Sekcji Oświaty przy Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Sieradzka. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Sieradzu, od 6.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia - Zakładzie Karnym w Łowiczu, a od 10.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia - Zakładzie Karnym w Kwidzynie. W dniu 17.11.1982 został zwolniony z internowania i więzienia w Kwidzynie "w związku z bardzo złym stanem zdrowia". Zachowane akta sieradzkiej KW MO (o sygn. 2/25/90) obejmują: nakaz zatrzymania i doprowadzenia, decyzję o internowaniu, protokół przeszukania ww. osoby, arkusz ewidencyjny internowanego, decyzję o uchyleniu internowania. IPN Ld 053/35 t. 28 (2/25/90).
W dniu 17.03.1982 Tadeusz Zakrzewski został objęty operacyjną kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Watażka" - zarejestrowanego pod nr SI-4551 przez SB z Wydz. III KW MO w Sieradzu. W dniu 21.12.1982 ten KE przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie. Przyczyna rejestracji i prowadzenia SOR "Watażka": "kontrolowanie T. Zakrzewskiego po uchyleniu decyzji o jego internowaniu" oraz "operacyjne rozpoznanie jego zachowania i postawy". Do tego rozpoznania SB wykorzystała m.in. doniesienia 1 TW i dwóch źródeł z kategorii Kontakt Operacyjny. Zastosowano także kontrolę korespondencji figuranta Sprawy i jego rodziny. Prowadzenie SOR krypt. "Watażka" zakończono 30 lipca 1983, a 8.08.1983 jej akta złożono w archiwum sekcji "C" KW MO w Sieradzu do nr 824/II. Materiały o tej sygnaturze zniszczono w styczniu 1990 (protokół brakowania DB-027/90 z 26.01.1990). Zachował się mikrofilm tych akt o sygn. 824/2. IPN Ld 055/437/J, IPN Ld 055/437/D (824/2) mikrofilm.
W dniu 20.12.1983 Tadeusz Zakrzewski został zarejestrowany i objęty operacyjnym rozpracowaniem w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego, a od 26.04.1985 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Cichy" i nr SI-5498. To rozpracowanie prowadziła SB z Wydz. III KW MO w Sieradzu, ponieważ T. Zakrzewski był "podejrzany o negatywną działalność antypaństwową" i "propagowanie wrogich poglądów". W styczniu 1984 "uzyskano informację, że figurant kontynuuje nielegalną działalność w ramach prosolidarnościowej struktury Kalisz-Konin-Sieradz". Z kolei "W dniu 26.04.1984 przeprowadzono przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych T. Zakrzewskiego". W sierpniu 1984 SB zanotowała, iż T. Zakrzewski zajmuje się m.in. kolportażem biuletynu "Nasza Solidarność" - przywożonego przez niego i jego syna z Sieradza i Kalisza. W toku działań operacyjnych SB wykorzystała między innymi doniesienia swoich pięciu tajnych współpracowników. Prowadzenie tej Sprawy zakończono w końcu maja 1987 r. z powodu śmierci Tadeusza Zakrzewskiego (w dniu 22.05.1987). W końcowym obszernym sprawozdaniu SB zapisano między innymi: "Zabezpieczono uroczystości pogrzebowe figuranta, które odbyły się 25.05.87 w Błaszkach. Ustalono personalia uczestników pogrzebu". Dokonano także nagrań i rejestracji przemówień i modlitw wygłoszonych w kościele i na cmentarzu. W dniu 21.07.1987 akta SOR krypt. "Cichy" złożono w archiwum sekcji "C" KW MO w Sieradzu do nr 1135/II. Materiały o tej sygnaturze zniszczono w styczniu 1990 (protokół brakowania DB-027/90 z 26.01.1990). Zachował się mikrofilm tych akt o sygn. 1135/2. IPN LD 055/642 (1135/2) mikrofilm.
.