Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Karol
Nazwisko: Długi
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 16-06-1955
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

W dn. 4.11.1993 r. Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa, uchylił wyrok Sądu Najwyższego Izby Wojskowej z dn. 21.05.1982 r. umarzający postępowanie karne o czyn z art. 48 ust. 3 dekretu z dn.12.12.1981 r. o stanie wojennym oraz uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego czynu, ponieważ nie stanowił on przestępstwa (IPN Wr 101/6272).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nazwisko G. Długiego figuruje w czterech repertoriach Wydziału Śledczego KWMO/WUSW Katowice, obejmujących także osoby oskarżone w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. IPN Ka 064/143 (repertorium za lata 1981-1989); IPN Ka 064/148 (repertorium za lata 1981-1986); IPN Ka 064/153 (repertorium za lata 1961-1981); IPN Ka 064/166 (repertorium za lata 1969-1987).
Ww. figuruje w SOR o krypt. "Tułacz" (nr rej KA-46017). Sprawa była prowadzona przez Wydział III "A"/Wydział V KWMO/WUSW w Katowicach w okresie 22.12.1980-20.07.1984 na działaczy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (pierwsza kategoria rejestracji sprawy to zainteresowanie operacyjne [ZO], następnie od dnia 13.02.1981 KE, a od 03.08.1982 SOR). W dniu 18.07.1984 materiały sprawy złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW w Katowicach pod sygn. II-40907. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; karta Mkr-2 z kartoteki pomocniczej kryptonimów KWMO/WUSW Katowice; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Katowice, poz. 46017; dziennik archiwalny sygn. II KWMO/WUSW Katowice, poz. 40907; akta o sygn. IPN Ka 048/1228 t. 1-2 (40907/II).
W dniu 20.12.1981 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wszczęła w trybie doraźnym śledztwo (Pg.Śl.-II-15/81), powierzone Wydz. Śledczemu KWMO w Katowicach (RSD 33/81) przeciwko ww. w sprawie popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 3 dekretu o stanie wojennym. W toku śledztwa ww. został oskarżony o przewożenie materiałów nawołujących do organizacji strajku i niepodporządkowywanie się decyzjom władz, następnie (20.12.1981) osadzony w areszcie KWMO w Katowicach. Śledztwo zakończono skierowaniem w dniu 1.01.1982 aktu oskarżenia do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Dnia 11.09.1984 akta śledztwa zostały przekazane do archiwum Wydz. "C" WUSW Katowice i zarchiwizowane pod sygn. III-9370. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; karta EO-13-S/a i EO-13-5/b z kartoteki pomocniczej RSD KWMO/WUSW Katowice; dziennik archiwalny sygn. III KWMO/WUSW Katowice, poz. 9370; akta o sygn. IPN Ka 34/201 (sygn. arch. 33/81); akta o sygn. IPN Ka 029/744 (9370/III); karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta EO-13-5/b z kartoteki Biura Śledczego MSW; zapisy w elektronicznych bazach danych ZSKO-88 i ZSKO-90.
W dniu 12.01.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach podjął decyzję o uniewinnieniu Grzegorza Długiego od zarzutu popełnienia czynu z art. 48 ust. 3 dekretu o stanie wojennym i jego zwolnieniu z aresztu w dniu 13.01.1982. Dnia 21.05.1982 Sąd Najwyższy z powodu Rewizji Nadzwyczajnej wniesionej przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego na niekorzyść oskarżonego, uchylił zaskarżony wyrok, a postępowanie umorzył. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; karta EO-13-A z kartoteki pomocniczej "Jodła" KWMO/WUSW Katowice; karta EO-13-5/b z kartoteki pomocniczej RSD KWMO/WUSW Katowice; akta o sygn. IPN Wr 101/6272 (So.W. 7/82).
Dnia 13.02.1982 ww. został zarejestrowany pod nr. 48431 przez Sekcję II Wydziału III KWMO Katowice jako "figurant" KE o krypt. "Asesor". Objęty kontrolą w związku z faktem, że po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, zorganizował kolportaż ulotek o treści "antypaństwowej" i zachodziło podejrzenie, że będzie kontynuował "nielegalną działalność". W związku z prowadzoną sprawą zastosowano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny oraz kontrolę korespondencji. W dniu 10.12.1982 KE został przekazany w celu dalszego prowadzenia do Wydziału V KWMO Katowice. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Katowice, poz. 48431; akta o sygn. IPN Ka 043/496 t. 1 (39524/II); zapisy w elektronicznych bazach danych ZSKO-88 i ZSKO-90.
W dniu 22.12.1982 KE o krypt. „Asesor”, został zarejestrowany przez Wydział V KWMO Katowice (nr rej KA-51701). Dnia 29.04.1983 w związku z informacją, że ww. „kontynuuje działalność związkową w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, zmieniono kategorię rejestracji na SOR. Celem SOR było rozpoznanie „charakteru utrzymywanych kontaktów z przedstawicielami tzw. podziemia” oraz „ustalenia motywów działania”. Rozpracowanie zakończono w dniu 3.09.1985 w związku z wyjazdem ww. z kraju. Sprawę zakończono i złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW Katowice w dniu 26.09.1985 pod sygn. II-39524. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; karta Mkr-2 z kartoteki pomocniczej kryptonimów KWMO/WUSW Katowice; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Katowice, poz. 51701; akta o sygn. IPN Ka 048/1199 (39524/II); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
W dniu 31.08.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wszczęła śledztwo (Pg.Śl-II-285/82), o przestępstwo z art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu o stanie wojennym. W dniu 28.10.1982 wyłączono materiały dot. ww. do odrębnego postępowania (Pg.Śl-II-358/82). W związku z prowadzonym śledztwem ww. został zatrzymany i przesłuchany. W dniu 25.01.1983 w akcie oskarżenia przesłanym do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach ww. został oskarżony o to, że „od marca do sierpnia 1982 r. w Katowicach i Gliwicach będąc członkiem b. związku zawodowego >>Solidarność<<, nie odstąpił od udziału w dalszej działalności związkowej organizując kolportaż oraz samemu rozpowszechniając wydawane drukiem opozycyjne materiały propagandowe" oraz o to, że „w okresie sierpnia 1982 r. na terenie woj. katowickiego organizował akcję protestacyjną mającą na celu (…) sprzeciw wobec stanu wojennego”. Karta EO-13-S/a z kartoteki pomocniczej RSD KWMO/WUSW Katowice; karta EO-13-5/b z kartoteki pomocniczej RSD KWMO/WUSW Katowice; karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; akta o sygn. IPN Ka 029/601 t. 1-2 (9184/III); karta EO-13-5/b z kartoteki Biura Śledczego MSW; zapisy w elektronicznych bazach danych ZSKO-88 i ZSKO-90.
W dniu 28.10.1982 internowany na podstawie decyzji o internowaniu nr 37/V i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W dniu 15.11.1982 zmieniono status z internowania na tymczasowy areszt. Dnia 13.12.1982 przeniesiony do Aresztu Śledczego w Mysłowicach. 18.02.1983 uniewinniony i zwolniony z aresztu. W dniu 23.12.1982 akta internowania złożono w archiwum Wydziału "C" KWMO w Katowicach pod sygn. II-39524. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; karta EO-13-A z kartoteki pomocniczej "Jodła"; dziennik archiwalny sygn. II KWMO/WUSW Katowice, poz. 39524; akta o sygn. IPN Ka 043/496 t. 2 (39524/II); karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta Mkr-2 z kartoteki osób internowanych w okresie stanu wojennego; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88.
W dniu 18.02.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach, uniewinnił ww. od przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym oraz umorzył postępowanie o czyn polegający na uczestniczeniu w akcji protestacyjnej. W dniu 28.02.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wniosła do Sądu Najwyższego-Izba Wojskowa, rewizję od wyroku WSG w Katowicach. Sąd Najwyższy na rozprawie w dniu 10.05.1983 zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Karta EO-13-5/b z kartoteki pomocniczej RSD KWMO/WUSW Katowice; akta o sygn. IPN Ka 276/4023, akta o sygn. IPN Ka 276/4024, akta o sygn. IPN Ka 276/4025 (Sg.w 66/83); karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
W dniu 16.12.1983 ww. został „zatrzymany z kwiatami” przed Kopalnią Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Zwolniony w dniu 17.12.1983. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej KWMO/WUSW Katowice.
W dniu 16.12.1984 ww. został zatrzymany i wylegitymowany przez patrol MO, ponieważ brał udział w "nielegalnym" zgromadzeniu pod krzyżem KWK "Wujek", umieszczał na murze "antypaństwowy" transparent o treści "Solidarność i Niepodległość”. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej KWMO/WUSW Katowice.
W dniu 1.02.1985 ww. został zatrzymany na 48h. W miejscu pracy i zamieszkania przeprowadzono przeszukania, w wyniku których ujawniono ulotki oraz zapiski o „wrogiej treści”. W dniu 2.02.1985 został przesłuchany przez Wydział Śledczy na okoliczność manifestacji w dniu 16.12.1984 pod KWK "Wujek"- odmówił udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Zwolniony w dnia 3.02.1985. W związku z informacją, że ww. posiadał "nielegalne" wydawnictwa i ulotki, Wydział Śledczy WUSW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach wszczął śledztwo (sygn. II Ds.-3/85/S) w tej sprawie. Postępowanie zakończono w dniu 30.12.1985 aktem oskarżenia przeciwko trzem osobom (ww. nie został objęty aktem oskarżenia). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej KWMO/WUSW Katowice; akta o sygn. IPN Ka 029/882 t. 1-24 (9623/III).
Ww. występuje w SOS o krypt. "Mecenas" (nr rej KA-58315) w związku z kontaktami z głównym figurantem tej sprawy. Ww. sprawa była prowadzona przez Wydział III-1 WUSW Katowice w okresie 14.03.1985-30.03.1989. W dniu 26.11.1987 SOS przekwalifikowano na SOR. Sprawa została założona na podstawie informacji agenturalnej dot. studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który miał zbierać w lutym 1985 podpisy pod petycją żądającą uwolnienia znanego działacza NSZZ „Solidarność". Akta o sygn. IPN Ka 048/519 t. 1-3 (43340/II).
Akta paszportowe. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata, w okresie od dnia 22.01.1982 do odwołania, które w związku z tym, że ww. prowadził "nielegalną działalność antypaństwową i wchodził w skład kierownictwa Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ >>Solidarność<< Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, zostało przedłużone do dnia 5.07.1985 i objęło również kraje socjalistyczne. Zastrzeżenie wyjazdu za granicę anulowano w dniu 15.04.1986. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej w dniu 4.02.1982 do nr KA-48194, a wyrejestrowane w dniu 15.04.1986. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej KWMO/WUSW Katowice, karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Katowice; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Katowice, poz. 48194; akta o sygn. IPN Ka 620/28225 (EAKT 28225); 2 karty Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Ka-62/12 zarządzenie z dn. 21.05.2013 r. dot. Grzegorza Długiego - prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.