Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Obsadny
Miejsce urodzenia: Ostrzeszów
Data urodzenia: 23-12-1948
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 13.12.1981 Kazimierz Obsadny został internowany na mocy decyzji kierownictwa KW MO w Kaliszu jako organizator i przewodniczący NSZZ "Solidarność" na terenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie i miasta Ostrzeszów oraz jako osoba "utrzymująca kontakty z grupami antysocjalistycznymi". Był internowany dwukrotnie: w okresie od 13.12.1981 do 18.03.1982 oraz od 1.05.1982 do 22.09.1982 w kolejnych Ośrodkach Odosobnienia (więzieniach): w Głogowie, Ostrowie Wielkopolskim, Gębarzewie (od 14.06. do 30.07.1982) i Kwidzyniu. IPN Ld 0044/7 t. 20 (101/20), IPN Po 88/50 (1/50), IPN Gd 162/171 (170/9/82).
Od dnia 16 kwietnia 1982 Kazimierz Obsadny był operacyjnie kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Ekonom" i numerze rejestr. KL 9101. Tę kontrolę prowadziła SB z Wydz. V KW MO w Kaliszu. Brak dokumentów i zapisów dotyczących powodów podjęcia i zakończenia tej kontroli. W dniu 17.03.1983 materiały tej sprawy przekazano do KM MO w Ostrowie Wielkopolskim. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Od dnia 26 kwietnia 1983 Kazimierz Obsadny (nr rejestr. 10553) był inwigilowany przez SB z KM MO/RUSW Ostrów Wielkopolski w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Rada" (nr Kl 9101). Powód tej operacyjnej kontroli: ww. "wykorzystywał Radę Pracowniczą w miejscu pracy do negatywnej działalności politycznej". Prowadzenie tej sprawy i inwigilacji K. Obsadnego zakończono 4 grudnia 1985 z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiałów o sygn. 1483/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w aktach kontrolnych śledztwa nr RSD 24/82 - prowadzonego w maju i czerwcu 1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Kaliszu. Z zapisów funkcjonariuszy wynika, że dnia 1.05.1982 Kazimierz Obsadny wraz z inną osobą - podczas 1-Majowego pochodu w Ostrzeszowie - prowadził akcję protestacyjną przeciwko prawnemu zawieszeniu działalności NSZZ "Solidarność" (nieśli własnoręcznie wykonany transparent z napisem: "Wznowić działalność NSZZ Solidarność"). Postępowanie zakończono 10.08.1982 skierowaniem sprawy do sądu. Dnia 2.02.1983 Sąd Rejonowy w Kępnie (II K.332/82) skazał Kazimierza Obsadnego na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dnia 23.05.1983 Sąd Wojewódzki w Kaliszu (II Kr.145/83) zmniejszył ten wyrok do 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN Ld 0043/785 (108/III).
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Transparent" (nr KL 9156). Z zapisów funkcjonariuszy SB z Wydz. V KW MO w Kaliszu wynika, że dnia 1.05.1982 - podczas 1-Majowego pochodu - Kazimierz Obsadny "wywołał niepokój publiczny przez wystawienie transparentu o treści: "Wznowić działalność NSZZ >Solidarność<". W związku z tym 1.05.1982 ww. został zatrzymany i ponownie internowany. W końcu kwietnia 1983 materiały SOR krypt. "Transparent" przekazano do KM MO Ostrów Wielkopolski, gdzie zostały zarejestrowane do numeru 10556. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 9.12.1985 Kazimierz Obsadny został zarejestrowany przez SB z RUSW Ostrów Wielkopolski pod nr 13505 i objęty operacyjną kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Monter". Dnia 28.09.1988 materiały te włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Wybór" zarejestrowanej dnia 19.03.1986 przez SB z RUSW Ostrów Wielkopolski pod nr. 13675 z uwagi na fakty "konfliktów w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie"). Prowadzenie tej Sprawy zakończono 27.07.1989. Materiały SOR krypt. "Wybór" złożono w archiwum pod sygn. 2012/II . Materiałów o sygn. 2012/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kazimierz Obsadny występuje w materiałach administracyjnych WUSW w Kaliszu z lat 1983-1990 dotyczących m.in. działaczy NSZZ "Solidarność" z Regionu Wielkopolska Południowa. Materiały gromadzono na potrzeby wydawnictwa Biura "C" MSW pt. "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność< wrzesień–październik 1981 r.". Oprócz kserokopii ankiet osobowych - wypełnianych przez delegatów NSZZ "Solidarność" na I Krajowy Zjazd tego związku w roku 1981 - materiały te obejmują też opracowane przez SB noty biograficzne tych delegatów. IPN Ld 0166/5.
W materiałach ewidencyjnych kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Kaliszu z roku 1986 (na karcie Mkr-2) figuruje następujący zapis z dnia 7.08.1986 - dotyczący Kazimierza Obsadnego: "Delegat na I Zjazd NSZZ >Solidarność<. Nr mandatu 36004". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 29 grudnia 2017 r. dotyczące Kazimierza Obsadnego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy o sygn. Ppl/Wa 145/17/2 bez dalszego biegu.

.