Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Biegański
Miejsce urodzenia: Łask
Data urodzenia: 09-04-1965
Imię ojca: Hieronim
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Sterownia”, nr rej. 8928, prowadzona w okresie 02.09.1985 - 19.09.1987 przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie oraz Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w związku z obniżeniem poziomu produkcji energii elektrycznej w Elektrowni „Bełchatów” w Rogowcu, spowodowanym celowym wyrwaniem przewodów zasilających. Ze względu na datę dokonania czynu (31.08.1985, rocznica podpisania porozumień sierpniowych z roku 1980) przyjęto, że mógł on mieć podłoże polityczne. W wyniku działań operacyjnych i śledczych SB za sprawcę uznano pracownika elektrowni Andrzeja Biegańskiego. W celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z czynem sprawę kontynuowano po aresztowaniu i skazaniu A. Biegańskiego na 10 lat pozbawienia wolności. Ze względu na ogólnokrajowe znaczenie Elektrowni „Bełchatów” sprawa była nadzorowana przez Departament V MSW. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1375/II. IPN Ld 067/893/J (1375/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wentylator”, nr rej. 9242, prowadzona w okresie 18.02.1986 - 02.01.1987 przez Sekcję V RUSW w Bełchatowie w związku z uszkodzeniem wentylatorów powietrza w Elektrowni „Bełchatów” w Rogowcu. W wyniku działań operacyjnych SB 18.02.1986 zatrzymano i przesłuchano, a nast. aresztowano Andrzeja Biegańskiego, a SOR krypt. „Wentylator” powiązano ze sprawą krypt. „Sterownia”, która doprowadziła do przygotowania aktu oskarżenia o charakterze politycznym. Ze względu na ogólnokrajowe znaczenie Elektrowni „Bełchatów” sprawa była nadzorowana przez Departament V MSW. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1295/II. IPN Ld 067/819/J (1295/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 19/85, nast. RSD 3/86, prowadzonego w okresie 01.09.1985 - 12.07.1986 przez Wydział Śledczy WUSW w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie (Ds. 1062/85) z 01.09.1985 oraz Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (Pg.Śl.II-1/86) z 19.02.1986, m.in. przeciwko Andrzejowi Biegańskiemu, podejrzanemu o dokonanie 31.08.1985 (w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych 1980) „sabotażu” w Elektrowni „Bełchatów” w Rogowcu. A. Biegański został aresztowany 18.02.1986. Postępowanie zostało zakończone przekazaniem 12.07.1986 materiałów śledztwa do WPG w Łodzi, która 15.08.1986 skierowała akt oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie. IPN Ld pf 68/176/J (177/3) mikrofilm.
Akta nadzoru szczególnego Biura Śledczego MSW nad śledztwem nr RSD 19/85, nast. RSD 3/86, prowadzonym w okresie 01.09.1985 - 12.07.1986 przez Wydział Śledczy WUSW w Piotrkowie Trybunalskim m.in. przeciwko Andrzejowi Biegańskiemu, podejrzanemu o dokonanie 31.08.1986 (w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych 1980) „sabotażu” w Elektrowni „Bełchatów” w Rogowcu. IPN BU 0678/233 t. 1-2 (7973/III).
Akta sprawy karnej prowadzonej w okresie 03.09.1986 - 18.12.1989 przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie (nr So 388/86, So 399/87, So 64/88), przeciwko Andrzejowi Biegańskiemu, oskarżonemu m.in. o „utrudnienie prawidłowego funkcjonowania” Elektrowni „Bełchatów” w Rogowcu w celu „wywołania poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej”. W ocenie sądu działania A. Biegańskiego motywowane były „chęcią uczczenia rocznicy 31 sierpnia, tj. podpisania porozumień gdańskich” 1980. Sąd WOW skazał go 09.10.1986 na 10 lat pozbawienia wolności, 6 lat pozbawienia praw publicznych i konfiskatę mienia (Sąd Najwyższy 22.11.1986 utrzymał wyrok w mocy), a 18.12.1989 na mocy amnestii złagodził wymiar kary do 5 lat pozbawienia wolności. 02.03.1990 A. Biegański został warunkowo przedterminowo zwolniony. IPN BU 1118/252-256 (So 388/86), IPN BU 1118/990 (So 399/87), 1184/192 (So 64/88), 1207/132 (Pn.Nadz.V 15/86), 1209/181 (Pn.Rew. 905/86).
Materiały administracyjne zawierające protokoły i notatki z kontroli przeprowadzonych w roku 1986 w komórkach organizacyjnych WUSW w Piotrkowie Trybunalskim oraz podległych rejonowych urzędach spraw wewnętrznych w zakresie efektywności wykorzystania osobowych źródeł informacji, prowadzonych spraw operacyjnych oraz funkcjonowania systemów łączności. Andrzej Biegański występuje w „Protokole z przeprowadzonej analizy i oceny spraw operacyjnych prowadzonych przez pracowników pionu V RUSW w Bełchatowie” z 08.12.1986 jako pracownik Elektrowni „Bełchatów” w Rogowcu, inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wentylator”. IPN Ld 00294/11 (30/206).
Materiały administracyjne WUSW w Piotrkowie Trybunalskim zawierające dokumentację dotyczącą Wydziału V, Wydziału VI i Wydziału Ochrony Gospodarki WUSW w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1987-1990. Andrzej Biegański występuje w „Protokole z kontroli kompleksowej pracy Wydziału V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim” z 10.04.1987 jako osoba inwigilowana w ramach SOR krypt. „Sterownia”, skazana na 10 lat pozbawienia wolności. IPN Ld 0051/171 (14/14/90, 32/14/90).
Praca dyplomowa pt. „Ochrona obiektów przemysłowych wchodzących w skład Zagłębia Górniczego »Bełchatów« przed sabotażem na przykładzie spraw operacyjnych kryptonim »Sterownia« i »Wentylator«”, napisana w 1987 roku przez st. chor. Wiesława Czaję w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. Andrzej Biegański wymieniany jest w materiałach jako sprawca „sabotażu” w elektrowni 31.08.1985, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku w roku 1980. IPN BU 001708/3017 (T 3178 Pd, 71/87), IPN Ld pf 90/17.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Naiwni”, nr rej. 10121, prowadzona w okresie 20.11.1987 - 11.11.1988 przez Sekcję V/Wydział V RUSW w Bełchatowie wobec członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Energetyków w Elektrowni „Bełchatów” w Rogowcu. Andrzej Biegański wymieniany jest w materiałach jako sprawca „sabotażu” w elektrowni 31.08.1985, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku w roku 1980. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 1475/II. IPN Ld 067/985/J (1475/2) mikrofilm.
Teczka kontrolna Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Naiwni”, nr rej. 10121. Ze względu na znaczenie Elektrowni „Bełchatów” w Rogowcu, sprawę szczególnym nadzorem objęła jednostka nadrzędna - Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, prowadząc go w okresie 26.11.1987 - 30.08.1989 pod nr. rej. 10125. Andrzej Biegański wymieniany jest w materiałach jako sprawca „sabotażu” w elektrowni 31.08.1985, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku w roku 1980. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1593/II. IPN Ld 067/1089/J (1593/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Om”, nr rej. 10641, prowadzona w okresie 01.02.1989 - 02.08.1989 przez Wydział V RUSW w Bełchatowie w związku z powstaniem 23.01.1989 Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Elektrowni „Bełchatów” w Rogowcu. Andrzej Biegański wymieniany jest w materiałach jako sprawca „sabotażu” w elektrowni 31.08.1985, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku w roku 1980. Alta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 1588/II. IPN Ld 067/1084/J (1588/2) mikrofilm.
Materiały Wstępne (MW) kryptonim „Tomasz”, nr rej. 5875, prowadzone w okresie 25.11.1988 - 05.06.1989 przez Graniczną Placówkę Kontrolną Gdynia-Port 16 Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku w celu operacyjnej kontroli innej osoby, która - jako członek załogi statku „Denebola” - odmówiła powrotu do kraju i poprosiła o azyl w Kanadzie. Andrzej Biegański występuje w materiałach jako brat żony ww. osoby, skazany za sabotaż i odbywający w więzieniu karę pozbawienia wolności. IPN Gd 0097/88 (19793/II-w), IPN Gd 00125/86/J (19793/2-w) mikrofilm.
W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Kowalski”, nr rej. 7045, prowadzonej przez RUSW w Bełchatowie znajdują się doniesienia z roku 1986 na Andrzeja Biegańskiego. IPN Ld 0031/351 (1582/I), IPN Ld 0059/1013/J (1582/1) mikrofilm.
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Tomasz”, nr rej. 7271, prowadzonej przez WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. znajdują się informacje sporządzone przez funkcjonariusza SB w 1986 roku dotyczące Andrzeja Biegańskiego. W teczce pracy TW znajdują się doniesienia na A. Biegańskiego. IPN Ld 0031/277 (1466/I), IPN Ld 0059/930/J (1466/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Mirosław”, nr rej. 8947, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje sporządzone przez funkcjonariusza SB i doniesienia na Andrzeja Biegańskiego. IPN Ld 0031/717 (2063/I).
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Wojciech”, nr rej. 8948, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się informacja sporządzona przez funkcjonariusza SB dotycząca Andrzeja Biegańskiego. W teczce pracy TW znajdują się doniesienia na A. Biegańskiego. IPN Ld 0031/425 (1691/I), IPN Ld 0059/1098/J (1691/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Bożena”, nr rej. 9005, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z 17.03.1986 na Andrzeja Biegańskiego. IPN Ld 0031/503 (1797/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Mieczyk”, nr rej. 8425, prowadzonej przez RUSW w Bełchatowie znajdują się doniesienia z roku 1986 na Andrzeja Biegańskiego. IPN Ld 0031/575 (1884/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Konrad”, nr rej. 1916, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z 1986 roku na Andrzeja Biegańskiego. IPN Ld 0031/552 (1858/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Niva”, nr rej. 8716, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z 10.10.1986 na Andrzeja Biegańskiego. IPN Ld 0031/715 (2061/I).
.