Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Jan
Nazwisko: Pińkowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 27-02-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Pińkowski został zarejestrowany przez SB z Wydz. III-A KW MO w Łodzi jako jeden z trzech figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Propaganda" (nr rej. 43574). Powodem tej rejestracji i wielomiesięcznej inwigilacji Edwarda Pińkowskiego było ustalenie przez SB (w kwietniu 1980) w Zakładach Wyrobów Obiciowych "Vera" w Łodzi faktów kolportażu "nielegalnych ulotek" i pism KSS KOR. W związku z tym trzech pracowników Zakładów "Vera", w tym Edward Pińkowski, było operacyjnie kontrolowanych jako podejrzani o "kolportaż ulotek o treści antypaństwowej" na terenie ww. Zakładów, a następnie o organizowanie w nich (od końca sierpnia 1980) struktur NSZZ "Solidarność". Zapisano, że Edward Pińkowski pełnił funkcję członka Komitetu Założycielskiego, a od października 1981 przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Prowadzenie inwigilacji Edwarda Pińkowskiego w ramach SOR krypt. "Propaganda" zakończono dnia 25.03.1983. Akta tej sprawy zawierają m.in. arkusz informacyjny dot. Edwarda Pińkowskiego, meldunki operacyjne SB oraz "wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie" (tj. wykaz czterech tajnych informatorów i współpracowników SB o pseudonimach m.in. "Janiak", "Tomasz" i "Wojciech"). Akta SOR krypt. "Propaganda" zdjęto z ewidencji dn. 08.06.1983 i złożono w archiwum Wydz. "C" KW MO w Łodzi pod sygn. 6042/II. IPN Ld 047/435/J (6042/2) mikrofilm.
Edward Pińkowski figuruje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Edek" (nr rej. 47614). Ta sprawa operacyjna i dalsza inwigilacja Edwarda Pińkowskiego (po zakończeniu Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Propaganda" na początku czerwca 1983) były prowadzone przez SB z Wydz. V KW MO w Łodzi w okresie od 24 czerwca 1983 do 9 lutego 1985. Ze Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Propaganda" wydzielono materiały dotyczące Edwarda Pińkowskiego w celu jego dalszej kontroli operacyjnej - już w ramach KE krypt. "Edek" - i ustalenia, czy ww. działacz NSZZ "Solidarność" kontynuuje zabronioną działalność związkową. Sprawę tę zdjęto z ewidencji dn. 11.03.1985, jej materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Łódź do sygn. 6042/II jako tom 2. Akta te zawierają m.in. meldunki i doniesienia tajnych współpracowników SB o pseudonimach: "Henryk", "Bartek" i "Wojciech". IPN Ld 047/435 (6042/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne SB z Wydz. III-A i Wydz. V KW MO / WUSW w Łodzi z lat 1981-1983 zawierają m.in. zbiór meldunków zatytułowany "Kopie meldunków w systemie ESFAZO". Te meldunki operacyjne z lat 1981-1983 zawierają między innymi meldunki dotyczące Edwarda Pińkowskiego - figuranta dwóch spraw operacyjnych SB: Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Propaganda" oraz następnie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Edek". IPN Ld pf 88/1 t. 1 (2889/XA), IPN Ld pf 88/2 t. 1, 6 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 2, 4 (2891/XA).
Edward Pińkowski figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami) w aktach operacyjnych SB z Wydz. III-A i innych wydziałów KW MO w Łodzi z jesieni 1981. Te materiały dot. przygotowań i planów SB przeprowadzenia akcji kryptonim "Klon" i serii "rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych" z wieloma działaczami NSZZ "Solidarność", KSS KOR i innych łódzkich środowisk opozycyjnych wobec władz PRL. Akta te zawierają m.in. "Plan rozmowy ostrzegawczej z ob. Edwardem Pińkowskim" z dnia 10 listopada 1981, a także meldunki i raporty SB. W ww. "Planie rozmowy ostrzegawczej" zapisano m.in., że Edward Pińkowski to aktualny przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Wyrobów Obiciowych "Vera" w Łodzi, który "w pracy związkowej jest bardzo zaangażowany", jako "radykalny działacz". IPN Ld PF86/14 (1345/III).
Edward Pińkowski figuruje jako internowany w dokumentach SB z Wydziału Śledczego i kierownictwa KW MO w Łodzi dotyczących osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-1982. Z tych dokumentów wynika, że Edward Pińkowski, wówczas pracownik łódzkich Zakładów Wyrobów Obiciowych "Vera" i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w tych Zakładach, w dniu 13 grudnia 1981 został internowany (na wcześniejszy wniosek SB z Wydz. III-A KW MO w Łodzi) decyzją nr 64 komendanta KW MO w Łodzi i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy zakładzie karnym w Łęczycy, a następnie (6 stycznia 1982) w Ośrodku Odosobnienia przy zakładzie karnym w Łowiczu. Zwolniony z internowania decyzją nr 175 komendanta KW MO w Łodzi z dn. 23 lipca 1982. IPN Ld PF86/21 t. 8 (1360/III).
Akta osobowe internowanego Edwarda Pińkowskiego były prowadzone od 13 grudnia 1981 do 23 lipca 1982 w kolejnych zakładach karnych: w Łęczycy i Łowiczu. Zawierają m.in. zapisy, że Edward Pińkowski, pracownik Zakładów Wyrobów Obiciowych "Vera" w Łodzi, został internowany dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 64 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi i osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia przy zakładzie karnym w Łęczycy. Od dnia 6 stycznia 1982 ww. był osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy zakładzie karnym w Łowiczu, a od dn. 24.06.1982 przebywał w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi. Edward Pińkowski został zwolniony z internowania dnia 23 lipca 1982. IPN Ld 24/201 (14/82).
Edward Pińkowski figuruje (wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami) w aktach operacyjno-śledczych SB z Wydz. Śledczego KW MO w Łodzi z kwietnia i początku maja 1983. Te materiały dotyczą akcji SB o krypt. "Jodła" - zaplanowanych przeszukań mieszkań kilkudziesięciu działaczy politycznej opozycji oraz ich prewencyjnych zatrzymań przed zaplanowanym przez komunistyczne władze "świętem pracy" (1 maja). Z akt wynika m.in., że w dniu 29.04.1983 wieczorem dokonano przeszukania mieszkania Edwarda Pińkowskiego oraz jego prewencyjnego zatrzymania w okresie do 1 maja 1983 włącznie. Akta te zawierają m.in. protokół przeszukania mieszkania Edwarda Pińkowskiego z dn. 29.04.1983 (sporządzony o godz. 22) i zatrzymania kilku pojedynczych egzemplarzy "Biuletynu Łódzkiego" oraz kilku innych wydawnictw konspiracyjnych. IPN Ld pf 15/397 t. 2 (1474/III-N).
Edward Pińkowski figuruje (wraz z kilkoma innymi osobami) w aktach operacyjnych SB z Wydz. V WUSW w Łodzi z roku 1988 zarejestrowanych jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Związek II" (nr rej. 56623). Sprawę tę założono z powodu doniesień kilku tajnych współpracowników SB, że grupa dawnych działaczy NSZZ "Solidarność" zamierza skierować do dyrekcji Zakładów Wyrobów Obiciowych "Vera" wniosek o utworzenie i ponowną rejestrację NSZZ "Solidarność". Sprawę tę zdjęto z ewidencji dn. 2.09.1988, jej materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Łódź do sygn. 6042/II jako tom 3, mikrofilm akt wykonano dn. 16.06.1989. IPN Ld 047/435 (6042/2) mikrofilm.
W tzw. teczce pracy tajnego współpracownika SB pseud. "Adam" (nr rej. 49037) znajdują się doniesienia dotyczące Edwarda Pińkowskiego i innych działaczy NSZZ "Solidarność". Ta teczka pracy była prowadzona przez SB z Wydz. V WUSW Łódź w latach 1984-1988. IPN Ld 0040/1737 t. 2 (46180/I).
.