Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Zbigniew
Nazwisko: Frączek
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 19-01-1955
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Zbigniew

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Śledztwo RSD 4/83 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO w Bielsku-Białej nadzorowane przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej (sygn. akt Ds. 9/83), prowadzono od 25.03.1983 w sprawie „kontynuowania działalności przez zdelegalizowany związek NSZZ «Solidarność» poprzez kolportowanie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny”. W związku z prowadzonym śledztwem wobec Jana Frączka użyto środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego od 20.04.1983 do 05.05.1983 z uwagi na fakt, że „od grudnia 1982 do połowy kwietnia 1983 w Bielsku-Białej pełnił czynności kierownicze w konspiracyjnych strukturach zdelegalizowanego związku zawodowego «Solidarność» pod nazwą «Trzeci Szereg NSZZ Solidarność» - Region Podbeskidzie”. W miejscu zamieszkania i pracy ww. przeprowadzono przeszukania oraz wywiady środowiskowe. Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej postanowieniem z dn. 12.01.1984 wyłączyła ze śledztwa materiały dowodowe dot. ww. i kontynuowała śledztwo odrębnie pod sygn. Ds. 3/84. IPN Ka 013/120 t. 1-19 (542/III).
Śledztwo Ds. 9/83/S zostało wszczęte przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej, postanowieniem z dn. 25.03.1983. Podjęte w toku śledztwa czynności procesowe ujawniły, że Jan Frączek „od grudnia 1982 do połowy kwietnia 1983 w Bielsku-Białej pełnił czynności kierownicze w konspiracyjnych strukturach zdelegalizowanego związku zawodowego «Solidarność» pod nazwą «Trzeci Szereg NSZZ Solidarność» - Region Podbeskidzie”. W dn. 20.04.1983 ww. tymczasowo aresztowano. Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej postanowieniem z dn. 12.01.1984 wyłączyła ze śledztwa materiały dowodowe dot. ww. i kontynuowała śledztwo odrębnie pod sygn. Ds. 3/84. IPN Ka 29/10 t. 1-26 (Ds. 9/83/S).
Akta tymczasowo aresztowanego w związku z postanowieniem wydanym w dn. 20.04.1983 przez wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. J. Frączek został aresztowany z uwagi na podejrzenie pełnienia w NSZZ „Solidarność” czynności kierowniczych od grudnia 1982 do połowy kwietnia 1983. 25.04.1983 ww. osadzono w areszcie śledczym w Bytomiu. Zwolniony 05.05.1983. IPN Ka 86/16 (8/83).
Akta kontrolno-śledcze Wydz. Śledczego WUSW w Bielsku-Białej. Śledztwo RSD-1/84, nadzorowane przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej (sygn. akt Ds. 2/84) prowadzono w sprawie „kontynuowania działalności przez zdelegalizowany związek «Solidarność» poprzez kolportowanie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny”. 25.02.1984 Prokurator Wojewódzki w Bielsku-Białej wyłączył materiały dot. J. Frączka i przekazał do dalszego prowadzenia Prokuratorze Rejonowej w Bielsku-Białej. Materiały złożono w archiwum dn. 19.09.1984 pod sygn. 462/III. Materiały archiwalne wybrakowano. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 462/III wybrakowano.
Śledztwo Ds. 2/84/S zostało wyłączone z akt sprawy RSD 4/83 przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej, postanowieniem z dn. 25.03.1983. Podjęte w toku śledztwa czynności procesowe ujawniły, że Jan Frączek „od grudnia 1982 do połowy kwietnia 1983 w Bielsku-Białej pełnił czynności kierownicze w konspiracyjnych strukturach zdelegalizowanego związku zawodowego «Solidarność» pod nazwą «Trzeci Szereg NSZZ Solidarność» - Region Podbeskidzie”. W dn. 20.04.1983 ww. tymczasowo aresztowano. Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej postanowieniem z dn. 12.01.1984 wyłączyła ze śledztwa materiały dowodowe dot. ww. i kontynuowała śledztwo odrębnie pod sygn. Ds. 3/84, RSD 1/84. 25.07.1984 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Ka 29/12 t. 1-3 (Ds. 2/84/S).
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 4/84 prowadzonego od 15.03.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW w Bielsku-Białej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej (sygn. akt 1 Ds. 304/84) dotyczyło działalności w związku „którego istnienie ustrój lub cel ma pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. Akta dot. J. Frączka wyłączono 27.04.1984 do odrębnego postępowania RDS 13/84. W dn. 08.05.1984 postępowanie umorzono warunkowo. W dn. 01.06.1984 akta kontrolne śledztwa zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 448/III, a w dn. 27.12.1989 wybrakowano. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 448/III wybrakowano.
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RDS 13/84 prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej (sygn. akt 1 Ds. 423/84) dotyczyło działalności Zbigniewa Frączka i innych osób w związku „którego istnienie ustrój lub cel ma pozostać tajemnicą wobec organów państwowych” (art. 278 § 1 kk). Akta kontrolno-śledcze zostały wyłączone z akt RDS 4/84. Dn. 20.04.1983 Jan Frączek został aresztowany. Zwolniony z aresztu 05.05.1983. W dniu 4.08.1984 Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej na mocy ustawy o amnestii umorzyła postępowanie. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 463/III wybrakowano.
Akta kontrolne śledztwa RSD 18/85 prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Bielsko-Biała RSD pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej (sygn. akt Ds. 30/85/S). Śledztwo wszczęto w związku z ujawnieniem w latach 1984-1985 na terenie Bielska-Białej działalności podziemnych struktur b. NSZZ „Solidarność”, polegającej m.in. na kolportażu ulotek i innych wydawnictw bezdebitowych. Dn. 05.09.1985 Jan Frączek został aresztowany. Śledztwo zakończono w dn. 10.01.1986 skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. IPN Ka 013/180 t. 1, 3-4 (675/III).
Śledztwo Ds. 30/85/S zostało wszczęte przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej postanowieniem z dn. 02.09.1985. Podjęte w toku śledztwa czynności procesowe ujawniły, że Jan Frączek od 1984 do września 1985 działał „w związku, którego istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. 27.12.1985 prokurator zmienił kwalifikację prawną czynu (art. 282 „a” § 1 KK) i postawił zarzut J. Frączkowi, że „w celu wywołania niepokoju publicznego zorganizował kolportaż oraz rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa „«Solidarności»”. W dn. 19.04.1986 ww. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. 26.08.1986 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na mocy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw, postępowanie umorzono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. Ds. 463/III wybrakowano.
Akta tymczasowo aresztowanego w związku z postanowieniem wydanym w dn. 04.09.1985 przez wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. J. Frączek został aresztowany z uwagi na podejrzenie, „że w okresie od 1984 do 2 września 1985 w woj. bielskim kierował związkiem, którego istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych”. Dn. 05.09.1985 osadzony w areszcie śledczym w Bielsku-Białej, następnie 06.09.1985 przetransportowany do aresztu w Krakowie skąd 15.04.1986 został ponownie przewieziony do aresztu w Bielsku. 21.04.1986 J. Frączek został przewieziony do aresztu w Bytomiu. Zwolniony 04.06.1986. IPN Ka 86/8 t. 1-2 (8/86).
Materiały administracyjne zawierają informacje o osobach internowanych w okresie stanu wojennego. Jan Frączek występuje w arkuszu ewidencyjnym osób podlegających internowaniu. Ww. został internowany 13.05.1982. Zwolniony z internowania 16.05.1982. IPN Ka 017/57 t. 1, 3 (1/Śl-57/INF/BB).
Akta stanowią kopie dokumentów sądowych (postanowień, wyroków, odwołań i skarg) z lat 1983-1988 dot. Jerzego Frączka. IPN BU 2831/164.
Rewizja nadzwyczajna Prokuratura Generalnego skierowana do Sądu Najwyższego-Izby Karnej. Rewizja od orzeczeń Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dn. 25.08.1986 (sygn. akt III K 869/85) na korzyść Jerzego Frączka o zmianę zaskarżonych wyroków i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanych mu czynów. IPN BU 725/10 (RN VI 630/470/93/P).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Renesans” nr rej. BB 11976 została zarejestrowana przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej dn. 11.10.1986. Dn. 01.12.1986 została przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Dn. 11.07.1987 SOR „Renesans” została włączona do SOR „ Feniks”. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Feniks” nr rej. BB 8888 została zarejestrowana przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej dn. 27.04.1984. Jan Frączek został zarejestrowany pod nr BB 11996 do SOR krypt. „Renesans” w dn. 11.12.1986 przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej. Następnie został przerejestrowany pod nr BB 12223 w związku z włączeniem SOR „Renesans” do SOR „Feniks”. Powodem rejestracji było doniesienie złożone przez Tajnego Współpracownika, które dotyczyło „wrogiej działalności J. Frączka w środowisku”. Sprawę zakończono dn. 12.10.1989 z powodu zaprzestania „wrogiej” działalności ww. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały sygn. 3530/II wybrakowano.
Jan Frączek został zarejestrowany dn. 09.08.1982 pod nr 6422 przez Wydz. V KWMO w Bielsku-Białej jako Osoba Zabezpieczona. Następnie 19.01.1983 został przerejestrowany przez Wydz. V KWMO w Bielsku-Białej pod nr BB 6894 jako „figurant” SOR „Kogut”, która została zarejestrowana pod nr rej. BB 6897. Dn. 04.02.1983 J. Frączek został przerejestrowany pod nr BB 6422 do SOS „Brygada” nr rej. BB 6525, która była prowadzona przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej. Dn. 20.01.1984 SOS „Brygada” została przekwalifikowana na SOR „Brygada” nr rej. 6894. Powyższą sprawę włączono do SOR „Karta” nr rej. BB 6897, która był prowadzona przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej od 26.04.1985. J. Frączek prowadził działalność w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” i „w celu wywołania niepokoju publicznego kolportował i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa”. Sprawę zakończono w związku ze skierowaniem aktu oskarżenia przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku-Białej do sądu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w dn. 19.04.1986 ww. został uznany winnym i skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 6000 zł grzywny. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały sygn. 2550/II wybrakowano.
Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Imus” został zarejestrowany 04.11.1986 przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej. Jan Frączek „prowadził wrogą politycznie działalność w tzw. Regionalnej Komisji Wykonawczej «Trzeci Szereg» NSZZ «Solidarność»”. Kwestionariusz zakończono 03.12.1986 po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały sygn. 2649/II wybrakowano.
.